Apie garo būgnų separatorių išmontavimą

12 Gegužė,
2022
Apie garo būgnų separatorių išmontavimą

VĮ IAE numato pradėti technologinių įrenginių garo būgnų-separatorių ir susijusių sistemų išmontavimo projektą. Kiekvieno iš šių plieninių cilindrų skersmuo 2,9 m, ilgis 30,9 m, svoris - 300 t.

Projekto apimtyje - 8 garo būgnų-separatorių ir susijusių sistemų (metalo konstrukcijų, vamzdynų, šiluminės apsaugos ir t.t.) išmontavimo technologinio projekto, įskaitant saugos analizę, parengimas, reikiamos įrangos suprojektavimas, išmontavimas, fragmentavimas ir transportavimas į pirminio apdorojimo vietas. Darbus planuojama vykdyti kontroliuojamoje radiacijos-taršos zonoje, kurioje taikomi specifiniai reikalavimai radiacinei saugai užtikrinti. 

Pagal projektą planuojama, kad įranga bus pjaustoma vietoje, sluoksniais iš viršaus į apačią. Horizontalių pjūvių vietos bus parenkamos priklausomai nuo vidinių komponentų išsidėstymo ir taip, kad fragmentų masė neviršytų 5 tonų. Didžioji dalis įrangos smulkinimo bus atliekama mechanizuoto terminio pjovimo būdu ir abrazyvinė viela.

Rangovo pasiūlyta darbų atlikimo technologija turi leisti atlikti darbus per reikiamą terminą, neviršijant leistinos personalo radiacinės apšvitos dozės. Siekiant sumažinti individualias ir kolektyvines radiacinės apšvitos dozes, ieškoma pažangių išmontavimo technologijų (naudojant robotiką ir/ar nuotoliniu būdu valdomus mechanizmus).

Atkreipiame dėmesį, kad itin didelio susidomėjimo sulaukė 2022 m. kovo 2 dieną vykęs tarptautinis seminaras, skirtas pristatyti GARO BŪGNŲ-SEPARATORIŲ IR SUSIJUSIŲ SISTEMŲ IŠMONTAVIMO projektą. Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Konkurse gali dalyvauti bet kurios šalies įmonės, jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip. Projekto vykdymo priežiūrai atskiru pirkimu numatoma pirkti FIDIC inžinierius paslaugas.

Patys svarbiausi šios įrangos išmontavimo niuansai aptariami interviu su VĮ IAE išmontavimo projektų programos vadovu Jurij Šapoval.
Kviečiame skaityti.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Kokią pagrindinę funkciją elektros gamybos procese atliko garo būgnų-separatoriai?

Pagrindinė garo būgnų separatorių funkcija buvo iš reaktoriaus technologinių kanalų patenkantį garo ir vandens mišinį atskirti į garą ir vandenį, išėjimo angoje gaminant sausus sočius garus. Garai iš garo būgnų separatorių buvo nukreipiami į turbinas šiluminei energijai gaminti, o atskirtas vanduo buvo grąžinamas į pagrindinių cirkuliacinių siurblių įsiurbimo kolektorius daugkartinei cirkuliacijai. 

2. Kokie svarbiausi garo būgnų separatorių išmontavimo paruošiamieji darbai? Kokiais veiksmais galima sumažinti įrangos užterštumą?

Be abejonės - griežtas ALARA principo laikymasis. Renkantis technologijas ir darbų organizavimo principą tai prisidės prie saugaus projekto įgyvendinimo.

Siekdami sumažinti darbuotojų apšvitos dozes ir pagerinti darbo sąlygas visų pirma planuojame šalinti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius, kurie įneša pagrindinį indėlį į ekvivalentinės dozės galią darbo vietoje – tai rezerviniai garo-vandens komunikacijų vamzdžiai ir išmontuoto vandens išlyginimo vamzdyno kamščiai. Tokių vadinamųjų „karštųjų dėmių“ pašalinimas parengiamųjų darbų etape ženkliai pagerina radiacijos situaciją išmontuojant pagrindinę įrangą.

3. Koks yra garo būgnų-separatorių ir susijusių sistemų metalo radiologinis apibūdinimas? Kokios radioaktyvios medžiagos dominuoja?

Radioaktyviosios atliekos pasižymi įvairiomis fizinėmis, cheminėmis savybėmis ir pagal   radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų pusėjimo trukmę jos skirstomos į trumpaamžes ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas.

Pagal radiologines savybes ir technologines tvarkymo ypatybes kietosios radioaktyviosios atliekos skirstomos į klases – labai mažo aktyvumo trumpaamžes atliekas (A klasė), mažo aktyvumo trumpaamžes atliekas (B klasė), vidutinio aktyvumo trumpaamžes atliekas (C klasė), mažo aktyvumo ilgaamžes atliekas (D klasė) ir vidutinio aktyvumo ilgaamžes atliekas (E klasė).

Bendra būgninių separatorių ir susijusių sistemų masė apie 6 tūkst. tonų, iš kurių 99,9% yra metalo atliekos. Didžioji dalis atliekų priskiriama A klasei, mažesnė dalis - B ir C klasėms.

