Įmonės politika

1. VĮ IAE aplinkos apsaugos politika 
nustato IAE vadovybės aplinkosauginius įsipareigojimus nutraukiant branduolinės energetikos objekto eksploatavimą ir tvarkant radioaktyviąsias bei kitas atliekas.
2. VĮ IAE atlygio politika 
nustato vieningus, teisingus, sąžiningus ir Įmonės darbuotojų motyvaciją skatinančius darbo apmokėjimo principus ir gaires, kuriuos taikant būtų sukuriamos paskatos darbuotojams prisidėti prie Įmonės veiklos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo ir efektyviai valdomos darbo apmokėjimo lėšos. 
3. VĮ IAE branduolinio saugumo politika -
nustatato IAE vadovybės įsipareigojimus užtikrinant IAE fizinę saugą, kibernetinį saugumą bei pagrindinius fizinės saugos ir saugumo kultūros principus, kurių turi būti laikomasi, užtikrinant IAE branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių medžiagų ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinę saugą.
4. VĮ IAE darbuotojų saugos ir sveikatos politika -
pateikia gaires, kaip IAE vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus, užtikrinamos darbuotojams saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos visais su darbu susijusiais aspektais.
5. VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo politika - 
nustato IAE vadovybės įsipareigojimus už pagrindinius principus ir tikslus, kurių laikomasi, vykdant branduolinio energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą.
6. VĮ IAE kokybės vadybos politika - 
nustato IAE vadovybės įsipareigojimus už kokybės vadybą, pagrindinius kokybės principus ir tikslus, kurių laikomasi nutraukiant branduolinės energetikos objektų eksploatavimą, taip pat projektuojant, statant, eksploatuojant branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, saugyklas, atliekynus bei vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines ir daliąsias medžiagas.
7. VĮ IAE korupcijos prevencijos politika - 
nustato pagrindinius Įmonės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidrumo standartus.
8. VĮ IAE lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir
vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių aprašas - 
užtikrina visų Įmonės darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, lytinės tapatybės, negalios, etninės priklausomybės, religijos, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, ketinimo turėti vaiką, išvaizdos, gyvenamosios vietos.
9. VĮ IAE žmonių ir organizacijos vystymo politika 
žmogiškųjų išteklių valdymo gairių dokumentas, apibrėžiantis pamatines Įmonės nuostatas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, nusakantis Įmonės lūkesčius darbuotojui ir atliepiantis darbuotojų lūkesčius kartu dirbantiems kolegoms ir Įmonei, kaip darbdaviui.

10. VĮ IAE saugos politika -
nustato įsipareigojimus konkrečiių saugos principų vykdymui. 
11. VĮ IAE socialinės atsakomybės politika - 
nustato principus, kryptis ir gaires, kuriomis vadovaujantis kuriamas ir plėtojamas patikimos, skaidrios, darnios bei pažangios įmonės įvaizdis, formuojama aplinkai ir visuomenei atsakingos, pagarba žmogaus teisėms ir dėmesiu saugai grindžiamos veiklos kultūra bei praktika.
12. VĮ IAE suinteresuotų šalių valdymo politika - 
nustato bendruosius bendravimo su suinteresuotosiomis šalimis principus ir gaires. Politika parengta atsižvelgiant į tarptautinio AA1000SES (2015) standarto (ang. AA1000 Stakeholder Engagement Standard) nuostatas bei pagrindinius AA1000APS (2018) standarto principus, kurie yra: įtrauktis; reikšmingumas (materialumas); reagavimas (atliepimas); poveikis.
13. VĮ IAE vidaus kontrolės politika - 
detalizuoja įmonės vidaus kontrolės tikslus, principus, elementus, dalyvius, vidaus kontrolės analizę ir vertinimą bei reglamentuoja informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą IAE teikimo tvarką.