Darnus vystymasis

Darnumas suvokiamas kaip integrali Įmonės veiklos dalis, todėl įgyvendinant strateginius tikslus atsižvelgiama į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (ang. Sustainable Development Goals), Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) ir Europos Sąjungos „Žaliojo kurso“ principus bei nacionalinės darnaus vystymosi strategijos gaires. Įmonė vadovaujasi holistiniu požiūriu į darnaus vystymosi suvokimą, todėl formuojant strateginius tikslus siekiama atsižvelgti į pagrindinių suinteresuotų šalių lūkesčius, įtraukiant skirtingus jų požiūrius bei interesus.

Įmonė siekia kryptingai užtikrinti darnų vystymąsi ir tapti socialiai atsakinga organizacija, tokiu būdu prisidėdama prie darnios visuomenės ir pažangios valstybės kūrimo. VĮ IAE socialinės atsakomybės politika (), kurios tikslas formuoti skaidrios, aplinkai ir visuomenei atsakingos, pagarba žmogaus teisėms, suinteresuotų šalių pasitikėjimu grindžiamos Įmonės įvaizdį, nustato tris pagrindines darnaus vystymosi sritis:

ekonominė sritis  
skaidrus valdymas, efektyvus resursų naudojimas, pagrįstas finansų valdymas
aplinkos apsaugos
sritis
branduolinė ir radiacinė sauga, taršos mažinimas, atsakingas gamtinių resursų vartojimas, poveikį klimatui ir aplinkai mažinančių technologijų taikymas
socialinė sritis        
etiška darbdavystė, atsakomybė už veiklą, bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis