VĮ IAE privatumo politika

VĮ IAE PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, interneto svetainės www.iae.lt bei https://auis.iae.lt/ (toliau – Interneto svetainės) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (juridinio asmens kodas: 255450080, buveinės adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., Visagino sav., Lietuva) (toliau – IAE) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę IAE buveinės adresu, Interneto svetainėse, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius IAE Interneto svetainėse, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • skambinant operatyviniams darbuotojams (IAE radiacinės saugos skyriaus Operatyviosios radiacinės kontrolės baro vyresniajam inžinieriui, Operatyvaus valdymo skyriaus įmonės pamainos viršininkui, Operatyvaus valdymo skyriaus vyresniajam inžinieriui, Operatyvaus valdymo skyriaus inžinieriui elektrikui, Operatyvaus valdymo skyriaus KMP ir A inžinieriui) – telefono numeris, pokalbio laikas, trukmė ir turinys. Šie duomenys yra tvarkomi Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų LR Energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211, pagrindu ir saugomi 3 (tris) mėnesius nuo pokalbio įrašymo dienos;

 • gaunant leidimą patekti į branduolinės energetikos apsaugos zonas, išskyrus riboto patekimo zoną, - vardas, pavardė, gimimo data, asmens dokumento numeris ir galiojimo data, darbovietės ir pareigų pavadinimas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, automobilio registracijos numeris ir kita informacija, esanti paraiškoje dėl leidimo patekti į IAE išdavimo. Šie duomenys renkami vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ ir saugomi 3 (trejus) metus nuo apsilankymo branduolinės energetikos apsaugos zonoje, išskyrus riboto patekimo zoną;

 • registruojantis ir dalyvaujant IAE vykdomuose aukcionuose - vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, dominantis aukcione parduodamo turto pobūdis ir kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija. Šie duomenys yra renkami siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties pabaigos. Tuo atveju, jei sutartis nėra sudaroma, šiuos duomenis saugome 10 (dešimt) metų nuo dalyvavimo aukcione dienos;

 • sudarant ir vykdant nekilnojamojo turto nuomos sutartis – vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šalis, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris ir kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija. Šie duomenys yra renkami siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties pabaigos;

 • ekskursijų IAE organizavimo ir vykdymo tikslu - vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kartu dalyvausiantys ekskursijoje asmenys ir visa kita su ekskursija susijusi informacija. Šie duomenys yra renkami sutikimo pagrindu ir saugomi 1 (vieną) mėnesį nuo ekskursijos dienos;

 • įeinant į IAE teritoriją – vaizdo duomenys, kurie renkami filmuojant IAE teritoriją ir patalpas, siekiant užtikrinti branduolinės energetikos objekto fizinę saugą. Šie duomenys yra renkami vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ ir saugomi 31 parą nuo vaizdo duomenų įrašymo;

 • fotografuojant dalyvaujančius IAE renginiuose, oficialiuose priėmimuose/vizituose ir ekskursijose – Jūsų ar Jūsų vaikų atvaizdas. Šie duomenys renkami Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant informuoti visuomenę apie IAE veiklą ir teikiamas paslaugas, ir saugomi: IAE renginių, oficialių priėmimų/vizitų metu gauti duomenys - 2 (dvejus) metus nuo renginio, oficialaus priėmimo/vizito dienos, ekskursijų metu fotografuojant gauti duomenys - 3 (tris) darbo dienas nuo ekskursijos dienos. Davus atskirą sutikimą, šie duomenys gali būti viešinami IAE Interneto svetainėje ar socialinės žiniasklaidos paskyrose;

 • registruojantis ir dalyvaujant IAE organizuojamuose išoriniuose ir vidiniuose mokymuose renkami duomenys yra vardas, pavardė, asmens kodas, asmens numeris, išsilavinimas, kontaktiniai duomenys. Šie duomenys yra tvarkomi sutartiniu pagrindu ir saugomi 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (toliau – Terminų rodyklė) nurodytais terminais;

 • viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslais – tiekėjo fizinio asmens ir (ar) tiekėjo (ir subtiekėjo) juridinio asmens įgaliotų atstovų ir darbuotojų vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, išsilavinimas, gyvenimo aprašyme pateikti duomenys, išsilavinimo, atestatų, sertifikatų turėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos, kiti duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir kurie yra būtini sudaryti ir vykdyti  viešojo pirkimo sutartį. Šie duomenys tvarkomi sutartiniu pagrindu ir saugomi Terminų rodyklėje nurodytais terminais;

 • kitų sutarčių, susitarimų su fiziniais ar juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslais - vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris ir kita sutarties sudarymu susijusi informacija priklausomai nuo sutarties pobūdžio. Šie duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos;

 • praėjimo kontrolės tikslu - leidimo patekti į Ignalinos atominę elektrinę kortelės numeris, vardas, pavardė, įėjimo/išėjimo iš/į Įmonės patalpų laikas, data. Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ pagrindu ir saugomi ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų;

