Korupcijos prevencija

Siekdami užtikrinti korupcijos prevenciją,
Įmonėje vadovaujamės šiais principais

1.  Darbuotojų netolerancija korupcijai
Kiekvienas Įmonės darbuotojas yra reikšminga strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės dalis. Todėl kiekvienas darbuotojas Įmonės valdymo organų nariai, pagal sutartis pasitelkti konsultantai, ekspertai, turi susipažinti su Korupcijos prevencijos politika, laikytis jos nuostatų ir principų, davo darbą ir funkcijas privalo vykdyti sąžiningai ir skaidriai.

2. Skaidrumas
Įmonės veikla remiasi skaidrumo, atvirumo, sąžiningos praktikos ir racionalumo principais. Įmonė laikosi teisės aktų reikalavimų, atskleidžia savo finansines ataskaitas kaip to reikalauja jos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, bendradarbiauja su institucijomis ir teikia teisės aktų reikalaujamą informaciją, siekia racionalaus išteklių naudojimo, skaidriai vykdo viešuosius pirkimus, siekia užtikrinti konkurenciją ir rinkos sąlygas atitinkančius prekių ir paslaugų įsigijimus.

3. Atsakingumas
Įmonė atsakingai vykdo savo veiklą ir joje vadovaujasi LR įstatymais, LR tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, LR energetikos ministro įsakymais, kitų valstybės valdžios  ir valdymo institucijų teisės aktais, kitais norminiais aktais ir dokumentais.

4. Darbo etika
Įmonė siekia savo partnerių, klientų, darbuotojų pasitikėjimo ir geros reputacijos, todėl netoleruojami bet kokie Įmonės politikoje numatyti veiksmai ir korupcijos formos, galintys daryti neigiamą žalą Įmonės reputacijai ir įvaizdžiui.