Darbo užmokestis


Atlygio politika

VĮ IAE atlygio politika nustato pagrindinius darbo apmokėjimo valdymo principus ir gaires Įmonėje, kurių taikymas padės įgyvendinti valstybės lūkesčius, susijusius su Įmonės tikslams pasiekti reikiamos kompetencijos darbuotojų pritraukimu, išlaikymu ir motyvavimu, siekiant užtikrinti Įmonės veiklos sėkmę ir padidinti efektyvumą.

Įmonė, organizuodama darbuotojų darbo apmokėjimą, siekia:
Vidinio teisingumo
Išorinio konkurencingumo
Motyvavimo
Sąžiningumo
Lankstumo


Darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės
VĮ IAE darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės reglamentuoja Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio sudedamąsias dalis, jo nustatymo tvarką, darbuotojų skatinimą, darbo užmokesčio ir kitų susijusių su darbo santykiais mokėjimų terminus ir tvarką.
Įmonės darbuotojo
darbo užmokesčio sudedamosios dalys
Darbo užmokestį gali sudaryti:
  • bazinis atlyginimas;
  • priedai, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
  • kintamas priedas už rezultatus;
  • priemokos ir priedai (pagal LR DK 139 str. 2 d. 2, 3 ir 4 p.)
  • kiti mokėjimai, numatyti LR DK (mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir kt.)
Konkretus bazinis atlyginimas

Konkretus bazinis atlyginimas yra nustatomas darbo sutartyje individualiai kiekvienam darbuotojui jo pareigybės lygio bazinio atlyginimo rėžyje, atsižvelgiant į darbuotojo kompetenciją, patirtį, pakeičiamumą bei pareigybės specifiką.


Veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso Įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis
(2024 metai)
Įmonės generalinio direktoriaus darbo užmokestis (mėnesinė alga ir kintamoji dalis) nustatomas Lietuvos Respublikos energetikos ministro sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Valdybos narių atlygis
(eurais)

Atlygio dydį IAE valdybos nariams nustato LR Energetikos ministerija teisės aktų nustatyta tvarka. Jis sudaro 55 eurus už darbo valdyboje valandą ir nepriklauso nuo Įmonės veiklos rezultatų. Atlygis valdybos nariams skiriamas Energetikos ministro įsakymu ir mokamas pasibaigus ketvirčiui.

Nepriklausomiems valdybos nariams atlygis pervedamas į jų banko sąskaitą, o valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai - į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą. Papildomos naudos, kurios nėra numatytos teisės aktuose, valdybos nariams ir pirmininkui nėra skiriamos.

 

Vardas, Pavardė 2023 m. IV 
ketvirtis
Darius Jasinskis 5 941,14 Eur 
Laimonas Belickas 4 243,68 Eur 
Patricija Ceiko 4 243,68 Eur *
Jurgita Radzevičė 4 243,68 Eur 
Rimvydas Štilinis 4 243,68 Eur

* skirtas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą.

 

  • 2023 m. I ketv. IAE valdybos nariams skirtas 22915,86 Eur atlygis.
  • 2023 m. II ketv. IAE valdybos nariams skirtas 22915,86 Eur atlygis.
  • 2023 m. II ketv. IAE valdybos nariams skirtas 22915,86 Eur atlygis.
  • 2023 m. IV ketv. IAE valdybos nariams skirtas 22915,86 Eur atlygis.
 VĮ IAE darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais)  
Pareigybės  
Darbuotojų skaičius  2024 m. I ketv. 2022 m. 
Generalinis direktorius

1

-  8724
Struktūrinių padalinių vadovai 31 5328  4128
Specialistai

816

2426  2113
Darbininkai 768 1747  1635
Ankstesnių metų darbo užmokestis

Informacija apie Įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį
2023 m. (ketvirčiais)
2022 m. (ketvirčiais)
2021 m. (ketvirčiais)
2020 m. (ketvirčiais)