Aktualus komentaras dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos

13 Kovas,
2018
Aktualus komentaras dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos

VĮ IAE reaguodama į viešumoje pasirodžiusią informaciją apie tariamą incidentą 2017 metų pabaigoje, kurio metu, anot skelbiamos informacijos, padidėjo radiacinis fonas, dėl ko buvo sustabdyti Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (projektas B2/3/4) bandymai su radioaktyviosiomis medžiagomis atsakingai pareiškia, kad atliekamų karštųjų bandymų metu neįvyko jokių pavojų visuomenei keliančių incidentų, radiacinis fonas pakitęs nebuvo, o bandymai yra tęsiami.

Pagrindinis karštųjų bandymų tikslas – patikrinti ir nustatyti darbų proceso, įrangos veikimo ir kitų būtinų priemonių atitikimą projektiniams sprendimams ir saugos reikalavimams bei, esant poreikiui, nustatyti sritis, kuriose reikalingi patobulinimai siekiant užkirsti kelią pavojingiems įvykiams tolesnio komplekso pramoninio eksploatavimo metu. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išduos leidimą pramoninei komplekso eksploatacijai tik po to, kai visi privalomi dokumentai bus atnaujinti pagal karštųjų bandymų rezultatus ir bus pašalinti visi bandymų metu nustatyti neatitikimai.

Karštųjų bandymų metu buvo nustatyta, kad du radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš senųjų atliekų saugyklų kranai neatitinka techninio projekto reikalavimų, todėl Ignalinos AE sustabdė kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš esamų saugyklų įrenginių darbus iki kol bus pašalinti nustatyti neatitikimai ir bus įgyvendintos koreguojančios priemonės. Šiuo metu visų būtinų koreguojančių priemonių planas yra parengtas, suderintas su VATESI ir įgyvendinamas, o gavusi VATESI pritarimą šių priemonių rezultatams įmonė atnaujins atliekų išėmimą pagal karštųjų bandymų atlikimo programą.

Visi kiti numatyti karštųjų bandymų programoje darbai vykdomi įprastu saugiu režimu. Pažymėtina, kad vykdomų bandymų metu nebuvo viršytas radiacinis fonas ir darbuotojų apšvitos normos, taip pat nebuvo neigiamo poveikio aplinkai atvejų.

Karštieji bandymai vyksta griežtai pagal suderintą su VATESI programą, o VĮ IAE atsako už visų Ignalinos atominės elektrinės aikštelėje esančių branduolinės energetikos objektų saugą.

Karštųjų bandymų metu paaiškėjo, kad nedidelės dalies senosiose saugyklose saugomų radioaktyviųjų atliekų, susikaupusių IAE eksploatavimo laikotarpiu, radioaktyvumas viršija projektuojant naudotas radioaktyvumo vertes, todėl tokių atliekų saugiam tvarkymui būtinos papildomos priemonės, dėl kurių šiuo metu tariamasi su Rangovu.

В2/3/4 projekto Sutartyje yra numatytas papildomų darbų finansavimo biudžetas, kuris gali būti naudojamas rizikoms, susijusioms su galimais nukrypimais nuo pirminių duomenų. Tokiu būdu bendra Sutarties vertė nesikeis. Ignalinos AE siekia užtikrinti visų papildomų priemonių įgyvendinimą laiku ir pradėti pramoninę B2/3/4 komplekso eksploataciją 2018 metų lapkritį, kaip ir buvo numatyta IAE eksploatavimo nutraukimo grafike.

Įmonė yra atvira visuomenei ir užtikrina vykdomos veiklos skaidrumą platindama ir perduodama svarbią saugumui informaciją apie galimą pavojų ne tik atsakingoms institucijoms, bet ir plačiajai visuomenei, tačiau nei 2017 metais, nei dabar tokio realaus pavojaus neiškilo, ir pagrindo manyti, kad situacija pasikeis nėra. Atsakingai pareiškiame, kad kilus bet kokiam visuomenės ir aplinkos saugumui svarbiam įvykiui, įmonė apie tai nedelsdama informuotų.

Šis svarbus eksploatavimo nutraukimo projektas yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB, todėl ir Europos Komisija ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas yra laiku ir atvirai informuojami apie visus IAE vykstančius procesus.

Ina Daukšienė,  
L. e. IAE Komunikacijos vadovės pareigas
El. p. dauksiene@iae.lt   
Tel. (8-386) 29911