VĮ Ignalinos AE paraiška išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

Suderintas VĮ Ignalinos AE paraiškos išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą dokumentų sąrašas ir jų pateikimo grafikas

2019 m. balandžio 12 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino VĮ Ignalinos AE paraiškos išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą dokumentų sąrašą ir jų pateikimo grafiką.

Pagal suderintą grafiką VĮ Ignalinos AE teiks VATESI sprendimui priimti reikalingus dokumentus. Patikslintą paraišką*, kurioje VĮ Ignalinos AE prašo išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (Maišiagalos RAS) eksploatavimo nutraukimą, VATESI priėmė 2019 m. vasario mėn. Su paraiška VĮ Ignalinos AE pateikė licencijai gauti reikalingų dokumentų sąrašą ir jų pateikimo VATESI grafiką.

VĮ Ignalinos AE informuoja visuomenę apie licencijavimo procesą ir sudaro galimybę susipažinti su pagal grafiką teikiamais dokumentais remiantis Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ (toliau – BSR-1.1.5-217), patvirtintais VATESI viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 22.3-182.

VATESI teikiami licenciją pagrindžiantys dokumentai ir jų teikimo grafikas yra viešinami VĮ Ignalinos AE svetainėje. Šiuo metu VATESI yra pateikti šie dokumentai:

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1. VĮ Ignalinos AE įstatai, DVSta-0104-1V13
2. 2018 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 8A-97 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus skyrimo"
3.

LR 2020 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-60 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos sudėties patvirtinimo“

LR 2020 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-156 "Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos nario skyrimo"

LR 2020 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-200 "Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos nario skyrimo"

4. 

VĮ Ignalinos AE organizacinė struktūra, DVSta-0121-1V13

5.

VĮ Ignalinos AE organizacinės struktūros aprašymas bei saugos pagrindimas, DVSta-0117-13V6

6.

 

VĮ IAE pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentai:

6.1. VĮ Ignalinos AE vadybos sistemos vadovas, DVSta-0108-4V4

6.2. VĮ Ignalinos AE veiklos strategija, DVSta-0102-1VI

6.3. VĮ Ignalinos AE pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygių dokumentų sąrašas

7.

Saugos analizės ataskaita (pateikimo VATESI data 2020 03 18)

8. 

Dėl Maišiagalos RA saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprašo teikimo (pateikimo VATESI data 2020 06 05)

Besidominantys konkrečiais aprašo skyriais kviečiami kreiptis el. paštu info@iae.lt 

9.

Saugos analizės ataskaitos nepriklausomos apžvalgos ataskaita (pateikimo VATESI data 2020 03 18)

10.

Saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąrašas (pateikimo VATESI data 2020 03 18, žr. 7 p. Saugos analizės ataskaita)

11.

11.1. Saugos kultūros valdymo procedūros aprašas    (MS-2-001-4), DVSta-0111-4V5

11.2. Saugos kultūros ir saugumo kultūros plėtros priemonių planas 2020 metams MnDPI-205 (3.265E)

12.

Eksploatavimo patirties panaudojimo valdymo procedūros aprašas (MS-2003-1), DVSta-0311-1V4

13.

13.1. VĮ Ignalinos AE neįprastųjų įvykiu analizės instrukcija, DVSed-0312-5V4

13.2. Pranešimo apie neįprastus įvykius VI Ignalinos AE instrukcija, DVSta0312-8V5

14.

Atnaujintas Maišiagalos RAS saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų eksploatavimo nutraukimo etape dokumentų sąrašas (pateikimo VATESI data 2020 04 16)

15.

15.1 Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje padarinių analizė (pateikimo VATESI data 2019 12 23)

15.2 Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje padarinių analizės ataskaitos priedai (pateikimo VATESI data 2019 12 23)

15.3 Apšvitos dozių skaičiavimo program PC Cosyma rezultatai  (pateikimo VATESI data 2019 12 23)

16.

Daliųjų branduolinių medžiagų mažų kiekių apskaitos VĮ Ignalinos AE sistemos aprašymas, DVSed-1217-2

17.

Žmogiškųjų išteklių valdymo procedūros aprašas (MS-2-014-1), DVSta1411-1V3

18.

Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad IAE darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti Maišiagalos RAS eksploatacijos nutraukimą

19.

VĮ Ignalinos AE pareigybių, svarbių branduolinei, radiacinei, fizinei saugai užtikrinti sąrašas, DVSed-1416-2V6

20.

2018 m. kovo 29 d. ilgalaikis Ignalinos AE saugai svarbiose pareigybėse dirbančių darbuotojų kompetencijos užtikrinimo planas, MnDPl-l(3.254)

21.

Raštas VATESI dėl MRAS EN atsakingo už priešgaisrinę saugą skyrimo (pateikimo VATESI data 2019 12 31)

22.

Deklaracija apie turimas priemones ir pajėgas organizuoti gaisru gesinimą ir jų padarinių likvidavimą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje

23.

Radionuklidų išmetimo į aplinką planas (pateikimo VATESI data 2020 03 18)

24.

Radiacinės saugos programa (pateikimo VATESI data 2020 01 24)

25.

Atnaujinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo Ignalinos AE, nutraukiant jos eksploatavimą, programą, DVSed-1310-1V5

26.

MRAS Apsaugos zonų nustatymo analizė Ataskaita Nr.6S-50S(20.2.2S), patvirtinta 2020-11-17 įsakymu Nr. 1S-6RN (20.1.5RN) (pateikta VATESI, neviešinama informacija)

28.

Maišiagalos RAS fizinės saugos užtikrinimo planas (pateikta VATESI, neviešinama)

29.

Branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programa, patvirtinta 2019 m. kovo 1 d. VĮ IAE generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VĮs-60 (priimta, neviešinama)

30.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaita Nr. 6S-48S(20.2.2S) (pateiktimo VATESI data 2020-11-16,  neviešinama informacija)

31.

Deklaracija dėl sudarytos bendradarbiavimo sutarties dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės apsaugos

32.

Galutinis avarinės parengties planas ir jo išbandymo ataskaita:

32.1 Atnaujintas VĮ IAE avarinės parengties planas, ryšium su Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimu, DVSta-0841-1 (pateikimo VATESI data 2020-10-08 raštu Nr. ĮS-4628(3.2E), APP darbinės dalies dokumentai pateikti VATESI 2020-10-30 raštu Nr. ĮS-5049(3.2E). 

Besidominantys konkrečiais plano skyriais kviečiami kreiptis el. paštu info@iae.lt 

32.2 VĮ IAE avarinės parengties plano išbandymo ataskaita

33.

Galutinis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo planas, patvirtintas energetikos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1-272

įsakymas Nr. 1-272

34.

Pareiškėjo deklaracija (pateikimo VATESI data 2020 02 12)

35.

Bendrųjų duomenų, susijusių su Maišiagalos RA saugyklos eksploatavimo nutraukimu, sąvadas

36.

Aplinkos radiologinio monitoringo programa, DVSed-0410-3V 7, suderinta su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija

37.

Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. spalio 15 d. raštas Nr. (30.1) -A4E-9179 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo reikalingumo“

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 200 m³ talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta 1989 m. Joje laikomos 1963–1989 m. iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos ir 40 km atstumu nuo Vilniaus.

Licencija vykdyti eksploatavimo nutraukimą reikalinga išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos RAS. Išimtas atliekas planuojama surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo tikslas – iš Maišiagalos saugyklos teritorijos išvežti visas radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą, teritoriją sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiacinės saugos požiūriu. Siekiant šio tikslo bus būtina atlikti šiuos darbus:

  • sumontavus atitinkamą įrangą Maišiagalos RAS aikštelėje, išimti čia esančias radioaktyviąsias atliekas bei užterštą gruntą;
  • atlikus pradinį rūšiavimą ir paruošus vežimui, išvežti radioaktyviąsias atliekas ir užterštą gruntą į Ignalinos AE jų tolimesniam saugojimui bei apdorojimui;
  • pašalinus radioaktyviąsias atliekas bei užterštą gruntą atlikti aikštelės galutinius radiologinius tyrimus ir nustatyti Maišiagalos RAS teritorijos ir joje esančių pastatų atitiktį nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams;
  • įrodžius, kad Maišiagalos RAS pastatai ir aikštelė atitinka nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius ir galutinio sutvarkymo kriterijus, panaikinti Maišiagalos RAS kontrolę radiacinės saugos požiūriu ir jo, kaip branduolinės energetikos objekto, statusą.

Planuojama, kad Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu susidarys apie 300 m³ radioaktyviųjų atliekų, tai yra apie 0,23 proc. visų  VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų.

Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų.

(*) Paraišką 2018 m. sausio mėn. VATESI pateikė VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra. Paraiška patikslinta, atsižvelgus į tai, kad VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra buvo reorganizuota prijungimo prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės būdu. Nuo 2019 m. sausio 1 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė perėmė VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros teises ir pareigas.