2103 projektas. 1-ojo ir 2- ojo blokų reaktorių įrenginių išmontavimas (R3 zona) ir atliekų saugyklos sukūrimas (UP01/R3+RWISF)

1-ojo ir 2- ojo blokų reaktorių įrenginių išmontavimas (R3 zona) ir atliekų saugyklos sukūrimas (UP01/R3+RWISF)

Pagrindiniai projekto tikslai:

 1. Projektą sudaro darbų kompleksas:
 • reaktorių konstrukcijų, sistemų ir komponentų kartu su grafito klojiniais (R3 zonos) iš 1-ojo ir 2-ojo blokų RBMK-1500 reaktorių šachtų išmontavimas;
 • susidarančių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir pakavimas į konteinerius, skirtus dėti atliekyne;
 • susidarančių ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų apdorojimas, pakavimas ir saugojimas konteineriuose/saugyklose (RWISF).

    2. Pagrindiniai projekto tikslai trumpalaikėje perspektyvoje yra:

 • Apimties ir ribinių sąlygų pakeitimai, atsižvelgiant į abiejų reaktorių lyginamuosius tyrimus R3 zonoje;
 • PIF parengimas;
 • ТS parengimas.

 Projekto istorija:

 1. Pagrindiniai inžineriniai tyrimai, siekiant išmontuoti 1-ojo bloko R3 zoną, baigti 2015 m. liepos mėn. 2017 m. vasarį remiantis gama nuklidų sudėties matavimais verifikuota inžinerinės inventorizacijos ir radiologinių tyrimų duomenų bazė. Pakeitus paslaugų pirkimo organizavimo koncepciją (vietoj vieno integruoto darbų paketo numatyta nuosekliai pirkti atskirus darbų paketus) atnaujinta inžinerinė analizė, siekiant išsiaiškinti problemas, susijusias su radioaktyviojo grafito saugykla jai panaudojant esamas trumpaamžių atliekų saugyklas. 2017 m. spalį įsigaliojo atnaujinti radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo reikalavimai BSR-3.1.2-2017. Užduotis ,,R3 zonos SIN (sunkiai išmatuojamų) nuklidų nuklidinių vektorių nustatymas“ pradėta vykdyti pagal atskirą IAE projektą 1102 ir bus baigta tuo pačiu metu, kaip ir R1 bei R2 zonų radiologinis apibūdinimas. Galutinis sunkiai išmatuojamų nuklidų nuklidinių vektorių aprašymas reikšmingai vėluoja, dabar planuojama data yra 2019 m. I ketv. (atsižvelgiant į pradinį grafiką – 2015 m. rugpjūčio mėn., vėlavimas sudaro daugiau nei 3 metus). Šis faktas turi įtakos atliekų prognozių atnaujinimams.
 2. IAE atlieka 1-ojo ir 2-ojo reaktorių charakteristikų palyginimą, pavyzdžiui, 2-ojo reaktoriaus radiologinių charakteristikų palyginimą imdama medžiagų bandinius savo jėgomis ir panaudodama patirtį, įgytą atliekant 1-ojo reaktoriaus radiologinį apibūdinimą. Tęsiamas 2-ojo bloko medžiagų, kurios susijusios su projekto apimtimi, bandinių ėmimas. Ankstesniame laikotarpyje nustatyti pradiniai fizikinių ir radiologinių charakteristikų skirtumai (ypač reaktoriaus ertmių užpilde ir nerūdijančiame pliene). Siekiant įvertinti gautų rezultatų poveikį 2-ojo bloko reaktoriaus radioaktyviųjų atliekų klasifikavimui, 2019 m. reikia atlikti radiologinius tyrimus (atsižvelgiant į patirtį 1-ajame bloke). 2-ojo bloko R3 zonos komponentų nuklidinių vektorių aprašymas bus baigtas 2020 metais. Rengiant PIF ir Techninę specifikaciją bus panaudotos esamos prognozės. Šiame kontekste IAE prašo reguliatoriaus leidimo papildomam mėginių ėmimui, tam parengtas atitinkamas pagrindimas. Vykdoma komunikacija su VATESI.
