Asmens duomenų apsauga

VĮ Ignalinos atominės elektrinėje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta mažoji bendrija „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti įmonei laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais dėl jų asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą įgyvendinimo. Duomenų apsaugos pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
„Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB
A.Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilnius
Juridinio asmens kodas 304850650
Tel. Nr. 8 670 23913
El. paštas: info@adaekspertai.lt 

 

Asmens duomenų tvarkymo VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje taisyklės

Reglamentuoja Įmonės darbuotojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, Įmonės, kaip duomenų valdytojo, funkcijas, teises ir pareigas tvarkant darbuotojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis, taip pat nustato duomenų subjektų teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus (atnaujinta 2022 12 23)

 

Privatumo pranešimas

Skirtas asmenims, pateikusiems prašymą dalyvauti atrankoje/konkurse į pareigas pagal darbo sutartį