Darbo užmokestis


Atlygio politika

VĮ IAE atlygio politika nustato pagrindinius darbo apmokėjimo valdymo principus ir gaires Įmonėje, kurių taikymas padės įgyvendinti valstybės lūkesčius, susijusius su Įmonės tikslams pasiekti reikiamos kompetencijos darbuotojų pritraukimu, išlaikymu ir motyvavimu, siekiant užtikrinti Įmonės veiklos sėkmę ir padidinti efektyvumą.

Įmonė, organizuodama darbuotojų darbo apmokėjimą, siekia:
Vidinio teisingumo
Išorinio konkurencingumo
Motyvavimo
Sąžiningumo
Lankstumo


Darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės
VĮ IAE darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės reglamentuoja Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio sudedamąsias dalis, jo nustatymo tvarką, darbuotojų skatinimą, darbo užmokesčio ir kitų susijusių su darbo santykiais mokėjimų terminus ir tvarką.

Taisyklės yra taikomos visiems Įmonės darbuotojams, turintiems darbo santykius su Įmone.
Įmonės darbuotojo
darbo užmokestį sudaro
  • pagrindinis atlyginimas
  • kintamas priedas už rezultatus
  • mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą
  • kiti mokėjimai (už kasmetines atostogas, už laisvą nuo darbo laiką naujo darbo paieškoms, už budėjimą Įmonėje ar namuose, už prastovą, už mokymosi atostogas ir kitų rūšių tikslines atostogas),  numatyti Kolektyvinėje sutartyje ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse
Konkretus pagrindinis atlyginimas Numatomas darbo sutartyje individualiai kiekvienam darbuotojui pareigybės atlyginimų klasės ribose atsižvelgiant į darbuotojo kompetenciją, išsilavinimą, patirtį bei pareigybės specifiką

Veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso Įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis
(2021 metai)
Įmonės vadovo metinės algos kintamosios dalies dydis yra 55 proc. nuo jo metinės algos pastoviosios dalies dydžio. Vadovo algos kintamoji dalis nemokama tais atvejais kai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas darbo užmokestis nemokamas.
VĮ IAE darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais 
Pareigybės 2021 m. II ketvirtis
Iš viso: Iš jų:
Vyrai Moterys
Generalinis direktorius 7219 7219 -
Struktūrinių padalinių vadovai 3340 3321 3434
Specialistai 1876 2084 1573
Darbininkai 1509 1557 1179

 

 

Pareigybės

2021 m.  I ketvirtis
Iš viso: Iš jų:
Vyrai Moterys
Generalinis direktorius 7219 7219 -
Struktūrinių padalinių vadovai 3391 3406 3321
Specialistai 1978 2164 1665
Darbininkai 1658 1751 1197
 2020 m. darbo užmokestis

Informacija apie Įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį
2020 m. (ketvirčiais).