VĮ Ignalinos AE paraiška išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

Suderintas VĮ Ignalinos AE paraiškos išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą dokumentų sąrašas ir jų pateikimo grafikas

Š. m. balandžio 12 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino VĮ Ignalinos AE paraiškos išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą dokumentų sąrašą ir jų pateikimo grafiką.

Pagal suderintą grafiką VĮ Ignalinos AE teiks VATESI sprendimui priimti reikalingus dokumentus. Patikslintą paraišką*, kurioje VĮ Ignalinos AE prašo išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (Maišiagalos RAS) eksploatavimo nutraukimą, VATESI priėmė š. m. vasario mėn. Su paraiška VĮ Ignalinos AE pateikė licencijai gauti reikalingų dokumentų sąrašą ir jų pateikimo VATESI grafiką.

VĮ Ignalinos AE informuoja visuomenę apie licencijavimo procesą ir sudaro galimybę susipažinti su pagal grafiką teikiamais dokumentais remiantis Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ (toliau – BSR-1.1.5-217), patvirtintais VATESI viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 22.3-182.

VATESI teikiami licenciją pagrindžiantys dokumentai ir jų teikimo grafikas bus viešinami VĮ Ignalinos AE svetainėje.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 200 m³ talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta 1989 m. Joje laikomos 1963–1989 m. iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos ir 40 km atstumu nuo Vilniaus.

Licencija vykdyti eksploatavimo nutraukimą reikalinga išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos RAS. Išimtas atliekas planuojama surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo tikslas – iš Maišiagalos saugyklos teritorijos išvežti visas radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą, teritoriją sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiacinės saugos požiūriu. Siekiant šio tikslo bus būtina atlikti šiuos darbus:

  • sumontavus atitinkamą įrangą Maišiagalos RAS aikštelėje, išimti čia esančias radioaktyviąsias atliekas bei užterštą gruntą;
  • atlikus pradinį rūšiavimą ir paruošus vežimui, išvežti radioaktyviąsias atliekas ir užterštą gruntą į Ignalinos AE jų tolimesniam saugojimui bei apdorojimui;
  • pašalinus radioaktyviąsias atliekas bei užterštą gruntą atlikti aikštelės galutinius radiologinius tyrimus ir nustatyti Maišiagalos RAS teritorijos ir joje esančių pastatų atitiktį nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams;
  • įrodžius, kad Maišiagalos RAS pastatai ir aikštelė atitinka nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius ir galutinio sutvarkymo kriterijus, panaikinti Maišiagalos RAS kontrolę radiacinės saugos požiūriu ir jo, kaip branduolinės energetikos objekto, statusą.

Planuojama, kad Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu susidarys apie 300 m³ radioaktyviųjų atliekų, tai yra apie 0,23 proc. visų  VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų.

Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų.

(*) Paraišką 2018 m. sausio mėn. VATESI pateikė VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra. Paraiška patikslinta, atsižvelgus į tai, kad VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra buvo reorganizuota prijungimo prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės būdu. Nuo 2019 m. sausio 1 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė perėmė VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros teises ir pareigas.