3 pav. Pirminių atliekų sudėtis pagal būgninių separatorių ir susijusių sistemų medžiagų rūšis

4. Kaip bus tvarkomos išmontuotos radioaktyvios atliekos? Kur bus saugomos tokios atliekos?

Po garo būgnų separatorių išmontavimo radioaktyviosios atliekos bus apdorojamos priklausomai nuo užterštumo. Dalis susmulkintų atliekų bus dezaktyvuojama naudojant vandens srovę ir šratasrovę. Šilumą izoliuojančios medžiagos atliekos ir elektros kabeliai - presuojami. Baigus tokį pirminį apdorojimą, radioaktyvių atliekų pakuotės bus siunčiamos pardavimui (kitaip vadinama 0 radioaktyviųjų atliekų klasė) arba utilizavimui (A, B ir C klasės).

Remiantis gautais bandomojo dezaktyvavimo rezultatais, prognozuojama, kad po pirminio radioaktyviųjų atliekų apdorojimo didžioji dalis radioaktyviųjų atliekų išmontuojant garo būgnų separatorius bus priskirtos 0 radioaktyviųjų atliekų klasei, kas reiškia, kad atliekos galės būti tvarkomos kaip įprastos neradioaktyvios atliekos. A klasės atliekos bus siunčiamos saugoti į paviršinį atliekyną (projektas B19-2), B ir C klasės atliekos - į Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekynas (projektas B25).

5. Kada bus pradėti garo-būgnų separatorių išmontavimo darbai? Kokia planuojama projekto trukmė ir planuojamas projekto biudžetas?

Rengiami 1-ojo ir 2-ojo blokų bugnų-separatorių, 506/1/2 pat. įrangos išmontavimo paslaugų pirkimo dokumentai. Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2022 m. balandžio 4 dieną ECEPP elektroninių pirkimų (ERPB) sistemoje, šiam momentui yra teikiami išankstinės kvalifikacijos dokumentai. Įvertinus pateiktas paraiškas, bus paskelbtas kitas konkurso etapas - ITT (Kvietimo į konkursą) 1 etapas.

Dviejų etapų konkursą planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Numatoma sutarties sudarymo data – 2022-12-30. Sutarties sąlygos nustatomos atsižvelgiant į 1 ir 2 blokų reaktorių išmontavimo darbų pradžią ir įtaką kritiniams IAE eksploatavimo nutraukimo projektams. 1 bloko darbai turėtų būti baigti 2028 m., o 2 bloke – 2029 m.

Informacija apie projekto biudžetą pateikiama ECEPP elektroninių pirkimų sistemoje - https://ecepp.ebrd.com/delta/admin/projectGroupProject.html

6. Ar taikomi apribojimai radioaktyvaus metalo smulkinimo būdo pasirinkimui?

Pjovimo būdams nėra jokių apribojimų. Pjovimo būdą parinks ir argumentuos Rangovas, rengiant naują arba tobulinant esamą IAE technologinį projektą. Pabrėžtina tik tai, kad pasirinktas pjovimo būdas turi atitikti Lietuvos sveikatos ir saugos reglamentus ir turi būti patvirtintas valstybinės branduolinės energetikos reguliavimo institucijos VATESI.

7. Ar šio projekto įgyvendinimui bus pasitelkiamas IAE personalas ar bus papildomai įdarbinami žmonės?

VĮ IAE turimas personalas, vykdantis išmontavimo darbus, yra ribotas ir matome riziką, kad jo gali neužtekti visų vykdomų projektų vykdymui. Todėl šio projekto įgyvendinimui svarstoma pasitelkti Rangovus, kurie atliktų dalį išmontavimo darbų.

8. Ar yra viena taisyklė, kuria remiantis yra planuojamas IAE įrangos išmontavimas?

Išmontavimo tvarka planuojama atsižvelgiant į:

  • prieinamumo prie išmontavimo vietų galimybės – eksploatuotina arba vėlesniuose etapuose ar projektuose išmontuojama įranga turi netrukdyti saugaus išmontavimo darbų vykdymui;
  • įrangos užterštumo – pradedant nuo mažiausiai tarša radionuklidais paveiktų objektų ir einant prie vis labiau užterštų;
  • atliekų tvarkymo galimybės – radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra turi būti parengta šių atliekų tvarkymui;
  • parengiamųjų darbų atlikimo galimybės – išmontavimui reikalinga infrastruktūra (pvz., instaliuota atliekų pradinio apdorojimo įranga, atliktas ventiliacijos sistemos perkonfigūravimas) turi būti parengta prieš darbų pradžios;
  • kitų projektų planavimą – projektų vykdymui reikalingų resursų (pvz., įmonės ar rangovo personalas, transportavimo galimybės, atliekų tvarkymo našumas) prieinamumą, atsižvelgiant į visų vienu metu vykdomų darbų poreikį.

9. Kaip planuojama užtikrinti darbuotojų radiacinę saugą garo būgnų separatorių išmontavimo metu?

Radiacinės saugos užtikrinimas ir personalo radiacinės apšvitos mažinimas yra vienas iš pagrindinių projektavimo proceso uždavinių. Atsižvelgdamas į galimybių studiją, Rangovas turi pasiūlyti įvairių pažangių technologijų naudojimą (įskaitant robotiką, nuotoliniu būdu valdomus mechanizmus ir kt.), kurios optimizuos išmontavimo procesą.

Numatoma, kad įrangos išmontavimo ir pirminio apdorojimo metu bus sumontuoti apsauginiai ir įspėjamieji įrenginiai, stebimas radiacijos ir radioaktyviosios taršos lygis, personalas naudos pagrindines ir papildomas apsaugos priemones.