Gautas sprendimas dėl planuojamų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų poveikio aplinkai

22 Balandis,
2021
Gautas sprendimas dėl planuojamų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų poveikio aplinkai

Š. m. balandžio 20 d. VĮ Ignalinos atominė (IAE) elektrinė gavo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą dėl IAE A-2 ir V-2 blokų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo galimybių (projektas 2210, 1-oji fazė).

Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priėmė sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla – IAE A-2 ir V-2 blokų įrenginių išmontavimas ir dezaktyvavimas, yra leistina. Sprendimas dėl projekto darbų poveikio aplinkai buvo priimtas pagal IAE pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (https://www.iae.lt/data/public/uploads/2021/04/pava_a2_v2_blokai_2_versija.pdf).

Primename, kad projekto apimtyje bus vykdomas IAE 2-jo energijos bloko reaktoriaus pagrindinių įrenginių ir pagalbinių sistemų išmontavimas, pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas. 2022 metų viduryje planuojama baigti rengti dokumentus dėl IAE A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo ir juos suderinti su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis. Įrenginių išmontavimą ir išmontavimo atliekų pirminį apdorojimą planuojama baigti 2029 m. Vykdant planuojamą veiklą, bus išmontuota virš 10 tūkst. tonų įrenginių. Po reaktorių išmontavimo darbų, kuriuos užbaigti planuojama 2035 m., planuojama atlikti likusių sistemų ir įrenginių, kurie buvo eksploatuojami išmontuojant reaktorius, ardymo darbus.

Pažymėtina, kad planuojami darbai neturės jokios reikšmingos radiologinio pobūdžio įtakos aplinkos komponentams arba visuomenės sveikatai, socialiniams ekonominiams, gamtiniams kaimyninių valstybių aplinkos komponentams, taip pat šių šalių gyventojų sveikatai. Atlikus tarpvalstybines konsultacijas, kaimyninės šalys parengtai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pastabų ir pasiūlymų nebuvo pateikę.

Rengiant projekto dokumentus ir atliekant darbus bus naudojama patirtis, įgyta įgyvendinant ankstesnius IAE įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektus ir kitų atominių elektrinių, kuriose buvo ar šiuo metu yra vykdoma panaši veikla, įgūdžiai bei patirtis. Įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai bus vykdomi pagal šiuolaikinius ekologinius reikalavimus, naudojant moderniausias technologijas, TATENA radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principus bei galiojančią gerąją praktiką Europos Sąjungos šalyse.

A-2 ir V-2 blokų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektas yra finansuojamas Ignalinos programos lėšomis.