Finansavimas

2002 m. spalio 10 d. peržiūrėtoje Nacionalinėje energetikos strategijoje buvo numatyta, kad antrasis Ignalinos AE blokas turi būti sustabdytas iki 2009 m., esant finansavimo šaltiniams, reikiamam finansavimui, grindžiamam susitarimais su ES institucijomis ir kitais donorais. Lietuva įsipareigojo sustabdyti reaktorius, įvertinusi, kad vėlesniame stojimo į ES derybų etape bus adekvačiai sprendžiamas klausimas dėl papildomos ES finansinės paramos Ignalinos AE paankstintam pirmojo bloko uždarymui iki 2005 metų ir paankstintam antrojo bloko sustabdymui 2009-aisias.

Europos Sąjungos šalys pripažino, jog Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas truks ilgiau, negu leido tuometinės finansinės perspektyvos, ir kad tai yra išskirtinė, neatitinkanti šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo finansinė našta Lietuvai. Jos paskelbė, kad, būdamos solidarios su Lietuva, yra pasirengusios tęsti papildomą reikalingą Bendrijos paramą eksploatavimo nutraukimo pastangoms taip pat ir po Lietuvos įstojimo į ES. 

Pasaulyje įprasta po truputį didinti atominės elektros energijos kainą ir taip per elektrinės darbo metus sukaupti lėšų jos eksploatavimo nutraukimui. Tai – geriausias būdas. Pirmąjį darbo Ignalinos AE dešimtmetį energijos kaina nebuvo didinama ir lėšos eksploatavimo nutraukimui nebuvo kaupiamos. Lėšos elektrinės sustabdymui valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fonde (ENF) pradėtos kaupti nuo 1995 m. – buvo šiek tiek padidinta didmeninė elektros energijos kaina. Tačiau Nacionaliniame fonde sukauptų lėšų nepakanka, todėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui finansuoti reikalinga parama ir iš kitų šaltinių. 

IAE eksploatavimo nutraukimo programa  didžiąja dalimi finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų (ES Ignalinos programos fondo lėšos, Tarptautinio IAE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos), taip pat  VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų, LR biudžeto skiriamų lėšų bei įmonės nuosavų lėšų, gautų iš komercinės ir investicinės veiklos.


Vyriausybė, vadovaudamasi Stojimo sutarties protokolo Nr. 4 nuostatomis ir atsižvelgdama į Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo eigą, derasi su Europos Komisija dėl papildomos adekvačios Europos Bendrijos finansinės paramos teikimo tinkamam ir saugiam Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui užtikrinti.

2000 m. birželio mėn. 20-21 d. Lietuvoje įvyko tarptautinė finansinių donorų, nusprendusių teikti paramą Ignalinos AE 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti. Konferencijoje dalyvavo Europos Komisijos, G-7 šalių, tarptautinių finansinių organizacijų atstovai. 2001 m. buvo įsteigtas Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas (TIENRF) administruojamas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB). Fondas finansuoja ir/arba bendrai finansuoja pasirinktus eksploatavimo nutraukimo techninius projektus ir priemones energetikos sektoriuje, kurie yra svarbūs IAE galutiniam uždarymui.

Projektų finansavimo patvirtinimas priklauso nuo TIENRF Donorų asamblėjos sprendimo. Donorų asamblėja – Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo valdytoja. Šalys donorės – Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Europos Komisija. Asamblėja gali keisti projektų turinį. 


2022 m. gruodžio mėn. duomenys