Apie korupcijos prevencijos užtikrinimo galimybes

09 Gruodis,
2022
Apie korupcijos prevencijos užtikrinimo galimybes

Gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena, kurios tikslas - atkreipti dėmesį į įvairiuose valstybės sektoriuose pasitaikančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. 

Šia proga dalinamės interviu su VĮ Ignalinos atominės elektrinės Prevencijos skyriaus (toliau – Skyrius, PRS) vadovu Vytu Žukovskiu.

Kokie yra pagrindiniai Skyriaus uždaviniai ir funkcijos?

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą VĮ IAE yra atsakingas Prevencijos skyrius (toliau – Skyrius, PRS), kurio darbuotojai, turintys skirtingų profesinių patirčių ir žinių, yra dirbę įvairiose kontroliuojančiose įstaigose ir teisėsaugos institucijose. Nors aukščiau minėto įstatymo nuostatose prievolė kiekvienoje savarankiškoje įmonėje įsteigti atskirą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą padalinį atsirado palyginus neseniai, tačiau VĮ IAE PRS savo veiklą pradėjo dar 2012 metais. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai - kurti antikorupcinę aplinką, įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną, stiprinti Įmonės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus, todėl įgyvendinant nustatytus uždavinius PRS nuostatuose yra išgrynintos net 23 funkcijos.

Visos funkcijos yra svarbios, tačiau norėčiau pristatyti pagrindines: padalinys atlieka Įmonėje patvirtintos Korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, jos įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną; vykdo Įmonės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo prevencinę kontrolę; atlieka Įmonės darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną; atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimui Įmonėje užtikrinti; atlieka vidinius tyrimus arba dalyvauja juos vykdant; atlieka Įmonės turto valdymo, naudojimo, nurašymo, realizavimo efektyvumo stebėseną bei analizę ir teikia pasiūlymus dėl Įmonės turto valdymo; vykdo Įmonės personalo paieškos ir atrankos proceso skaidrumo bei korupcijos prevenciją ir kontrolę; teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir  atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą; atlieka tarptautinių sankcijų taikymo patikrą ir teikia išvadas; ne tik kontroliuoja kaip Įmonės darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, bet ir konsultuoja antikorupcinio elgesio klausimais, o prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines priemones ir (arba) poveikio priemones.

Kas, Jūsų manymu, yra svarbiausia kuriant korupcijai atsparią aplinką?

Išvardinsiu, mano manymu, pagrindinius dalykus. Visų svarbiausia – pačių darbuotojų sąmoningumas, vertybės, kuriomis jie vadovaujasi, kokius reikalavimus kelia sau ir juos supančiai aplinkai, kiek jie yra įsitraukę į tokios aplinkos kūrimą.

Jeigu atsakingas darbuotojas tinkamai derina savo privačius ir viešuosius interesus, geba įsivertinti galimą interesų konflikto regimybę, laiku nusišalinti ir tai suvokia kaip kasdienę higieną - tai jau didelis indėlis į tokios aplinkos kūrimą. Ne mažiau svarbi yra darbo etika, atsakingumas, atskaitomybė, skaidrumas. Esu įsitikinęs, kad Įmonėje dirba sąžiningi darbuotojai, kurie kasdien sau taiko aukštus standartus.

Ką galėtumėte pasakyti apie darbuotojų antikorupcinį švietimą?

Prevencijos skyrius periodiškai vykdo antikorupcinį darbuotojų švietimą. Įmonėje buvo vykdyti mokymai „Pranešėjų apsauga Lietuvoje – įstatymo taikymo praktiniai aspektai“, kuriuos vedė LR Generalinės prokuratūros vidaus tyrimo skyriaus atstovai. Be to, darbuotojams buvo pravesti mokymai tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas. Privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas“, kurios vedė VTEK atstovai. Taip pat įmonės darbuotojai dalyvavo VTEK atstovų vedamuose mokymuose tema „Lobistinė veikla ir jos atpažinimas“. Planuojame ir toliau tęsti darbuotojų antikorupcinį švietimą ir ieškoti naujų įdomių temų, tuo pačiu primenant ir jau girdėtas temas.

Kokiomis vertybėmis darbe vadovaujatės?

Man svarbiausios vertybės yra skaidrumas, pasitikėjimas, teisingumas.

Taip pat paraginčiau aktyviau dalyvauti antikorupcinės aplinkos kūrime, naudotis vidiniais ir išoriniais informacijos apie pažeidimus pranešimų kanalais. Skatinu Įmonės partnerius, tiekėjus pastebėjus galimai neteisėtus darbuotojų veiksmus, pažeidimus informuoti Prevencijos skyrių.

 

Daugiau informacijos apie korupcijos prevencijos principines nuostatas bei veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka.