Išsamiau apie VĮ IAE valdybos veiklą

19 Gegužė,
2021
Išsamiau apie VĮ IAE valdybos veiklą

Turbūt visi sutiksime, kad šiandien sėkmingos Įmonės apibrėžimas apima ne tik rezultatų eilutę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Norint veikti rezultatyviai, į Įmonės veiklą turi būti įsitraukę visi kolektyvo nariai, tuomet darnios komandos dėka yra pasiekiamos aukščiausios profesionalumo viršūnės. Profesionalių viršūnių pasiekimui VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE) vadovauja du valdymo organai: generalinis direktorius ir valdyba.

Sustabdžius reaktorius ir nutraukus elektros gamybą, iš pelningos IAE tapo valstybės viešąjį interesą užtikrinančia, LR Energetikos ministerijos pavaldume esančia dotuojama Įmone. Valdybos indėlis į Įmonės valdymą, kaip ir pats Įmonės veiklos principas, palaipsniui keitėsi, labiau orientuojantis į priežiūrą ir užtikrinimą, kad Įmonė tinkamai atliktų valstybės iškeltus uždavinius bei pasiektų strateginius tikslus. Šiandien valdybos priimamų sprendimų akiratyje – Įmonės struktūros tvirtinimas, veiklos organizavimo ir veiklos rezultatų analizė, veiklos strategijos įgyvendinimo stebėjimas ir analizė bei įvairių kitų finansinių klausimų sprendimas.  

Šiandieninė VĮ IAE valdybos narių sudėtis atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatytus reikalavimus: 3 iš 5 valdybos narių yra nepriklausomi nariai, į sudėtį įtrauktas ir darbuotojų atstovas. Valdybos narius skiria ir atšaukia 4-erių metų kadencijai LR Energetikos ministerija. Teisės aktų numatyta tvarka LR Energetikos ministerija nustato ir valdybos narių atlygio dydį.


Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka pati valdyba. 2020 m. rugsėjo 24 dienos posėdžio metu valdybos nariai pirmininku išrinko Darių Jasinskį, ilgametę valdymo patirtį projektų bei transformacijos programų srityje turintį specialistą, su kuriuo turėjome progą pabendrauti ir detaliau sužinoti apie valdybos veiklos specifiką.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. Motyvai, paskatinę pretenduoti atrankoje į VĮ IAE valdybos narius.

Visada norėjau prisidėti prie kažko svarbaus Lietuvai. O IAE veikla būtent tokia ir yra - svarbi ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mastu. Siekis konvertuoti Įmonės veiklą į modernų, draugišką ir neutralų aplinkai branduolinių atliekų saugojimo modelį labai motyvuoja. Todėl didžiuojuosi galėdamas prisidėti.

2. Kokie tikslai yra keliami šios kadencijos valdybai ir kokius tikslus kelia valdyba pati sau?

Kiekvienais metais Energetikos ministerija suformuoja Valstybės lūkesčių laišką, kuris nustato pagrindinius akcentus Įmonės vadovybei bei Valdybai. Pagrindinis Valdybos veikimo principas yra siekti ilgalaikių Įmonės tikslų įgyvendinimo neapsiribojant trumpalaikiais pasiekimais kadencijos laikotarpiu. Siekiame, kad visi sprendimai Įmonės valdyme, darbuotojų ugdyme, projektų organizavime, kontrolės funkcijų įgyvendinime būtų nukreipti ilgalaikių tikslų pasiekimui nesivaikant tik trumpalaikių pergalių.

Yra ir kelios naujos ar atskirai akcentuotinos ambicijos šios Valdybos kadencijai. Viena iš jų - kad Įmonės veikla kiek įmanoma prisilaikytų „žaliojo kurso“, diegtų tvaraus vystymosi praktikas bei nuosekliai tai komunikuotų. Šį klausimą detaliai diskutuosime strateginės sesijos metu birželio mėnesį.

Taip pat šios Valdybos metu prasidės Giluminio atliekyno pradinis viešinimas. Tai bus tiek technologiškai labai sudėtingas, bet taip pat ir socialiai bei ekonomiškai jautrus klausimas Lietuvoje. Valdyba kelia tikslą dalyvauti šio projekto viešinimo procese derinant įvairių interesų grupių interesus.

