Lithuanian English Rusian

VĮ IAE vidiniai teisės aktai

1. VĮ IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSed-0512-2

2. SPBKS aikštelės sanitarinio ir leidimų režimo instrukcija, DVSed-0512-6

3. Radiacinės saugos užtikrinimo, dirbant kontroliuojamoje zonoje, instrukcija, DVSed-0512-7

4. Patalpų, statinių ir pastatų pagal radiacinio pavojaus kategorijas kontroliuojamoje IAE zonoje sąrašas, DVSed-0516-1

5. Bendroji IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3

6. VĮ IAE personalo veiksmų, paskelbus APO štabo pranešimus avarijos atveju, instrukcija, DVSta-0812-22

7. Dezaktyvacijos ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo skyriaus sanitarinių švaryklų praėjimo tvarkos instrukcija, DVSed-1312-1

8. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų sveikatos tikrinimo prieš pamainą tvarkos aprašas, DVSta-1408-6

9. VĮ Ignalinos atominės elektrinės vidaus tvarkos aprašas, DVSta-2108-6

10. Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos objektus iš išvežimo (išnešimo) iš jų tvarkos aprašas, DVSta-2108-3

11. Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į BEO apsaugos zonas išdavimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-9

12. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38

13. Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcija, DVSed-1012-21

14. VĮ IAE dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, DVSta-0251-2

15. Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymo IAE instrukcija, DVSed-0412-1

16. RATT sanitarinių švaryklų praėjimo tvarkos instrukcija, DVSed-13-12-6

17. VĮ IAE geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas, DVSta-1008-2

18. Dūkšto geležinkelio stoties ir VĮ IAE privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo instrukcija, DVSta-1012-1

19. Eismo IAE privažiuojamuoju keliu organizavimo ir priežiūros instrukcija, DVSed-1012-14

20. Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus IAE aikštelėje, personalo mokymo programa, MC-1410-23

21. VĮ IAE saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4V4

22. Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukcija, DVSta-0812-24

 

Peržiūrėta kartų: 2097