Vidiniai teisės aktai

Nr. Dokumento nr. Dokumento aprašymas
1. DVSta-2151-2V1 Asmens duomenų tvarkymo VĮ IAE taisyklės
2. DVSta-0812-24 Mokymų avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais
planavimo ir organizavimo VĮ IAE instrukcija
3. DVSta-0612-3 Bendroji IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija
4. DVSta-0308-1 Darbuotojų ir tiekėjų pasiūlymų dėl saugos ir veiklos gerinimo teikimo,
vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas
5. DSSS-0712-38 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms
vykdant darbus
6. DVSta-1408-6V3 Darbuotojų sveikatos tikrinimo prieš pamainą tvarkos aprašas
7. DVSta-0251-2 Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
8. DVSta-0208-5 Dokumentų archyvavimo tvarkos aprašas
9. DVSta-1012-1 Dūkšto geležinkelio stoties ir VĮ IAE privažiuojamųjų kelių eismo
organizavimo instrukcija
10. DVSta-0308-2 Ekskursijų organizavimo VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje tvarkos aprašas
11.

DVSta-2108-6V4

Fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas
12. DVSta-1008-2 Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas
13. DVSta-2108-9 Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į BEO apsaugos
zonas išdavimo tvarkos aprašas
14.

DVSta-1408-24V1

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros
principų įgyvendinimo priemonių aprašas
15. DVSta-2108-3 Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos
objektus iš išvežimo (išnešimo) iš jų tvarkos aprašas
16. DVSta-0312-8V6 Pranešimo apie neįprastuosius įvykius VĮ IAE instrukcija
17. DVSta-0812-2 Personalo veiksmų, paskelbus APO štabo pranešimus avarijos atveju,
instrukcija
18. DVSed-0512-2 Radiacinės saugos instrukcija
19. DVSed-0512-7 Radiacinės saugos užtikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje,
instrukcija
20. MC-1410-23 Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus IAE aikštelėje, personalo
mokymo programa
21. VĮs-35 VĮ IAE rangovo atmintinė
22. DVSta-1708-4V6

VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo
bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas

23. DVSta-1708-2

Viešojo pirkimo sutarčių rengimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas

24.  

Kokybės užtikrinimo plano formos pavyzdys

25. DVSta-0308-4V2

Informacijos susijusios su suinteresuotųjų šalių reikalavimais gavimo,
tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas

26. DVSed-1012-21 Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcija
27.    Sutartis dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos nario veiklos
(projektas)
28. ArchPD-1310-77848v1 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiacinės saugos programa
29. ArchPD-1341-77797v1 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radionuklidų išmetimo į aplinką
planas