Poveikio aplinkai vertinimas

Šiuo metu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas

Projekto Nr. 

Pilnas projekto pavadinimas Dokumento pavadinimas
- Visiems eksploatavimo nutraukimo projektams   Poveikio aplinkai vertinimo programa
2102

IAE 2-ojo energijos bloko R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Skelbimas 

 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas

 

2219

IAE 1-ojo ir 2-ojo blokų mažo druskingumo vandens kaupimo talpų (152/1,2A ir 152/1,2B past.) įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Skelbimas

2022-10-28 susirinkimo protokolas

 2301, 2302

IAE 119 pastato, G1, G2, D0, D1, D2 blokų likutinės įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

Skelbimas

2021-11-26 susirinkimo protokolas

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas

Užbaigti poveikio aplinkai vertinimai

 
Projekto Nr.  Pilnas projekto pavadinimas dokumento pavadinimas
B1 Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blokų laikinas saugojimas
B19 Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas
B2/3/4 Ignalinos AE naujasis kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas
B25 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas
B9-0 IAE 117/1 pastato įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas
B9-0(2) IAE 117/2 pastato įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas
U1DP0 Eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio IAE 1-ojo bloko sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei
U2DP0 Eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio IAE 2-ojo bloko sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei
B9-1 IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas
B9-1(2) IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas  
 B9-2 Ignalinos AE V1 bloko įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas   
B9-5

IAE termofikacijos įrangos išmontavimas ir deaktyvavimas

2207, 2208, 2214 Ignalinos AE D-0, D-1 ir D-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
2101 R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (UP01, 1-asis blokas)
2203 IAE A-1 bloko įrenginių išmontavimas ir dezaktyvavimas
2210 IAE A-2 ir V-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (1-oji fazė)
 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas