Vidiniai teisės aktai

Nr. Dokumento nr. Dokumento aprašymas
1. DVSta-0308-1V3 Darbuotojų ir tiekėjų pasiūlymų dėl saugos ir veiklos gerinimo teikimo,
vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas
2. DSSS-0712-38V3

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms
vykdant darbus

2020 03 13 pakeitimas

3 DVSta-1408-6V4

VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų medicininės
apžiūros prieš darbą tvarkos aprašas

4. DVSta-1012-1V3 Dūkšto geležinkelio stoties ir VĮ IAE privažiuojamųjų kelių eismo
organizavimo instrukcija
5. DVSta-0308-2V2

Ekskursijų organizavimo VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje tvarkos aprašas

6.

DVSta-2108-6V4

VĮ Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos
objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas

7. DVSta-1008-2V3 Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas
8. DVSta-2108-9V3 Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į BEO apsaugos
zonas išdavimo tvarkos aprašas
9.

DVSta-1408-24V1

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros
principų įgyvendinimo priemonių aprašas
10.  DVSta-2108-3V3

Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašas

11. DVSed-0512-2V8 Radiacinės saugos instrukcija
12. DVSed-0512-7V5 Radiacinės saugos užtikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje,
instrukcija
13. MC-1410-23V6 Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus IAE aikštelėje, personalo
mokymo programa
14. DVSta-1708-4V6

VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo
bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas

15. DVSta-1708-2V6

Viešojo pirkimo sutarčių rengimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas

16.  

Kokybės užtikrinimo plano formos pavyzdys

17. DVSta-0308-4V2

Informacijos susijusios su suinteresuotųjų šalių reikalavimais gavimo,
tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas

18. DVSta-0108-27

Pritarimo išdavimo asmeniui vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą
VĮ Ignalinos atominės elektrinės sanitarinės apsaugos zonoje, saugą
pagrindžiančio dokumento parengimo, apšvitos dozių vertinimo parengimo,
periodinio vertinimo ir sustabdyto pritarimo atnaujinimo tvarkos aprašas

19. DVSed-1012-21V3 Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcija
20. ArchPD-1310-77848v1 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiacinės saugos programa
21. ArchPD-1341-77797v1 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radionuklidų išmetimo į aplinką
planas
22.   Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės rangovo atmintinė
23. Nr. ĮsTa-60 Tarptautinių sankcijų taikymo politikos aprašas
24. DVSta-2151-2V1 Dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje taisyklių

Paskutinis atnaujinimas 2024 03 21