Giluminio atliekyno bendruosius saugos kriterijus rengs Suomijos įmonė

24 Sausis,
2022
Giluminio atliekyno bendruosius saugos kriterijus rengs Suomijos įmonė

VĮ Ignalinos AE pasirašė sutartį su 2021 m. kovo 10 d. paskelbto konkurso dėl giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau GA) įrengimo Lietuvoje bendrųjų saugos kriterijų parengimo laimėtoja Suomijos įmone „Posiva Solutions Oy“. Įmonė atliks bendrinį Lietuvos potencialiai tinkamų GA įrengimui geologinių formacijų įvertinimą saugos požiūriu ir parengs bendruosius GA įrengimo Lietuvoje kriterijus. Sutartis įsigaliojo š. m. sausio 21 d.

GA yra branduolinės energetikos objektas, kurio įrengimo vieta, projektas ir saugos pagrindimas turi atitikti branduoliniam energetikos objektui keliamus branduolinės saugos reikalavimus. Bendrieji saugos kriterijai – tai GA įrengimo Lietuvoje branduolinės saugos kriterijų rinkinys, privalomas bet kokio tipo GA, įrengtiems bet kurioje potencialiai tinkamoje geologinėje formacijoje. Rengiant bendruosius saugos kriterijus turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais radioaktyviųjų atliekų dėjimą į atliekynus, TATENA rekomendacijomis, aktualiąja pasauline praktika ir atsižvelgiama į specifines Lietuvos sąlygas (geologines sąlygas, radioaktyviųjų atliekų (toliau - RA) savybes, preliminarius RA kiekius ir kt.).

Teikiamų paslaugų apimtyje bus aptarti principai, kuriais vadovaujantis turės būti užtikrinama panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų talpinimo į GA sauga, pateikta ilgalaikės saugos vertinimo metodika, saugos vertinimui naudotini metodai, programinė įranga ir duomenys. Taip pat bus atliktas GA saugai svarbių radionuklidų pirminis aprašymas, nustatyta preliminari reprezentatyvi radioaktyviųjų atliekų srautų radionuklidinė sudėtis, aktyvumai ir kitos charakteristikos, atliktas savybių, įvykių ir procesų (angl. Features, Events, Processes, FEPs), susijusių su tinkamu GA funkcionavimu, identifikavimas; aptarti RA transportavimo ir talpinimo į GA ir poveikio aplinkai saugos reikalavimai ir principai; identifikuoti GA raidos scenarijai; sudaryti preliminarūs GA ilgalaikės saugos vertinimo konceptualūs modeliai.

Parengus bendruosius saugos kriterijus, remiantis šiais ir kitais parengtais GA atrankos kriterijais (pagrindiniais geologiniais (tinkamumo), socialiniais-ekonominiais kriterijais) bus atliktas pradinis kompleksinis Lietuvos potencialių teritorijų tinkamumo atliekynui įrengti įvertinimas ir tinkamiausių teritorijų prioretizavimas.

Sutarties įvykdymo terminas – 12 mėnesių.

Atkreipiame dėmesį, kad GA įrengimo Lietuvoje vieta bus renkama ateityje,  ypatingą dėmesį skiriant saugai – ateityje tam bus atliekama saugos analizė. Reikalingi vertinimai ir analizės bus atliekami periodiškai ir ateityje. Atsiradus naujai informacijai, analizės bus tikslinamos, kol bus parinkta tinkamiausia vieta atliekyno įrengimui.