Antrą kartą vykdyta įmonės veikla suinteresuotų šalių apklausa

16 Gruodis,
2021
Antrą kartą vykdyta įmonės veikla suinteresuotų šalių apklausa

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau - IAE, Įmonė) 2021 m. lapkričio mėnesį antrą kartą atliko suinteresuotų šalių apklausą, kurios tikslas - sužinoti, kokie IAE veiklos viešinimo būdai yra patraukliausi ir labiausiai paveikūs, suteikiantys žinomumą bei apimantys platesnį suinteresuotų grupių ratą. Išanalizavus apklausos rezultatus bei pateiktus pasiūlymus Įmonės veiklos tobulinimui, priimtas sprendimas tobulinti viešinamos veiklos turinį pasitelkiant nacionalinius žiniasklaidos kanalus.

Š. m. lapkričio 17-30 dienomis įvairių suinteresuotų šalių atstovai (VĮ IAE valdybą, LR ministerijas, veiklos priežiūrą vykdančias atsakingas institucijas, finansavimo fondų administratorius, Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovus, žiniasklaidos atstovus) buvo pakviesti atsakyti į aktualius klausimus.

Šiais metais atliktoje apklausoje 78 proc. respondentų nurodė žinantys, kas yra įvardinama kaip „Įmonės veikla suinteresuota šalis“, ir nurodė galintys save įvardinti Įmonės veikla suinteresuota šalimi. Tai leidžia daryti prielaidą, kad didžioji dalis anketą pasiekusių šalių identifikuoja save kaip Įmonės veikla besidomintį asmenį, tai reiškia - turi įtakos Įmonės veiklai arba gali jos reikalauti. Suinteresuotų šalių identifikavimas yra esminis dalykas planuojant kasdieninius veiksmus ir formuojant veiklos viešinimo planus. Suinteresuotų šalių interesų viešinamam turiniui suderinamumas – vienas esminių prioritetų planuojant ir įgyvendinant viešinimo veiklas.


1 diagrama. 2021 m. apklausoje dalyvavusių respondentų pasiskirstymas


82 proc. respondentų pažymėjo „visiškai sutinkantys“ ir „sutinkantys“, kad IAE vykdo unikalią eksploatavimo nutraukimo veiklą, kuri yra vykdoma laikantis aukščiausių saugumo reikalavimų. 60 proc. respondentų pritarė teiginiui, kad „Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos specialistai“, 52 proc. nurodė pritariantys teiginiui „Mano emocijos, kalbant apie IAE vykdomą veiklą, yra teigiamos“. 78 proc. respondentų nurodė, kad jiems yra aiški IAE misija ir ateities perspektyva.

43 proc. respondentų nurodė, jog informacijos apie radiacinės saugos duomenis jiems „Greičiau nepakanka informacijos ir „Nepakanka“ ir „Visiškai nepakanka“, nepaisant to, jog einamojo momento radiacinio fono duomenys pateikiami Įmonės tinklalapio tituliniame puslapyje. Daugiausiai respondentams tenka tinklalapyje ieškoti techninių duomenų arba spaudos pranešimų (tą faktą nurodė 65 proc. respondentų). Apibendrinant tyrimo apie IAE viešinamos informacijos turinį rezultatus, respondentai nurodė informacijos nepakankamumą (daugiau nei 50 proc. respondentų) šiose srityse: eksploatavimo nutraukimo projektai, radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektai, dalyvavimas sprendimų priėmime.

Norint įsitikinti, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai iš Ignalinos AE nėra viršijami, nuolat atliekama radiologinė stebėsena, taip pat imami oro, kritulių, dirvožemio, augmenijos, vandens (Drūkšių ežero, geriamo vandens ir t.t.), dugno nuosėdų, maisto produktų (Drūkšių ežero žuvies, mėsos, pieno, grūdų, kopūstų, bulvių, grybų) mėginiai. Šiuos matavimus atlieka kvalifikuotas Aplinkos stebėsenos laboratorijos personalas. Primename, kad matavimų duomenys kasmet papildomi esančiose diagramose IAE tinklalapyje, aplinkosaugos skiltyje - https://www.iae.lt/aplinkosauga 

Respondentai pažymėjo, kad IAE interneto svetainėje skelbiama informacija yra pakankama, tačiau ne visada lengvai randama. Rekomendaciją koreguoti tinklalapio turinį taip palengvinant interesantui paieškos galimybę IAE yra gavusi ir iš Valdymo koordinavimo centro, kasmet atliekančio valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso įvertinimą.

Respondentų klausėme, kokią priemonę įvardintų kaip tinkamiausią IAE vykdomos veiklos viešinimui. Šiame klausime respondentams leidome pasirinkti kelis tinkamiausius atsakymo variantus. Nacionalinės žiniasklaidos kanalus (radiją, televiziją, spaudą) kaip tinkamiausią informacijos apie IAE pateikimo priemonę nurodė 95 proc. įmonės veikla suinteresuotų šalių.

Tenka dar kartą pripažinti faktą, kad didelė dalis apklaustųjų neseka IAE LinkedIn ir Facebook socialiniuose tinkluose paskyrose transliuojamo IAE turinio - 86 proc. apklaustųjų neteko lankytis socialinių tinklų (LinkedIn, Facebook) IAE profiliuose. Verta dar kartą priminti, kad socialiniai tinklai yra viena efektyvesnių priemonių operatyviai informacijos sklaidai (pvz. melagienų paneigimui, karjeros skelbimams ir panašiai), todėl aktyviai skatiname domėtis ir sekti oficialias įmonės paskyras.

Į klausimą „Kuriose srityse, Jūsų manymu, IAE turėtų tobulinti veiklą?“ dažniausi atsakymai yra šie:

 • veiklos viešinimo srityse – keisti, stiprinti naudojamas veiklos viešinimo priemones:
  • viešinti veiklą nacionaliniais žiniasklaidos kanalais
  • atnaujinti ir praplėsti atominės elektrinės edukacinius užsiėmimus, pažintines ekskursijas, temines paskaitas
  • tobulinti tinklalapį – supaprastinti struktūrą, mažinti informacijos kiekį
 • konkretūs pasiūlymai:
  • viešinti daugiau informacijos apie giluminio atliekyno įrengimo projektą
  • skleisti ir interpretuoti radiacinės saugos aplink IAE duomenis
  • viešinti kaip užtikrinamas Lietuvos gyventojų radiacinis saugumas po atominės veiklos sustabdymo

Primename, kad Įmonės vykdomą veiklą galite įvertinti užpildydami online apklausą bet kuriuo Jums patogiu metu.

 

Ignalinos AE veiklos vertinimo anketa pasiekiama paspaudžiant šią el. nuorodą - P I L D Y T I

 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyyvi nuotrauka (@shutterstock galerija).