 3. Remiantis administracijos sprendimais ir projekto planais 2016 m. UP01 projektas (1-as blokas) ir B38 projektas ,,Reaktoriaus atliekų saugyklos sukūrimas“ restruktūrizuoti. Megaprojekte – tai 2103 projektas, skirtas išmontuoti ir dezaktyvuoti 1-ojo bloko R3 zonos įrenginius, jam taip pat priskirtas abiejų blokų radioaktyviojo grafito saugyklos parengimas. 2017 m. vasario mėn. 2101 projektas padalintas į du projektus: 2101 projektą ,,1-ojo bloko RĮ išmontavimas R1 ir R2 zonose (UP01/R1, R2)“ ir 2103 projektą ,,1-ojo bloko RĮ išmontavimas R3 zonoje (UP01/R3)“ (įskaitant abiejų blokų reaktorių atliekų saugyklą). Atsižvelgiama į tai, kad reaktoriaus kanalų išmontavimo projektas (R1, R2) yra pirminis reaktoriaus elementų išmontavimo projektas, kuris yra konceptualiojo projekto ir projekto 2103 PAVA variantų pradinės būklės dalis.
 4. Remdamasi apimties ir grafiko pakeitimais 2016-2017 metais IAE pradėjo pasirengimą projektavimo paslaugų pirkimui. Šiuo metu numatoma keletas priešprojektinių ir projektinių paketų. 2017-2018 metais IAE  bendravo su CPVA siekdama pagerinti darbų atlikimą. Dėl paslaugų pirkimo koncepcijos pakeitimo (vietoj vieno darbų paketo numatyta nuosekliai pirkti atskirus darbų paketus) keičiamas PIF ir techninės specifikacijos turinys. 2018 m. projekto komanda išleido keletą PIF versijų, skirtų CPVA peržiūrai ir susitarimui dėl tolesnio užbaigimo (tačiau išlieka neišspręsti klausimai, variantų atrankos kriterijai, konceptualaus projekto detalės, trumpaamžių ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų kiekio prognozės, pirkimo klausimai). Ypatingas dėmesys kreipiamas į rinkos sąlygų vertinimą dėl sutarties biudžeto formavimo, kuris skiriasi nuo supaprastintų IAE megaprojekto vertinimų. Tuo tikslu 2018 m. spalio – lapkričio mėnesiais atlikti rinkos tyrimas ir suinteresuotų tiekėjų galimybių nagrinėjimas, visi jų užrašai prieinami EK, EM, IAE. 46-ios užsienio ir Lietuvos įmonės dalyvavo seminaruose "Reaktorių išmontavimo patirtis". Spalio-lapkričio mėn. IAE surengė 4 tokius seminarus.
 5. 2018 m. įsteigtas projekto valdymo komitetas. Šis komitetas planuoja veiksmus ir kas mėnesį kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Apjungus abiejų blokų darbų, paslaugų ir pirkimų apimtis įvertintas 2103 projekto „1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimas, įskaitant reaktorių atliekų saugyklos parengimą abiem blokams (UP01/R3+RWISF)“ biudžetas sudarys apie 132,000,000 ml. eurų. Atsižvelgiant į unikalų darbų pobūdį, kainos vertinimai bus atnaujinami atsižvelgiant į eksploatavimo nutraukimo darbus IAE aikštelėje ir atsižvelgiant į branduolinės energetikos objektų Europos Sąjungoje eksploatavimo nutraukimo raidą ir patirtį.

 

Projektavimo ir licencijavimo darbai, skirti pasirengti reaktorių R3 zonų išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui

Projekto istorija

IAE 1-o ir 2-o reaktorių išmontavimo projektai 2101 ir 2102 buvo pradėti 2010 m., laikantis koncepcijos, kad VĮ Ignalinos AE įgyvendins juos savo jėgomis. 2016-2018 m. šie projektai buvo pertvarkyti išskiriant reaktorių zonas R1, R2 ir R3.

Projektas 2103 buvo suformuotas 2018 m., į projekto apimtį pateko abiejų reaktorių zonų R3 išmontavimas ir ilgaamžių atliekų saugyklos įrengimas bei nutarta, kad techninio projektavimo ir licencijavimo dokumentų parengimo paslaugos bus perkamos rinkoje. Projekto ir perkamų paslaugų aprašas, būtinas Ignalinos Programos finansavimui gauti, buvo pateiktas CPVA / Europos Komisijai 2019 m. pirmoje pusėje, o 2019 m. pabaigoje pasirašyta pirmoji finansavimo sutartis, kuria skirtas finansavimas 1-o etapo inžinerinio projektavimo ir licencijavimo paslaugų pirkimui (skirta 7 mln. Eurų).

Rengiant Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano (GENP) atnaujinimą projektas 2103 buvo suskaidytas į 3 projektus: 2103 projekte liko inžinerinio projektavimo ir licencijavimo darbai (iki leidimo R3 zonos išmontavimo darbams ir reaktoriaus atliekų saugyklos (RAS) statybai gavimo), tuo tarpu RAS įrengimas buvo išskirtas į naują projektą 1229, o pats reaktorių zonų R3 išmontavimas išskirtas į naują projektą 2104.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tiesioginis tikslas - gauti suinteresuotų šalių pritarimus bei VATESI leidimą vykdyti R3 zonos išmontavimo ir atliekų tvarkymo darbus bei įrengti reaktoriaus atliekų saugyklą.

Su projektu susijęs ilgalaikiai tikslai:

 • abiejų blokų reaktorių konstrukcijų, esančių R3 zonoje, išmontavimas;
 • ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų saugyklos įrengimas;
 • reaktorių R3 zonų išmontavimo metu susidarysiančių atliekų sutvarkymas.

Projekto uždaviniai ilgalaikėje perspektyvoje:

 • parengti inžinerinius ir licencijavimo dokumentus, reikalingus išmontavimo ir RAS įrengimo leidimams gauti;
 • vykdyti konsultacijas su suinteresuotomis šalimis bei reguliuojančiomis institucijomis siekiant jų pritarimo siūlomiems sprendimams.

Trumpas projekto aprašymas

IAE reaktorių ir ypač jų šerdžių išmontavimas yra sudėtingiausias darbas visoje IAE eksploatavimo nutraukimo programoje, nes šis darbas bus daromas pirmą kartą. Reaktoriaus išmontavimo darbai yra „geografiškai“ padalinti į tris dalis (R1, R2 ir R3 zonas). R1 zona apima viršutinę pagrindinio cirkuliacijos kontūro įrangą ir konstrukcijas, R2 zona yra pagrindinio cirkuliacijos kontūro apatinė įranga ir konstrukcijos, o R3 zona yra reaktoriaus šerdis ir su ja susijusios konstrukcijos.

   

 

Projektas 2103 yra Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo kritiniame kelyje, t. y. nuo šio projekto eigos tiesiogiai priklauso eksploatavimo nutraukimo darbų pabaigos data.

Planuojama, kad didžiąją dalį R3 zonos išmontavimo inžinerinio projektavimo darbų atliks rangovai. Projekto apimtyje bus rengiami ir suinteresuotų šalių derinimui teikiama visa eilė dokumentų, svarbiausi iš kurių yra:

 • Koncepcinis projektas;
 • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;
 • Išmontavimo darbų technologinis projektas ir saugos analizės ataskaita;
 • Radioaktyviųjų atliekų saugyklos techninis projektas ir saugos analizės ataskaita;
 • Techninės specifikacijos įrangos ir įrankių pirkimams;

Paslaugų tiekėjas turės padėti VĮ Ignalinos AE atsakyti į valstybės institucijų, reguliavimo institucijų, visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių iškeltus klausimus, susijusius su esminiais projekto rezultatais ir juos išspręsti. Ši pagalba bus teikiama pristatymais, konsultacijomis, dalyvavimu susitikimuose bei tobulinant dokumentus, kuriems reikia gauti pritarimą ir/ar suderinti su reguliavimo institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis.

Projektas turi būti užbaigtas iki 2027m. pabaigos, o po to turės prasidėti R3 zonos išmontavimo ir susidarančių atliekų tvarkymo darbai. Šiuo metu planuojama, kad R3 zonos išmontavimą jo metu susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą atliks VĮ Ignalinos AE darbuotojai

Europos Komisijos (EK) iniciatyva projekto priežiūrai bus įsteigta techninių patarėjų grupė (TAG), kuri peržiūrės pagrindiniu projekto rezultatus ir teiks rekomendacijas pagrindinėms suinteresuotoms šalims (EK ir Energetikos Ministerijai). Be to, vykdant finansavimo sutarties sąlygas, VĮ Ignalinos AE turės sudaryti sutartį su konsultantais, kurie techninės paramos grupės (Technical Support Group – TSG formate) teiks paramą projekto ir sutarčių valdymo klausimais bei teiks technines konsultacijas (pagal poreikį).

Projekto valdymo struktūra pateikta schemoje žemiau.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading