Apie radiacinės saugos optimizavimą arba ką reiškia ALARA

26 Balandis,
2021
Apie radiacinės saugos optimizavimą arba ką reiškia ALARA

Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, Ignalinos AE ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų radiacinei apsaugai: siekiant Ignalinos AE ir rangovinių organizacijų darbuotojus maksimaliai apsaugoti nuo žalingos jonizuojančios spinduliuotės, viršijančios leistinas normas, yra vadovaujamasi ALARA principu.

ALARA – angl. as low as reasonably achievable, – tai vienas iš radiacinės saugos principų, reikalaujantis, kad individualioji apšvitos dozė, kurią darbuotojas gauna atlikdamas tam tikrą žinomą veiklą, spinduliuotės paveikiamų darbuotojų skaičius ir poveikio tikimybė turi būti tokie maži, kokius įmanoma pasiekti, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius faktorius.

„Kitaip tariant, jeigu į Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą žvelgtume per įprastos žmogaus ūkinės veiklos akinius, tai jonizuojančiąją spinduliuotę galima būtų palyginti su kelyje sutikta pelke ar purvo bala, kur vien tik vizualiai įvertinus sudėtinga pasakyti, koks tos pelkės ar balos gylis ir panašiai. Verta atkreipti dėmesį, kad turime tokią situaciją, jog apeiti ar peršokti tos pelkės ar purvo balos negalima. ALARA principo taikymas minėtoje situacijoje būtų visapusiškai įsivertinti pelkės ar purvo balos, į kurią vis vien teks bristi, galimą žalą ir kaip įmanoma ekonomiškiau surasti priemones galimai žalai sušvelninti. Kitaip tariant, ALARA mums turėtų atsakyti, ar mes brisdami į pelkę ar purvo balą tik susitepsime batų padus ar blogiausiu atveju smigsime iki kelių ir prisemsime batus. Atsižvelgiant į minėtą rezultatą atitinkamai yra parenkamos apsaugos nuo galimos žalos priemonės tiek, kiek jos ekonomiškai yra pagrįstos. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad radiacinės saugos užtikrinimo požiūriu didelį vaidmenį galimos žalos įvertinime vaidina laiko bei atstumo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio faktoriai“, - mintimis dalinosi Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus vadovas Žydrūnas Jakštonis.

Ignalinos AE yra sudaryta ALARA darbo grupė, kurios paskirtis - vykdyti radiacinės saugos požiūriu pavojingų darbų radiacinės saugos optimizavimo analizę, numatyti priemones darbuotojų apšvitos dozių mažinimui. Pagal kasmet atnaujinamą ALARA programą identifikuojami  Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu radiaciniu požiūrių pavojingi darbai, atliekama išsami radiacinio poveikio analizė. Darbo organizavimas Ignalinos AE numato šių darbų apšvitos dozės paskaičiavimą bei jos mažinimo būdus. Kiekvienam radiaciniu požiūriu pavojingam darbui numatomas racionalus personalo išdėstymas, paskaičiuojamas maksimalus leistinas darbuotojų sugaištamas laikas didelių radiacijos spinduliavimo laukų zonose, numatomos papildomos apsaugos priemonės didelės apšvitos reikalaujančioms operacijoms ar numatomas distancinių įrankių ar net automatizavimo taikymas.

 
„Analizuojant personalo apšvitos kontrolės statistinius duomenis, nesunku pastebėti ženklų vidutinių individualių dozių sumažėjimą sustabdžius pirmąjį, o vėliau ir antrąjį reaktorių. Sumažėjo neatidėliotinų skubių darbių kiekis, galima tinkamai pasiruošti. Veikiantys reaktoriai skiriasi nuo sustabdytų tuo, kad daugiau elektros energija nebegaminama, ir tuo, kad neatsiranda naujų radioaktyviųjų medžiagų. Dalis radiacinės stebėsenos, kuri buvo susijusi su reaktoriaus darbo technologiniu palaikymu, daugiau nebeatliekama. Nepaisant to, radiacinės stebėsenos apimtis nuo 2010 metų reikšmingai išsiplėtė: skyriuje 2010 metais dirbo 25 dozimetrininkai, šiandien jų suskaičiuojame 60. Šis išaugęs specialistų poreikis reiškia, kad sustabdžius veiklą radiacinės stebėsenos poreikis auga dėl radioaktyviųjų atliekų kontrolės jas klasifikuojant ar transportuojant, atlaisvinant medžiagas ir atliekas nuo radiacinės kontrolės. Reikia pažymėti, kad pradėjus reaktoriaus įrangos ir pačio reaktoriaus ardymo darbus gaunamos apšvitos reikšmės dar padidės,“ – teigė Radiacinės saugos skyriaus poskyrio vadovas Nikolajus Lebedevičius.  

Personalo, dirbančio kontroliuojamoje zonoje, radiacinės apšvitos stebėsena yra nepertraukiamas procesas. Elektroninių dozimetrų naudojimas, atliekant radiacinės saugos požiūriu pavojingus darbus, leidžia operatyviai kontroliuoti personalo individualią apšvitos dozę ir greitai reaguoti. Atsakingi darbuotojai periodiškai atnaujina savo žinias – kelis kartus per metus atliekami periodiniai darbuotojų instruktavimai, kas penkerius metus organizuojami eiliniai darbuotojų radiacinės saugos apmokymai su žinių patikra. Apibendrinant, galima užtikrintai teigti, kad visi Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai yra vykdomi saugiai, vadovaujantis ALARA principu.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (alamy stock galerija).