Maišiagalos RAS infrastruktūros įrengimo darbai - finišo tiesiojoje: rengiamasi „šaltųjų“ bandymų atlikimui

27 Rugsėjis,
2023
Maišiagalos RAS infrastruktūros įrengimo darbai - finišo tiesiojoje: rengiamasi „šaltųjų“ bandymų...

Š. m. spalio mėn. pirmojoje pusėje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje numatyta pradėti atlikti sistemų, struktūrų ir komponentų šaltuosius bandymus. Apie tai, kas jie, kodėl jie reikalingi, kas buvo atlikta iki jų ir kokie kiti likę Maišiagalos RAS projekto etapai iki bus panaikinta aikštelės kontrolė branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos požiūriu, kalbėjome su Infrastruktūros vystymo projektų skyriaus Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto vadovu Dr. Gintautu Klevinsku.

Papasakokite apie Maišiagalos RAS ypatumus, kam reikalinga aikštelėje įrengiama nauja laikina infrastruktūra?

Maišiagalos RAS infrastruktūros įrengimas būtinas norint išimti Maišiagalos RAS rūsyje saugomas istorines radioaktyviąsias atliekas, kurios susidarė  radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviuosius šaltinius naudojant medicinoje, pramonėje, moksle ir mokyme, taip pat ir karinėje industrijoje. Tokio, ,,Radon“ tipo radioaktyviųjų atliekų saugyklos (tuo metu, siekiant paprastumo, vadintos specialiaisiais radioaktyviųjų atliekų laidojimo punktais) buvo projektuojamos ir statomos buvusio Varšuvos pakto šalyse (SSRS, Vengrijoje, Čekijoje ir kt.). Pasirinktas sąlyginai paprastas, deja, nesaugus tokių RA saugojimo būdas, kuomet kelių metrų gylyje įrengiamas gelžbetoninių konstrukcijų rūsys, ir į jį vežamos ir dedamos pirmiau minėtos neišrūšiuotos radioaktyviosios atliekos. Per tą laiką saugyklos rūsyje buvo sukaupta apie 114 m3 radioaktyviųjų atliekų. Maišiagalos RAS buvo suprojektuota 7-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje, pradėta eksploatuoti nuo 1963 metų, o paskutinės radioaktyviosios atliekos buvo padėtos 1989 m. pradžioje[1]. Nuo to laiko saugykla uždaryta ir užkonservuota. 2006 m. ji rekonstruota, siekiant užtikrinti saugyklos rūsio inžinerinių barjerų sandarumą.

[1] Informacija apie Maišiagalos RAS savininkų kaitą: Maišiagalos RAS nuo jos pastatymo 1963 m. iki 1967 m. kovo 1 d. eksploatavo Vilniaus m. Pirčių ir skalbyklų trestas, o nuo 1967 m. kovo 1 d. iki 1973 m. rugpjūčio 1 d. – Vilniaus m. kapinių priežiūros kontora. 1973 m. rugpjūčio 1 d. saugykla perduota Fizikos institutui. Nuo 2002 m. saugyklos priežiūrą vykdė VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). 2019 m. sausio 1 d. RATA buvo reorganizuota prijungimo būdu prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės, kuri perėmė atsakomybę už Maišiagalos RAS saugos užtikrinimą, priežiūrą, o tuo pačiu ir už sėkmingą jos eksploatavimo nutraukimą.

Kodėl buvo nuspręsta išmontuoti Maišiagalos RAS ir atliekas išvežti?

Atlikus saugyklos saugos vertinimus, buvo nustatyta, kad dėl radioaktyviųjų atliekų įvairialypiškumo (didelė dalis Mendelejevo periodinėje cheminių elementų sistemoje esančių cheminių elementų, kurie turi savybę skilti, dėl ko skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė, pusėjimo trukmė (trumpaamžiai, ilgaamžiai), kitos savybės) saugyklos barjerai negali užtikrinti saugos ilgalaikėje perspektyvoje. 2011 m. parengus preliminarų Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo planą, 2016 m. buvo priimtas sprendimas rengtis Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimui, parengiant Galutinį Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo planą (GENP). Atsižvelgusi į GENP pateiktas alternatyvas dėl eksploatavimo nutraukimo būdo ir pateiktus vertinimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. priėmė nutarimą vykdyti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą nedelstino išmontavimo būdu.

Kokią dokumentaciją buvo būtina parengti prieš pradedant Maišiagalos RAS išmontavimą, kokie paruošiamieji darbai atlikti?

