Asmens duomenų apsauga

VĮ Ignalinos atominės elektrinėje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta įmonė UAB ,,Privacy partners“. Juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 10B, DoDay, LT-03201 Vilnius, tel. Nr. +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt, asmuo kontaktams: Paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti įmonei laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais dėl jų asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą įgyvendinimo. Duomenų apsaugos pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Asmens duomenų tvarkymo VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje taisyklės

Reglamentuoja Įmonės darbuotojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, Įmonės, kaip duomenų valdytojo, funkcijas, teises ir pareigas tvarkant darbuotojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis, taip pat nustato duomenų subjektų teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus (atnaujinta 2022 12 23)

 

Privatumo pranešimas

Skirtas asmenims, pateikusiems prašymą dalyvauti atrankoje/konkurse į pareigas pagal darbo sutartį

 

Privatumo pranešimas

Skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi į VĮ Ignalinos atominę elektrinę su informacija apie pažeidimus VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje, tokio pažeidimo liudininkams bei asmenims, dėl kurių galimai neteisėtų veiksmų teikiamas pranešimas, kitiems asmenims, nurodytiems pranešėjų pateiktoje informacijoje.