Lithuanian English Rusian

Apie mus

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, galutinai sustabdžius 2004 m. pirmąjį reaktorių ir 2009 m. – antrąjį, vykdo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę, priešgaisrinę, fizinę saugą, eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių blokų ir pervežimą saugoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų apdorojimą ir saugojimą. Pabaigti IAE eksploatavimo nutraukimo darbus planuojama 2038 m.

MŪSŲ VIZIJA

Įmonė siekia tapti saugaus ir efektyvaus branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo eksperte.

MŪSŲ MISIJA

Įmonės misija – saugiai ir laiku įgyvendinti analogų pasaulyje neturintį projektą – racionaliai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais eksploatavimą.

VERTYBĖS

saugos kultūra

Vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą pareigą vykdyti branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus, Įmonė ypatingą dėmesį skiria savo darbuotojų kvalifikacijai ir psichologiniam pasiruošimui, kuriam esant IAE saugos užtikrinimas yra prioritetinis tikslas ir vidinis poreikis, išugdantis atsakomybės suvokimą ir savikontrolę atliekant visus, turinčius įtakos saugai, darbus.

veiklos skaidrumas ir atsakomybė

Siekdama veiklos skaidrumo, Įmonė diegia ir palaiko vidaus kokybės kontrolės tvarką, stiprina Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos viešųjų pirkimų tvarkos laikymosi priežiūrą, rengia ir skelbia išsamią ir operatyvią informaciją apie Įmonės veiklą, prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

atsakingas požiūris į darbuotojus

Įmonėje dirba daug ilgametę patirtį ir unikalių žinių turinčių darbuotojų, kuriuos siekiama išsaugoti Įmonėje. Vykdant Įmonės veiklą yra maksimaliai panaudojamos kiekvieno darbuotojo žinios ir patirtis. Įmonė skatina darbuotojų atsakingumą, iniciatyvumą ir novatoriškumą. Įmonė rengia ir įgyvendina darbuotojų mokymo programas, sudaro sąlygas darbuotojams nuolat kelti kvalifikaciją; reguliariai informuoja juos apie Įmonės tikslus, vykdomus projektus, pokyčius, pasiektus rezultatus.

racionalus išteklių/lėšų valdymas/naudojimas

Įmonė atsakingai elgiasi su nuosavomis ir gautomis lėšomis, atsakingai investuoja, peržiūri sąnaudas, diegia  procesais pagrįstą vadybos sistemą.

socialinė atsakomybė

Įmonė, planuodama ir vykdydama savo veiklą, numato galimas neigiamas pasekmes aplinkai, aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge su darbuotojais, jų, kitų institucijų, organizacijų ir įstaigų atstovais, atsižvelgia į suinteresuotų dalyvių išreikštas pozicijas ir visuomenės lūkesčius. 

Peržiūrėta kartų: 34584