Nedelstino išmontavimo būdas reiškia, kad iš karto po sprendimo priėmimo buvo pradėti rengti dokumentai licencijoms vykdyti eksploatavimo nutraukimą ir vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas gauti, Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje pagrindus saugą, pradėtas infrastruktūros, reikalingos radioaktyviųjų atliekų išėmimui ir pervežimui į Ignalinos AE saugyklas (tokia kryptis buvo nustatyta GENP) projektavimas, parengiant Griovimo projektą, kuris apima tiek infrastruktūros įrengimą, tiek radioaktyviųjų atliekų technologinį išėmimo procesą, aprašytą Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto apraše, tiek ir Maišiagalos RAS infrastruktūros griovimą išėmus radioaktyviąsias atliekas iki galutinio sprendimo panaikinti Maišiagalos RAS kontrolę po to, kai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) pagal Ignalinos AE pateiktą prašymą ir išnagrinėjusi galutinę eksploatavimo nutraukimo ataskaitą ir jai pritarusi, panaikins minėtos licencijos galiojimą. Minėtos licencijos būtinos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nes noriu atkreipti dėmesį, kad Maišiagalos RAS – branduolinės energetikos objektas, o jam taikomi specifiniai ir griežti saugos užtikrinimo reikalavimai. Aikštelei kontrolę numatoma panaikinti iki 2025 m. vidurio.

Pav. Maišiagalos RAS rūsio plano schema (vaizdas iš viršaus)

Ar žinote, kokios atliekos buvo talpinamos į saugyklą, ar pakanka informacijos apie jų būklę?

Maišiagalos radioaktyvios atliekos dažniausiai talpintos sudėtos į plastikinius maišus arba į kartoninę, medinę, metalinę ar plastikinę tarą. Panaudoti radioaktyvūs šaltiniai rūsyje sudėti daugiausiai su savo biologinėmis apsaugomis. Rūsyje taip pat yra dvi nerūdijančio plieno talpos (0,01 ir 0,015 m3) su panaudotais uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais ir didelio aktyvumo du Co-60 bei vienas Cs-137 šaltinis patalpinti su savo biologine apsauga (pav.).  Gera žinia yra ta, kad ši informacija yra išlikusi radioaktyviųjų atliekų laidojimo žurnaluose, kurie buvo pildomi nuo pat saugyklos eksploatavimo pradžios iki jos uždarymo. Ši informacija labai svarbi planuojant, o po to vykdant radioaktyvių atliekų išėmimą, nes leidžia pakankamu tikslumu įvertinti, kur ir kokių savybių radioaktyvios atliekos buvo dėtos, o tai neabejotinai palengvins jų tolimesnį išėmimą ir vežimą į Ignalinos AE saugyklas.

Plačiau papasakokite apie vykdomus darbus Maišiagalos RAS aikštelėje. Koks jų dabartinis statusas?

Maišiagalos RAS infrastruktūros įrengimo darbai pradėti 2022 m. balandžio mėn. pradžioje, statybos darbų rangovui laimėjus rangos darbų konkursą. Po sutarties pasirašymo Griovimo projekto (techninio projekto stadija) numatytų sprendinių pagrindu pradėtas rengti darbo projektas, kuriame detalizuoti techniniame projekte numatyti sprendiniai. Saugiam radioaktyvių atliekų išėmimui iš rūsio užtikrinti ir siekiant apsaugoti darbuotojus, gyventojus ir aplinką nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio taikomos įvairios techninės ir administracinės priemonės. Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo metu įrengiami barjerai. Svarbiausias iš jų yra Kesonas su jame esančiu sumontuotu Pirminiu gaubtu – tai laikinas statinys, kuris yra tiek statinys, tiek ir dinaminis barjeras ir kurio pagalba užtikrinamas radioaktyviųjų medžiagų neplitimas (sulaikymas) tuo metu, kai yra šalinami rūsio sluoksniai, išimamos radioaktyviosios atliekos iš rūsio, kai atliekami rūsio inžinerinių konstrukcijų griovimo darbai ir kai šalinamas užterštas radionuklidais gruntas po rūsiu bei aplink jį. Kitos svarbios priemonės - jonizuojančiosios spinduliuotės ekranavimo priemonės, sumontuotos sistemos (ventiliacijos, gaisro aptikimo ir gesinimo, vandentiekio ir nuotekų, radiologinio monitoringo ir kt.). Radioaktyvių atliekų išėmimui, jei radiologinė situacija nebus labai palanki, bus naudojamos nuotoliniu būdu valdomos radioaktyvių atliekų tvarkymo priemonės (nuotoliniu būdu valdomas griovimo robotas), fizinės saugos priemonės, kitos priemonės, kurios apsaugo ar sumažina jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį darbuotojams, aplinkai bei gyventojams. Ventiliacijos sistemoje sumontuoti HEPA filtrai taip pat užtikrina, kad radioaktyvių atliekų išėmimo iš rūsio ir tvarkymo metu į aplinką išmetamų radionuklidų kiekiai yra nereikšmingi. Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu bei transportuojant radioaktyvias atliekas į Ignalinos AE yra numatytos avarijų prevencijos priemonės, užkertančios kelią avarijoms ir, jeigu jos įvyktų, sušvelninančios jų padarinius. Šiuo metu baigiamos įrengti minėtos priemonės, kurio bus kompleksiškai išbandytos Maišiagalos RAS ,,šaltųjų“ bandymų metu.

