Išmontavimas

 

Išmontavimo, kaip eksploatacijos nutraukimo proceso dalies, istorija prasideda nuo tada, kai buvo priimtas sprendimas dėl nedelstino išmontavimo, t. y. išmontavimas turėjo būti pradėtas iškart po elektrinės sustabdymo.

Toks būdas turi daug privalumų – sudėtingus, reikalaujančius specialių žinių ir įgūdžių darbus atliks  įmonės specialistai,  ilgą laiką dirbę su šia elektrinės įranga. Kai kurie darbuotojai  dalyvavo  dar elektrinės statyboje ir montavo įrangą, todėl jų patirtis turi didelę  reikšmę saugiam eksploatacijos nutraukimui.

Dar prieš sustabdant elektrinę buvo rengiami išmontavimo ir įrangos deaktyvacijos projektai – B9 projektai:

В-9/0 – 1-ojo bloko įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo projekto  rengimas (117/1 past.) ;
В-9/1 – 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir  išmontavimo projekto rengimas;
В-9/2 – 101/1 pastato V1 bloko  įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas;
В-9/5 – termofikacijos įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo  projekto rengimas (119 past.).

Šiuos projektus rengia įvairių kompanijų konsorciumai, turintys tarptautinės patirties branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo srityje. B-9 projektai apima tik dalį elektrinės išmontuojamos  įrangos. Šiuo metu priimtas sprendimas  likusios įrangos  išmontavimo projektus rengti IAE specialistų jėgomis.  Iki tol daugelis priimtų projektinių sprendimų jau bus patikrinti praktikoje.

2009 metais, likus metams iki 2 –ojo bloko sustabdymo, buvo parengta nauja IAE padalinių struktūra, kurioje buvo  numatyta Išmontavimo ir deaktyvacijos tarnybos sukūrimas. Į šią tarnybą buvo įtraukti padaliniai, turintys visus išmontavimo procesui užtikrinti reikalingus  išteklius.

Pirmiausia buvo išmontuota  įranga neatliekanti saugos užtikrinimo funkcijų ir neužteršta radionuklidais, t. y. nereikalaujanti deaktyvacijos. 2010 metais išmontavimui  be  pagrindinio tiesioginio buvo keliami ir kitokio pobūdžio  uždaviniai:

  • naujų technologijų ir įrangos įsisavinimas, patirties kaupimas planavimo ir  darbų organizavimo srityje, darbininkų ir specialistų profesinių įgūdžių gerinimas;
  • patalpų ir pastatų su nebeeksploatuojama įranga paruošimas  tolimesniam jų naudojimui;
  • IAE išmontuotos įrangos ir medžiagų realizavimas ir pakartotinas panaudojimas;
  • nebeeksploatuojamos įrangos ir  pastatų  aptarnavimo ir išlaikymo išlaidų mažinimas;
  • ekonomiškai naudingų ir saugių įrangos išmontavimo technologijų paieška.

Beveik visi elektrinės padaliniai įtraukiami į prieš įrangos išmontavimą vykstančius parengiamuosius  darbus:

  • modifikacijų rengimą ir derinimą su VATESI;
  • įrangos izoliavimą – vandens, garo, įtampos šaltinių atjungimas, drenavimas, dokumentacijos sutvarkymą;
  • radiologinę charakterizaciją;
  • darbų vykdymo projekto rengimą;
  • leidimo ilgalaikio turto likvidavimui gavimą.

Energijos bloko išmontavimo etapų eiliškumas

1. Reaktoriaus avarinio vėsinimo balioninė sistema (117 pastatas)

2. Turbininiai generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo įrenginiais ir termofikacijos įranga (Blokas G)

3. Dujų kontūras ir specialaus vėdinimo sistema (Blokas V)

4. Mažo druskingumo vandens ir  pagrindinio cirkuliacijos kontūro, prapūtimo, aušinimo ir baipasinio valymo sistemos (Blokas B)

5. Valdymo skydas, elektros įranga ir deaeratoriai (Blokas D) šilumos tinklų maitinimo įrenginiai/ priešgaisrinė įranga (tik 1-ajame energijos bloke)

6. Reaktoriaus pastatas (Blokas A)