Eksploatavimo nutraukimas

Atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas – tai paskutinis elektrinės egzistavimo etapas po to, kai ji buvo suprojektuota, pastatyta, pradėta eksploatuoti ir buvo eksploatuojama. Galutinis eksploatacijos nutraukimo tikslas – pasiekti būklę, kai teritorija nebekontroliuojama valstybinių priežiūros institucijų ir gali būti panaudota kitiems tikslams.

Pagrindinis norminis dokumentas, kuriuo vadovaudamasi Ignalinos AE planuoja ir vykdo eksploatacijos nutraukimą, yra Reikalavimai branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimui ( P-2009-02 ), kuriuos VATESI viršininkas patvirtino 2009 m.

Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo projektas apima abiejų blokų ir pagalbinių objektų eksploatacijos nutraukimą.

1999 metais pagal Europos Sąjungos ekonominės pagalbos programos PHARE projektą IAE buvo parengtas preliminarus IAE eksploatacijos nutraukimo planas, kuriame buvo išnagrinėti trys galimi išmontavimo strategijų variantai – nedelstinas išmontavimas, atidėtas išmontavimas ir saugi konservacija bei sarkofagas.

2001 m. vasarį pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) projektą „Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo parama“ (LIT/4/002) TATENA ekspertai parengė ataskaitą, kurioje kaip Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo strategija buvo pasiūlytas nedelstino išmontavimo būdas – kai įranga yra išmontuojama praktiškai iškart po to, kai buvo nutrauktas reaktoriaus darbas.

2002 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą dėl 1-ojo energijos bloko eksploatacijos nutraukimo nedelstino išmontavimo būdu, kad IAE eksploatacijos nutraukimas neturėtų sunkių socialinių, ekonominių, finansinių ir poveikio aplinkai pasekmių.

Pasirenkant eksploatacijos nutraukimo būdą įtakos turėjo įvairūs veiksniai: ekonominiai, socialiniai, saugos aspektai, bei eksploatacijos nutraukimo darbų kitose branduolinėse elektrinėse vykdymo patirtis.

Už nedelstiną išmontavimo būdą pasisakė ir Ignalinos AE atstovai, kadangi atsiranda prielaidos didesniam socialiniam užimtumui – šiuo atveju yra pasitelkiami patyrę elektrinės specialistai, o vienas Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo veiklos prioritetų – kuo daugiau darbų atlikti Ignalinos AE personalo jėgomis.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo stadijos

Pradinė stadija. Atominė elektrinė negrįžtamai sustabdyta. Ji yra valoma ir nukenksminama, panaudojant jau esamus įrenginius. Panaudotas branduolinis kuras ir eksploatavimo metu susikaupusios radioaktyviosios atliekos perduodamos tarpiniam saugojimui arba palaidojimui. Pašalinami nedidelio radioaktyvumo įrenginiai.

Išmontavimas. Ši stadija prasidėjo tuoj po pirmosios. Išmontavimo metu pašalinami radioaktyvūs įrenginiai ir vidinis radioaktyvusis pastatų sluoksnis. Techniškai tai pati sudėtingiausia stadija.

Pastatų nugriovimas. Šios stadijos metu pastatai nugriaunami arba perduodami toliau naudoti. Jie griaunami taip pat kaip ir kiti pramoniniai pastatai, tačiau kruopščiai tikrinant, ar skaldoje nėra kad ir mažiausių radioaktyvumo pėdsakų.

   Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas

Ignalinos AE 2001 – 2004 metais parengė, o Ūkio ministerija 2005 metais patvirtino Galutinį eksploatavimo nutraukimo planą (GENP). IAE uždarymo procesą iki 2009 m. koordinavo Ūkio ministerija, dabar šią funkciją vykdo Energetikos ministerija. 2014 m. rugpjūčio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu buvo patvirtintas Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano (GENP) 7-as leidimas, kuriame buvo įtraukti pakeitimai atsižvelgiant į sukauptą įmonės patirtį.

GENP apima visą IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį (abu blokus, pagalbinius įrenginius, o galiausiai ir laikinas panaudoto kuro bei radioaktyviųjų atliekų saugyklas). Jame pateiktos strategijos pagrindu yra planuojami eksploatavimo nutraukimo darbai ir projektai (GENP visa eksploatacijos nutraukimo veikla suskirstyta į eksploatacijos nutraukimo projektus), aprašomi principai, metodai, technologijos ir bendras planas-grafikas, kurie yra reikalingi radiaciniu požiūriu saugiam, ekologiškam ir ekonomiškam Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimui užtikrinti.

Numatoma iki 2038 m. pasiekti „žaliojo lauko“ stadiją, „rudosios aikštelės“ variantas pirmojo ir antrojo blokų teritorijoje gali būti pasirinktas, atsižvelgiant į tokio naudojimo saugos pagrindimą, remiantis teisės aktų reikalavimais, ekonominiais ir socialiniais veiksniais, žinant realius „rudosios aikštelės“ panaudojimo būdus (variantus).

 

   Eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita  

Eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita rengiama siekiant parodyti, kad eksploatavimo nutraukimo plane numatyti eksploatavimo nutraukimo darbai atitinka šiems darbams taikomų branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir kitų šios veiklos branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą ir branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.