Kaip vyks „šaltieji“ bandymai?

,,Šaltieji“ bandymai yra suprantami kaip konstrukcijų, sistemų ir komponentų bandymai, kurių metu nenaudojamos radioaktyviosios medžiagos. Šių bandymų metu yra tikrinami visi komponentai ir sistemos, atliekami bandymai, parodantys, kad visi įrenginiai tarpusavyje veikia saugiai ir suderintai ir, kad bendros objekto eksploatavimo ypatybės ir charakteristikos atitinka numatytiems projektiniams sprendimams. Šių bandymų tikslas yra kriterijų atitikimo patvirtinimas projektui ir techninei specifikacijai.

Detaliau kalbant, planuojama, kad „šaltųjų“ bandymų metu visos sistemos ir komponentai, technologiniai procesai bus išbandomi atliekant bitumo, asfalto ir išlyginamojo betono sluoksnio nuo Maišiagalos RAS rūsio perdangos pašalinimo darbus. Atliekant „šaltuosius“ bandymus bus pašalinti šie sluoksniai, o šių operacijų atlikimas taip pat leis įsitikinti technologinio proceso tinkamumu, sistemų ir komponentų darbingumo išbandymu, leis nustatyti kiekvieno technologinio proceso žingsnio trūkumus (jei tokių bus), sistemų ir komponentų veikimą, jų defektus ar neatitikimus projektui (jei tokių bus). ,,Šaltųjų“ bandymų metu taip pat bus pademonstruota, kad transporto priemonės, tara ir pakuotės (įvairių tipų konteineriai, statinės, didmaišiai ir kt., kuriomis planuojama radioaktyvias atliekas vežti iš Maišiagalos RAS į Ignalinos AE saugyklas), atitinka tokių atliekų vežimui keliamus tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus. Pabaigus „šaltuosius“ bandymus bus rengiama šaltųjų bandymų ataskaita, kuri bus pateikta derinti VATESI.

Pažymėtina, kad iki ,,šaltųjų“ bandymų pradžios laiko liko nedaug, tačiau darbų užbaigimui spartinti jie vykdomi pailgintais darbo dienos terminais, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas. Infrastruktūros įrengimo darbus vykdančiam rangovui bei subrangovams nustatytos aiškios darbų apimtys, galutiniai projekto terminai, darbai vyksta pagal planą. Tikimės pradėti ,,šaltuosius“ bandymus suplanuotais terminais.

Pabaigai, būtina paminėti, kad Maišiagalos RAS projektas yra kompleksinis, reikalaujantis turėti ne tik branduolinės energetikos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, radiacinės saugos, radioaktyviųjų atliekų vežimo reikalavimų žinių, bet ir žinių statybos, statybos techninės priežiūros, griovimo, išmontavimo, projektų valdymo, planavimo ir administravimo, inžinerijos, projektavimo, viešųjų pirkimų ir kitose srityse. Be abejo, projekto valdymo komanda negalėtų viena pasiekti projekto tikslų be pirmiau minėtų specialistų neįkainuojamo indėlio ir pagalbos. Sėkmingam radioaktyviųjų atliekų išėmimui atlikti baigiama suformuoti kompetentingų specialistų komanda. Ne mažiau svarbi ir suinteresuotųjų šalių parama ir bendradarbiavimas, nes tokio tipo projektas Lietuvoje įgyvendinamas pirmą kartą. Kita vertus, įgyta patirtis vykdant tokių objektų eksploatavimo nutraukimą brėžia sėkmingą precedentą, nes gali būti pavyzdžiu ir kitoms šalims vykdant panašių objektų uždarymą.

Dėkojame Gintautui už pokalbį ir linkime sėkmės vykdant ateities darbus!

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.