 • atrankos į darbo vietą tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie išsilavinimą ir profesinę patirtį, įvairūs dalykiniai įgūdžiai, pokalbio su pretendentu į konkursines pareigas skaitmeninis garso įrašas, specialių kategorijų asmens duomenys apie sveikatą, teistumą ir kiti LR Branduolinės energetikos įstatymo 50 str. apimtyje tvarkomi duomenys, kita įdarbinimui svarbi informacija, įskaitant ir socialinės žiniasklaidos paskyrų peržiūrėjimą ir iš buvusio darbdavio gautą informaciją. Taip pat kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats pretendentas arba kuriuos tvarkyti įpareigoja teisės aktai. Ši informacija renkama Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir / arba motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir / arba sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu pretendentu pasirašoma darbo sutartis. Esant poreikiui pasilikti neatrinktų pretendentų gyvenimo aprašymus, siekiant ateityje pasiūlyti jiems darbo vietą, kandidatų duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį gavus atskirą pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo laikotarpio pratęsimo;

 • praktikos atlikimo IAE tikslu - vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, mokymosi įstaigos pavadinimas, specialybė, kursas, praktikos atlikimo laikas bei trukmė, specialių kategorijų asmens duomenys apie sveikatą, teistumą ir kiti LR Branduolinės energetikos įstatymo 50 str. apimtyje tvarkomi duomenys, praktikos organizavimo ir atlikimo įvertinimo anketoje pateikti duomenys bei kiti duomenys, kuriuos būtina tvarkyti užtikrinant tinkamą praktikos atlikimą. Šie duomenys yra renkami siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant praktikos atlikimo sutartį ir (arba) dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su Duomenų subjektu ir saugomi 3 (tris) metus po sutarties pasibaigimo.

 • pateikiant informaciją ir atliekant veiksmus per socialinės žiniasklaidos tinklus. Šiuo metu IAE turi šias paskyras:

(a)  tinkle Facebook VĮ Ignalinos atominė elektrinė, apie šių duomenų rinkimą galite sužinoti paspaudę https://www.facebook.com/privacy/explanation;

(b) Youtube Komunikacijos skyrius, apie šių duomenų rinkimą galite sužinoti paspaudę https://policies.google.com/privacy?hl=en#application;

(c) LinkedIn @Ignalinos atominė elektrinė, apie šių duomenų rinkimą galite sužinoti paspaudę https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • IAE Interneto svetainių tobulinimo tikslais slapukų pagalba renkami Interneto svetainių lankytojų kompiuterių IP adresai, lankymosi duomenys (detaliau apie tai žr. „Kokie slapukai naudojami Internetinėse svetainėse“). Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, išskyrus duomenis, gautus būtinųjų slapukų pagalba;

 • Įmonės naujienų platinimo tikslu – asmenų, prenumeruojančių Įmonės naujienlaiškius duomenys: el. pašto adresas ir IP adresas.

 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu, užpildę formą Interneto svetainėje ar atvykę į IAE buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu ir saugomi 2 (dvejus) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 (penkioliktos) dienos.

Duomenų subjektai pateikdami Įmonei trečiųjų asmenų duomenis, privalo tuos asmenis informuoti apie jų asmens duomenų pateikimą Įmonei ir tolimesnį tvarkymą Įmonėje šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais, apimtimi ir terminais.

Kokie slapukai naudojami Internetinėse svetainėse?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

IAE svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

EW4SITE

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal Į paskutinę sąrašo vietą)

Įeinant į interneto svetainę

Iki sesijos pabaigos

Unikalus ID

SITEXRF

POST XSRF apsauga

Įeinant į interneto svetainę

Iki sesijos pabaigos

Unikalus ID

privacy_2

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

Slapukų naudojimo patvirtinimas

180 dienų

Unikalus ID

privacy_3

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

Slapukų naudojimo patvirtinimas

180 dienų

Unikalus ID

privacy_4

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

Slapukų naudojimo patvirtinimas

180 dienų

Unikalus ID

privacy_verify

Atsimena, kad lankytojas peržiūrėjo/pasirinko cookie politiką.

Galimos vertės 0. 1

Slapukų naudojimo patvirtinimas

180 dienų

Unikalus ID

Savo duotą sutikimą naudoti slapukus bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus išjungdami norimus slapukus, išskyrus būtinuosius slapukus, kurie  reikalingi tam, kad svetainė veiktų ir kad Jus galėtumėte joje naršyti. Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia: https://www.iae.lt/managecookie.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. IAE, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis IAE, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Mes galime sudaryti sutartis su trečiosiomis šalimis, kad suteiktume Jums paslaugas mūsų vardu. Tai gali būti mokėjimo apdorojimas, paieškos sistemų įrengimas ir kt. Kai kuriais atvejais trečiosios šalys gali reikalauti prieigos prie kai kurių ar visų Jūsų duomenų.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių.

 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;

 • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu iae@iae.lt;

 • siunčiant paštu adresu Elektrinės g. 4-K47, Drūkšinių k., Visagino sav., Lietuva;

 • tiesiogiai atvykus į valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę, adresu Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., Visagino sav., Lietuva.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams. Tokiu atveju apie tai būsite papildomai informuotas.

Pateikdami prašymą, skundą ar reikalavimą, turite patvirtinti savo tapatybę (asmeniškai teikiant Įmonei – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siunčiant paštu – pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją, siunčiant elektroniniu paštu – prašymas, skundas ar reikalavimas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jeigu kreipiasi atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos, jeigu nenustatyta kita pakeitimų įsigaliojimo data. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Juridinio asmens kodas: 255450080

Adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., Visagino sav., Lietuva

Tel.: +37038628985

El. paštas: iae@iae.lt  

Atnaujinimo data: 2019-12-03.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading