Vidiniai teisės aktai

Nr. Dokumento nr. Dokumento aprašymas
1. DVSta-0812-24 Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos
klausimais organizavimo instrukcija
2. DVSta-0612-3 Bendroji IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija
3. DSSS-0712-38 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms
vykdant darbus
4. DVSta-1408-6V3 Darbuotojų sveikatos tikrinimo prieš pamainą tvarkos aprašas
5. DVSta-0251-2 Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
6. DVSta-0208-5 VĮ IAE dokumentų archyvavimo tvarkos aprašas
7. DVSta-1012-1 Dūkšto geležinkelio stoties ir VĮ IAE privažiuojamųjų kelių eismo
organizavimo instrukcija
8. DVSta-0308-2 Ekskursijų organizavimo VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje tvarkos aprašas
9. DVSta-1008-2 Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas
10. DVSta-2108-9 Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į BEO apsaugos
zonas išdavimo tvarkos aprašas
11. DVSta-2108-3 Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos
objektus iš išvežimo (išnešimo) iš jų tvarkos aprašas
12. DVSta-0812-2 Personalo veiksmų, paskelbus APO štabo pranešimus avarijos atveju,
instrukcija
13. DVSed-0512-2 Radiacinės saugos instrukcija
14. MC-1410-23 Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus IAE aikštelėje, personalo
mokymo programa
15. DVSta-1708-4V5

Saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos
kontrolės tvarkos aprašas

16.  

Kokybės užtikrinimo plano formos pavyzdys

17. DVSta-2108-6V3 Fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas
18. DVSed-1012-21 Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcija
19.    Sutartis dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos nario veiklos
(projektas)

 

 

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading