Institucijoms ir visuomenei teikiama nauja eksploatavimo nutraukimo plano redakcija

29 Balandis,
2019
Institucijoms ir visuomenei teikiama nauja eksploatavimo nutraukimo plano redakcija

Š. m. balandžio 19 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE, įmonė) valstybės institucijoms derinimui pateikė naują Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano (toliau – GENP) redakciją. Dokumentas prieš jo tvirtinimą turi būti suderintas su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), LR energetikos ministerija, LR aplinkos ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

IAE eksploatavimo nutraukimo planavimas buvo pradėtas prieš 20 metų, kuomet 1999 m. buvo parengtas preliminarus eksploatavimo nutraukimo planas. 2002 metais buvo nuspręsta, kad IAE bus išmontuota neatidėliojant, o pirmoji GENP redakcija buvo patvirtinta 2005 metais. Šiuo metu yra vadovaujamasi 2014 metais patvirtinta GENP redakcija. Kadangi branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja peržiūrėti GENP ne rečiau nei kartą per 5 metus, IAE parengė ir suinteresuotų šalių peržiūrai teikia atnaujintą GENP redakciją.

GENP yra pagrindinis dokumentas, aprašantis branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą. Jis apima visą IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį ir aprašo IAE sudarančius objektus: abu energijos blokus, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius ir įvairius pagalbinius statinius, kurių ilgalaikėje perspektyvoje nereikės. Dokumente aprašomi eksploatavimo nutraukimo projektai ir darbai, pateikiamas apibendrintas darbų grafikas, patirtos išlaidos ir prognozuojami kaštai.

Pažymėtina, kad rengiant naują GENP versiją buvo daroma prielaida, kad adekvatus finansavimas bus užtikrintas visam likusiam IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui.

Lyginant su 2014 m. GENP leidimu, naujoje GENP versijoje pateikiamas labiau struktūrizuotas, nuoseklus ir platesniam skaitytojų ratui geriau suprantamas IAE eksploatavimo nutraukimo veiklos aprašymas. IAE eksploatavimo nutraukimo veikla yra vykdoma daugiau nei 15 metų, todėl šis dokumentas iš dalies yra ataskaita apie atliktus darbus, o iš dalies – ateities darbų planas.

Svarbu pažymėti, kad atlikus esamos situacijos analizę ir ateities darbų apimčių prognozę,  galutinė eksploatavimo nutraukimo data, lyginant su 2014 m. GENP versija, liko nepakitusi – 2038 metai. Nepaisant to, kad iš naujo įvertinus išmontuotinos įrangos apimtis, bendras jos kiekis, lyginant su 2014 m. GENP turėta informacija, padidėjo beveik 30 proc., perskaičiavus infliacijos įverčius prognozuojama suminė eksploatavimo nutraukimo darbų kaina sumažėjo 60 mln. eurų. Pagal naują GENP redakciją visa eksploatavimo nutraukimo kaina (įskaičiuojant rizikas ir infliaciją) yra 3316 mln. eurų.

Primename, kad 2018 m. lapkričio 29 d. VATESI suderino IAE paraiškos išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui dokumentų sąrašą. Pagal suderintą grafiką IAE teiks VATESI eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingus dokumentus. Svarbu pažymėti, kad licencija vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą gali būti suteikta tik po to, kai iš energijos blokų į naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą bus išvežtas visas panaudotas branduolinis kuras. Tai planuojama padaryti iki 2022 m. pabaigos, o iki tol galios eksploatavimo licencija, pagal kurią šiuo metu vykdoma IAE veikla.

Su VATESI teikiamais licencijavimo dokumentais galės susipažinti ir jiems pastabas pateikti visuomenė pagal 2017 m. VATESI patvirtintus Branduolinės saugos reikalavimus „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“.

GENP yra pirmas dokumentas, kuris yra teikiamas visuomenei licencijavimo proceso kontekste ir viešinamas IAE svetainėje.

Savo pasiūlymus dokumentui visuomenė gali teikti el. paštu visuomenesdalyvavimas@iae.lt iki gegužės 30 dienos.

GENP projektas bus koreguojamas bei tikslinamas pagal gautas pastabas ir tvirtinamas LR energetikos ministro įsakymu.