Poveikio aplinkai vertinimas

Šiuo metu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas

Projekto Nr. 

Pilnas projekto pavadinimas Dokumento pavadinimas
- Visiems eksploatavimo nutraukimo projektams 

 Poveikio aplinkai vertinimo programa

Poveikio aplinkai vertinimo programa 2023 m.

Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl programos tvirtinimo

2102

IAE 2-ojo energijos bloko R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Skelbimas 

 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas

 

2219

IAE 1-ojo ir 2-ojo blokų mažo druskingumo vandens kaupimo talpų (152/1,2A ir 152/1,2B past.) įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas

Skelbimas

 2301, 2302

IAE 119 pastato, G1, G2, D0, D1, D2 blokų likutinės įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

Skelbimas
2021-11-26 susirinkimo protokolas
Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas
B20

Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną


Poveikio aplinkai vertinimo programa
Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl programos tvirtinimo
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas

 

Užbaigti poveikio aplinkai vertinimai

 
Projekto Nr.  Pilnas projekto pavadinimas dokumento pavadinimas
B1 Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blokų laikinas saugojimas
B19 Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas
B2/3/4 Ignalinos AE naujasis kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas
B25 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas
B9-0 IAE 117/1 pastato įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas
B9-0(2) IAE 117/2 pastato įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas
U1DP0 Eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio IAE 1-ojo bloko sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei
U2DP0 Eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio IAE 2-ojo bloko sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei
B9-1 IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas
B9-1(2) IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas  
 B9-2 Ignalinos AE V1 bloko įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas   
B9-5

IAE termofikacijos įrangos išmontavimas ir deaktyvavimas

2207, 2208, 2214 Ignalinos AE D-0, D-1 ir D-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
2101 R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (UP01, 1-asis blokas)
2203 IAE A-1 bloko įrenginių išmontavimas ir dezaktyvavimas
2210 IAE A-2 ir V-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (1-oji fazė)
 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas