Aplinkosauga

Radiologinė stebėsena

Gyventojai yra nuolat veikiami gamtinės kilmės jonizuojančios spinduliuotės: kosminės spinduliuotės iš Visatos ir Saulės paviršinių sluoksnių, spinduliuotės sklindančios iš sausumos grunto, vandens telkinių ir ore esančių radionuklidų. Be gamtinės kilmės apšvitos gyventojai gauna apšvitą ir nuo dirbtinių šaltinių. Lietuvoje vienas didžiausių dirbtinių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių yra eksploatavimo nutraukimo veiklą vykdanti Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė. Nuo 2009 metų gruodžio 31 d. Ignalinos AE iš elektros energijos gamintojo tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančios organizacijos statusą išlaikiusia įmone. Ignalinos AE išlieka įmone, dirbančia su branduoliniu kuru ir radioaktyviomis atliekomis, todėl jos veikla ir toliau yra reglamentuojama Branduolinės energijos, Radiacinės saugos, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir kt. įstatymų.

Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir visus gyventojus, iš Ignalinos AE į orą ir Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumai yra ribojami Lietuvoje galiojančių normų ir reikalavimų.

Norint įsitikinti, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai iš Ignalinos AE nėra viršijami, nuolat atliekama radiologinė stebėsena, taip pat imami oro, kritulių, dirvožemio, augmenijos, vandens (Drūkšių ežero, geriamo vandens ir t.t.), dugno nuosėdų, maisto produktų (Drūkšių ežero žuvies, mėsos, pieno, grūdų, kopūstų, bulvių, grybų), mėginiai. Šiuos matavimus atlieka kvalifikuotas, turintis licencijas personalas, specialiose šiuolaikine įranga aprūpintose IAE laboratorijose (aplinkos stebėsenos laboratorija ir radiologinių tyrimų laboratorija). Stebėsenos metu nustatyta, kad iš Ignalinos AE išmetami radionuklidai neviršija leistinų ribų, bet ir sudaro labai mažą jų dalį (pav. 1, 2).


Pav.1. Ignalinos AE IRD, radioaktyviųjų aerozolių ir jodo-131 išmetimai ir radionuklidų išleidimas į Drūkšių ežerą su vandens nuotėkomis 2001-2009 metais


Pav. 2. Ignalinos AE IRD, radioaktyviųjų aerozolių ir jodo-131 išmetimai į orą ir radionuklidų išleidimas į Drūkšių ežerą su vandens nuotėkomis 2010-2015 metais

Stebėjimų rezultatai rodo, kad apšvitos dozė, kurią 2015 metais gavo kritinės gyventojų grupės nariai (kritinė grupė – tai hipotetinė žmonių, gyvenančių šalia branduolinio objekto arba radioaktyvių atliekų saugyklos teritorijos ir naudojančių gręžiniuose esantį vandenį, grupė) dėl IAE poveikio, susijusios su radionuklidų išmetimais į orą ir išleidimais į Drūkšių ežerą, yra tik 0,0000812 mSv ir sudaro 0,04 % fono reikšmės.

Gyventojų apšvitos dozės matuojamos termoliuminescenciniais dozimetrais, esančiais įvairiose sanitarinės apsauginės zonos (3 km spindulio zona aplink IAE) ir stebėjimo zonos (30 km spindulio zona aplink IAE) vietose, o dozės galia - 22 stacionariais ,,Skylink“ sistemos davikliais. Stebėjimo zonoje esančiose gyvenvietėse įrengta 10 daviklių, sanitarinėje apsauginėje zonoje - 12 daviklių, kurie leidžia realiu laiku vykdyti dozės galios kontrolę. LR kontroliuojančios institucijos turi galimybę pastoviai stebėti šių matavimų rezultatus.

