Įvertinta Įmonės gerosios valdysenos praktika

18 Lapkritis,
2020
Įvertinta Įmonės gerosios valdysenos praktika

Valdymo koordinavimo centras (toliau - VKC) siekdamas užtikrinti efektyvų valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ) valdymą bei skatindamas gerosios valdysenos praktikų diegimą, kaip ir kasmet, įvertino bei pateikė ataskaitą, kaip VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – VĮ IAE) įgyvendinamos LR Vyriausybės nustatytos VVĮ valdysenos nuostatos bei kitos gerosios valdysenos praktikos.

Atlikus gerosios valdysenos indekso vertinimą, VĮ IAE buvo priskirtas teigiamas (A) įvertinimas. VKC teikiamų rekomendacijų nuoseklaus įgyvendinimo dėka Įmonės indeksas kasmet gerėja (2017 ir 2018 metais atliktų vertinimų rezultatai buvo vidutinis (B) vertinimas ir teigiamas (A) vertinimas atitinkamai). Atkreiptinas dėmesys, kad VVĮ gerosios valdysenos indeksas sudaromas remiantis geriausiomis korporatyvinės valdysenos praktikomis ir teisės aktuose esančiomis nuostatomis, tačiau neapima visų VVĮ veiklos aspektų ir parodo tik dalies jų kokybę, todėl analizuojant indekso rezultatus būtina papildomai atsižvelgti įmonės veiklos specifiką.

Vertinimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos VĮ IAE valdysenos gerinimui šiose srityse: metinės veiklos ataskaitos tobulinimas (įskaitant finansinių rezultatų analizę, rizikos veiksnių valdymo priemones, aiškių specialiųjų įsipareigojimų vykdymą), internetinės svetainės tobulinimas (įskaitant svetainės turinio struktūros koregavimą aiškiai išskiriant svarbiausias dalis, valdymo organų detalizavimą), darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos tobulinimas (įskaitant sistemingą pagrindinių rizikų bei darnumo tikslų atskleidimą). Pažymėtina, kad VĮ IAE rezultatai kasmet gerėja srityse, kurias vertina ir kurioms rekomendacijas teikia VKC.

„Nuolat siekiame aukščiausių veiklos skaidrumo standartų, todėl nuosekliai ir atsakingai dirbame – tobuliname valdymo, strateginio planavimo, atskaitomybės bei kitus procesus pagal VKC teikiamas rekomendacijas. Tikiu, kad įdiegti patobulinimai pagal šias rekomendacijas prisidės prie aukštesnio įverčio ateityje“, – teigė VĮ IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas. 

Kasmet VKC sudaromas VVĮ gerosios valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas. Vertinimo metodika yra kasmet peržiūrima bei atnaujinama siekiant reaguoti į pokyčius VVĮ veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose ar besikeičiančiose valdysenos praktikose, bei siekiant didinti Indekso patikimumą ir pajėgumą kokybiškai atspindėti VVĮ valdyseną. Šį bendrą indeksą sudaro Skaidrumo, Kolegialių organų, Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensijų vertinimas.

Susipažinti su VVĮ gerosios valdysenos indekso metodika galima čia - https://governance.lt/valdysenos-indeksas/#metodika.