Darbo užmokestis


Atlygio politika

VĮ IAE atlygio politika nustato pagrindinius darbo apmokėjimo valdymo principus ir gaires Įmonėje, kurių taikymas padės įgyvendinti valstybės lūkesčius, susijusius su Įmonės tikslams pasiekti reikiamos kompetencijos darbuotojų pritraukimu, išlaikymu ir motyvavimu, siekiant užtikrinti Įmonės veiklos sėkmę ir padidinti efektyvumą.

Įmonė, organizuodama darbuotojų darbo apmokėjimą, siekia:
Vidinio teisingumo
Išorinio konkurencingumo
Motyvavimo
Sąžiningumo
Lankstumo


Darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės
VĮ IAE darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės reglamentuoja Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio sudedamąsias dalis, jo nustatymo tvarką, darbuotojų skatinimą, darbo užmokesčio ir kitų susijusių su darbo santykiais mokėjimų terminus ir tvarką.

Taisyklės yra taikomos visiems Įmonės darbuotojams, turintiems darbo santykius su Įmone.
Įmonės darbuotojo
darbo užmokestį sudaro
  • pagrindinis atlyginimas
  • kintamas priedas už rezultatus
  • mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą
  • kiti mokėjimai (už kasmetines atostogas, už laisvą nuo darbo laiką naujo darbo paieškoms, už budėjimą Įmonėje ar namuose, už prastovą, už mokymosi atostogas ir kitų rūšių tikslines atostogas),  numatyti Kolektyvinėje sutartyje ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse
Konkretus pagrindinis atlyginimas Numatomas darbo sutartyje individualiai kiekvienam darbuotojui pareigybės atlyginimų klasės ribose atsižvelgiant į darbuotojo kompetenciją, išsilavinimą, patirtį bei pareigybės specifiką

Veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso Įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis
(2022 metai)
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo:
- mėnesinės algos kintamosios dalies dydis yra nustatomas pagal valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2022 metų veiklos rodiklių, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, įgyvendinimą;
- 2022 metų metinė kiekvieno mėnesio algos kintamosios dalies dydžių suma yra 70 proc. nuo 2022 metų metinės kiekvieno mėnesio algos pastoviosios dalies dydžių sumos.
Valdybos narių atlygis
(eurais)

Atlygio dydį IAE valdybos nariams nustato LR Energetikos ministerija teisės aktų nustatyta tvarka. Jis sudaro 55 eurus už darbo valdyboje valandą ir nepriklauso nuo Įmonės veiklos rezultatų. Atlygis valdybos nariams skiriamas Energetikos ministro įsakymu ir mokamas pasibaigus ketvirčiui.

Nepriklausomiems valdybos nariams atlygis pervedamas į jų banko sąskaitą, o valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai - į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą. Papildomos naudos, kurios nėra numatytos teisės aktuose, valdybos nariams ir pirmininkui nėra skiriamos.

 

Vardas, Pavardė 2022 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2022 m. III ketvirtis 2022 m. IV 
ketvirtis
Darius Jasinskis 4 225,00 Eur 4 070,00 Eur 4 560,00 Eur  5 941,14 Eur 
Laimonas Belickas 1 815,00 Eur 1 306,25 Eur 3 135,00 Eur 4 243,68 Eur 
Patricija Ceiko 3 410,00 Eur* 2 310,00 Eur* 2 582,50 Eur* 4 243,68 Eur*
Jurgita Radzevičė 3 173,75 Eur 2 323,75 Eur 3 545,00 Eur 4 243,68 Eur 
Rimvydas Štilinis 2 907,00 Eur 3 721,55 Eur 2 800,00 Eur 4 243,68 Eur

* skirtas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą.

 VĮ IAE darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais)  
Pareigybės 2023 METAI (KETVIRČIAIS)
II  III  IV
Generalinis direktorius 7290      
Struktūrinių padalinių vadovai 4844      
Specialistai 2268      
Darbininkai 1684      
Ankstesnių metų darbo užmokestis

Informacija apie Įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį
2022 m. (ketvirčiais)
2021 m. (ketvirčiais)
2020 m. (ketvirčiais)