Dozės galios matavimų duomenis galite stebėti tiesiogiai:

2020 - 09 - 25  17:54
 • 1. Salakas - 9.48 mkR/val
 • 2. IAE LPBKS - 12.00 mkR/val
 • 3. IAE p.186 - 10.40 mkR/val
 • 4. Tilžė - 10.10 mkR/val
 • 5. Čepukai - 11.28 mkR/val
 • 6. Vyšnia - 10.35 mkR/val
 • 7. Visaginas - 10.85 mkR/val
 • 8. Tverečius - 10.55 mkR/val
 • 9. Turmantas - 18.55 mkR/val
 • 10. Zarasai - 11.75 mkR/val
 • 11. Dūkštas - 13.00 mkR/val
 • 12. Ignalina - 0.00 mkR/val
 • 13. IAE PBKSS - 11.48 mkR/val

*detektoriai_aptarnavime*

Pagal stebėjimo duomenis matome, kad dozės galia IAE aplinkoje svyruoja nuo 8 iki 13 mkR/val. Šie duomenys sutampa su Radiacinės saugos centro atliekamais tyrimais. Pagal radiacinės saugos centro gautus tyrimo rezultatus dozės galia 2015 m. IAE aplinkoje kito nuo 5,1 mkR/val iki 10,5 mkR/val. 

Be IAE, aplinkos dozės tyrimus atlieka ir Radiacinės saugos centras. 3 ir 4 paveiksluose pateiktos išmatuotos išorinės apšvitos dozės Ignalinos AE 50 km zonoje ir palyginimui Kupiškio rajone bei didžiuosiuose Lietuvos miestuose.


Pav. 3. Ignalinos AE ir kitų regionų gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės 2015 m.


4 pav. Išmatuotos metinės vidutinės apšvitos dozės (mSv) 2015 m. įvairiose Lietuvos vietovėse (RSC matavimų duomenimis).

Remiantis radiacinės saugos centro 2015 metų duomenimis, Ignalinos AE regione nustatyta metinė vidutinė apšvitos dozė 0,64±0,05 mSv, Kupiškio rajone – 0,63±0,05 mSv. Išmatuotos dozės yra artimos ankstesnių metų tyrimų rezultatams ir Ignalinos AE atliekamiems matavimų rezultatams (5 pav.).


Pav. 5. Vidutinių metinių apšvitos dozių kitimas Ignalinos AE regione, Kupiškio rajone ir Vilniuje 2005-2015 metais.

Kaip jau buvo nurodyta, IAE regione imami oro, kritulių, dirvožemio, augmenijos, vandens (Drūkšių ežero, geriamo vandens ir t.t.), dugno nuosėdų, maisto produktų (Drūkšių ežero žuvies, mėsos, pieno, grūdų, kopūstų, bulvių), mėginiai.

Puikus indikatorius, atliekant aplinkos užterštumo radionuklidais monitoringą, yra grybai. Iš visų maisto produktų grybuose nustatomas didžiausias 137Cs savitasis aktyvumas. Vidutinis grybų užterštumas 137Cs Lietuvoje (RSC duomenys) ir IAE regione (IAE duomenys) pateiktas 6 pav. Pagal RSC ir IAE duomenis, metinė efektinė dozė Lietuvos gyventojui dėl grybuose esančio 137Cs yra 5×10-3 mSv (RSC duomenys), IAE regiono gyventojui - 1,9×10-3 mSv (IAE duomenys), jei grybų suvartojama 10 kg per metus. Šiuo atveju įvertinimas yra konservatyvus, nes nėra įvertinta, kad dalis 137Cs pašalinama su nuoviru.

Geru indikatoriumi tiriant vandens telkinių užterštumą yra žuvys. Duomenys apie žuvų užterštumą 137Cs ir 90Sr įvairiose Lietuvos vietovėse (RSC duomenys) ir Drūkšių ežere (IAE duomenys) pateikti 7 ir 8 paveikslėliuose. Pagal IAE duomenis, metinė efektinė dozė IAE regiono gyventojui dėl Drūkšių ežero žuvyje esančių 137Cs ir 90Sr  yra 1,81×10-4 mSv, jei žuvų suvartojama 18 kg per metus.


Pav. 6. Cs-137 savitasis aktyvumas valgomuosiuose grybuose (600 Bq/kg leistinas lygis) 


Pav. 7. Cs-137  savitojo aktyvumo vertės žuvų mėginiuose (600 Bq/kg leistinas lygis)


Pav. 8. Sr-90  savitojo aktyvumo vertės žuvų mėginiuose (600 Bq/kg leistinas lygis)

Apibendrinant, galima pasakyti, kad atlikti Ignalinos AE ir RSC tyrimai rodo, jog Ignalinos AE eksploatavimas ir šiuo metu vykdomi eksploatavimo nutraukimo darbai papildomos išorinės apšvitos Lietuvos gyventojams neturi.