Valdyba taip pat skirs ypatingą dėmesį ekspertinių paslaugų vystymui, siekiant šias paslaugas teikti kitoms panašioms branduolinės energetikos įmonėms užsienyje. Tai būtų kaip Verslo plėtros padalinio komercinėse įmonėse kūrimas. Tokiu būdu sieksime aukštą kvalifikaciją turintiems specialistams sukurti galimybę pritaikyti savo patirtį ir kompetencijas, teikiant paslaugas panašaus pobūdžio projektuose. Tokia verslo plėtros linija užtikrintų ne tik saugų elektrinės uždarymą, tačiau ir esamų žinių išsaugojimą, naujų darbuotojų pritraukimą ir IAE kaip patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimą. 

3. Kokia yra valdybos narių kompetencija, už ką atsako valdyba? Be patvirtintų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų valdybos nariams, įvertinkite VĮ IAE valdybos narių sudėtį (patirtis, žinios, vadybinės kompetencijos).

Labai smagu, kad Valdybos nariai yra su skirtingomis praktinėmis patirtimis. Tai labai sustiprina mūsų komandą.

Energetikos ministerijos atstovė Patricija Ceiko Valdybos sudėtyje yra ne pirmi metai, tad sakyčiau, jog ji labiausiai įsiginusi į Įmonės aktualijas. Rimvydas Štilinis, kaip Valdybos pirmininkas sėkmingai vadovavo praeitą kadenciją, o dabar atstovauja darbuotojų poziciją, siekdamas, kad Valdybos sprendimai būtų suderinti su darbuotojų interesais.

Iš nepriklausomų narių esame trise. Jurgita Radzevičė kuruoja organizacijos vystymo dalį ir BEO ekspertinių paslaugų vystymą, Laimonas Belickas – darbuojasi finansų, rizikų ir audito srityse ir aš – gilinuosi į projektų vadybos klausimus. Norime tikėti, kad mūsų patirtis tarptautinėse komercinėse įmonėse leis įnešti naujų praktikų ir Įmonės veikloje.

Prie Valdybos posėdžių visada jungiasi generalinis direktorius ir teisės skyriaus vadovė. Taip pat dažnai kviečiame kitų sričių specialistus sudalyvauti posėdžiuose ir pristatyti savo veiklas ar projektus.

4. Kokį indėlį valdybos nariai gali padaryti eksploatavimo nutraukimui ir Įmonės tikslų pasiekimui?

Pagrindinė Valdybos funkcija - priežiūrinė, veikimas per organizacinę struktūrą, Įmonės vadovus. Valdybos nariai turi savo kuruojamas sritis, tiesiogiai Valdybai pavaldų Audito ir Rizikų komitetą, išorės auditorius, bendrauja su atitinkamų padalinių vadovais, gauna įvairią teikiamą informaciją. Valdybos įsitraukimas į Įmonės administracijos veiklos sferą yra labai limituotas ir epizodinis, siekiant skatinti ir inicijuoti reikiamą dinamiką atskirose srityse, bet ne valdyti Įmonėje vykstančius procesus tiesiogiai.

Valdyba su Įmonės vadovybe diskutuoja apie veiklos strategiją, tvirtina politikas ir tokiu būdu nustato pagrindines veiklos kryptis, o vėliau ir prižiūri pagrindinius Įmonės valdymo, atlygio formavimo, kontrolės principus, kad veikla būtų vykdoma saugiai, skaidriai, efektyviai.

Valdybos lygyje yra konsoliduojama informacija iš įvairių šaltinių: Įmonės administracijos, Energetikos ministerijos, vidaus bei išorės auditorių, ES lėšas administruojančių ar saugą reguliuojančių institucijų. Tokiu būdu užtikrinama, kad informacija yra visapusiška, nešališka ir nuosekli bei ja dalijamasi su visais teisėtais interesų turėtojais.

5. Kaip dažnai organizuojami VĮ IAE Valdybos posėdžiai? Kur galima rasti informacijos apie darbuotojams aktualius priimtus sprendimus? Metinius darbo planus?  

2021 metų darbo planas yra patvirtintas - suplanuota 10 posėdžių, tačiau metų eigoje gali kilti poreikis organizuoti nenumatytų papildomų posėdžių. Valdybos sprendimai ir metinis veiklos planas viešai neskelbiami. Kai sprendimai būna tiesiogiai susiję su darbuotojų sąlygomis, šią informaciją gauna darbuotojų profsąjungų atstovai su kvietimu dalyvauti posėdyje.

Labai džiaugiamės ir vertiname, kai į posėdį prisijungia ir atskirų sričių Įmonės specialistai. Tai mums leidžia susipažinti su žmonėmis ir iš pirmų lūpų išgirsti aktualijas.

Jei galvojate, kad Valdyboje tik susipažįstame su informacija ir balsuojame už pateiktą klausimą, labai klystate. Būna tikrai karštų diskusijų, nebūtinai visada sutampa nuomonės ir dirbtinai to nesiekiame. Kartais aštresnė diskusija ir skirtingų perspektyvų išsakymas leidžia Įmonės vadovybei kitaip pažiūrėti į svarstomą klausimą bei rasti papildomų alternatyvų. Ir tai laikome viena iš pagrindinių Valdybos rolių.

6. Įvardinkite tris reikšmingiausius, Jūsų nuomone, VĮ IAE valdybos sprendimus, priimtus 2020 metais.

Ši Valdybos sudėtis buvo patvirtinta tik 2020 m. viduryje. Buvo suformuotas naujos sudėties Audito ir rizikų komitetas, pakoreguota Įmonės organizacinė struktūra, atnaujinta Įmonės veiklos strategija.

Daug dėmesio ir energijos skirta Atlygio politikos derinimui, kuri nustato pagrindinius principus atlygio srityje siekiant išlaikyti, pritraukti ir motyvuoti geriausius darbuotojus bei užtikrinti skaidrų ir teisingą atlygį už darbą.

Tačiau reikia pažymėti, kad dažnai ne sprendimas būna svarbiausias, o pati diskusija ar netgi konstruktyvus ginčas. Manome, kad besidalindami savo skirtinga praktine patirtimi sustipriname ir Įmonės galimybes spręsti įvairius klausimus.

7. Pristatykite numatytus VĮ IAE valdybos veiklos planus 2021-iems metams.

  • Pradėti aktyvesnę diskusiją Įmonės veiklos tvarumo tema ir tai integruoti į veiklos strategiją
  • Įsitraukti į Giluminio atliekyno viešinimo programą stengiantis suderinti visų interesų grupių poreikius
  • Patvirtinti Atlygio politiką ir prižiūrėti jos įgyvendinimą
  • Toliau stiprinti projektų valdymo organizaciją
  • Užtikrinti tinkamą dėmesį vidaus ir išorės audito pastebėjimams
  • Bendrai siekti, kad būtų išvengiama svarbiausių projektų vėlavimų ar bent jau mažinamas esamas atsilikimas. Tuo tikslu rodiklių stebėjime įvedėme naują parametrą – delta, t. y. pokyčio dinamikos rodiklis, kuris indikuos ar projektas mažina, ar didina savo vėlavimą bei rizikas.

8. Kokį įspūdį susidarėte apie Įmonę pradėjęs dirbti ir ką galvojate dabar – ar įspūdis pasikeitęs? Su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte per šiuos metus.

Didžiausias įspūdis yra dėl žmonių, su kuriais tenka bendrauti. Tai aukštos kompetencijos, nuoširdūs ir pasišventę tikslui darbuotojai. Juk vykdome pirmąjį tokio tipo ir masto projektą pasaulyje. Jaučiu žmonių pasididžiavimą būnant viso to dalimi. Juk daug kas daroma pirmą kartą, beveik niekur nėra universaliai taikytinų receptų, reikia taikyti kūrybinį mąstymą. O kartais priimti sprendimus tokiose naujose ir neapibrėžtose situacijose nėra lengva. Tačiau Įmonėje yra kūrybiškų ir drąsių žmonių, dėl kurių toks atrodytų sunkiai įmanomas projektas tampa įmanomu. Gera būti to dalimi.

9. Palinkėjimas/lūkesčiai Įmonės kolektyvui.

Pirmiausiai linkiu visiems išlikti sveikiems ir saugiems. O taip pat išlaikyti tą pasididžiavimo dvasią įgyvendinant itin svarbią ir sudėtingą misiją. Tai ne tik trumpalaikiai šios dienos iššūkiai. Esame ne baigtinio uždaromos Įmonės projekto dalis, bet ilgus dešimtmečius ar net šimtmečius besitęsiančio branduolinių atliekų saugojimo, įdomių mokslinių tyrimų, unikalių žinių kaupimo procese.

Sėkmės visiems!

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (betakit galerija).