Įvyko pirmoji viešoji konsultacija dėl giluminio atliekyno vietos parinkimo

15 Kovas,
2024
Įvyko pirmoji viešoji konsultacija dėl giluminio atliekyno vietos parinkimo

Kovo 15 d. Vilniuje Ignalinos atominė elektrinė (IAE) įvykdė pirmą viešąją konsultaciją savivaldybių atstovams dėl giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (GA) įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo proceso.

Viešojoje konsultacijoje, kuri vyko gyvai ir nuotoliniu būdu, dalyvavo atstovai iš 42 savivaldybių.

Tai yra pirmasis suplanuoto viešųjų konsultacijų ciklo su visuomene renginys, siekiant užtikrinti suinteresuotųjų šalių atviras diskusijas ir jų dalyvavimą priimant sprendimus GA įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo procese.

IAE generalinis direktorius Linas Baužys pabrėžia visuomenės dalyvavimo svarbą priimant sprendimus branduolinės energetikos srityje. Pasak jo, itin svarbu užtikrinti skaidrią komunikaciją ir atvirą diskusiją su visuomene nuo pat pradinio projekto etapo, kol nėra priimti jokie sprendimai, susiję su giluminio atliekyno vietos parinkimu.

IAE generalinis direktorius Linas Baužys„Giluminis atliekynas – išskirtinės svarbos ir reikšmės visai valstybei projektas, kurio įgyvendinime dalyvauja ne tik projektą vykdančiosios ir prižiūrinčios valstybės institucijos. Mums itin svarbu, kad giluminio atliekyno vietos parinkimo proceso eiga remtųsi visuomenės informavimu ir įtraukimu. Aiškiai suvokdami šio projekto reikšmę, prisiimame atsakomybę atvirai ir skaidriai dalintis informacija, informuoti iš anksto apie visas projekto eigoje numatomas veiklas. Savo ruožtu raginame visas suinteresuotąsias šalis būti aktyviomis šio projekto įgyvendinimo dalyvėmis“, – sakė L. Baužys. 

Planuojama, kad viešųjų konsultacijų ciklas apims konsultacijas nustatytoms suinteresuotosioms šalims – Lietuvos savivaldybių asociacijai, savivaldybėms, vietos bendruomenėms, kurių gyvenamose teritorijose identifikuotos potencialios GA teritorijos, Lietuvos aplinkos apsaugos institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, kitoms suinteresuotosioms šalims.

Viešųjų konsultacijų metu suinteresuotosioms šalims pristatoma informacija apie GA įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo procesą. Suinteresuotosios šalys taip pat raginamos įsitraukti ir dalyvauti sprendimų procesuose dėl potencialių GA įrengimui vietų parinkimo.

GA projekto vadovas A. VyšniauskasLietuva, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinės teisės reikalavimus, įgyvendina GA projektą, kurio tikslas – galutinai sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas. Šiuo metu už GA projekto įgyvendinimą atsakinga IAE, vadovaudamasi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis, vykdo pirminį planavimo projekto etapą – GA vietos parinkimo tyrimo programą, kurios apimtyje atliekami ekspertiniai tyrimai, vertinimai, duomenų analizė ir apibendrinimas.

Šie darbai bus vykdomi ne trumpiau nei iki 2038 m. GA įrengimui skirtą vietą numatoma patvirtinti iki 2047 m.

Pernai gruodį paskelbtoje galutinėje ataskaitoje TATENA patvirtino, kad Lietuva tinkamai įgyvendina GA įrengimo projekto pradinio etapo veiklas dėl įrengimo vietų atrankos proceso. TATENA įvertino nepriklausimų ekspertų atliktus tyrimus ir studijas, kurios apima geologinės aplinkos tinkamumo GA įrengimui kriterijų nustatymą, potencialių GA įrengimui vietų socialinį-ekonominį vertinimą, bendrųjų GA įrengimo Lietuvoje saugos kriterijų parengimą. TATENA savo išvadose taip pat pateikė rekomendacijas įtraukti visuomenę dalyvauti tolesniame GA įrengimo vietos parinkimo procese.

Konsultacijų ciklo metu bus siekiama surinkti ir įvertinti visų suinteresuotųjų šalių nuomones, įžvalgas, pastabas, komentarus, pasiūlymus dėl potencialiai tinkamų GA įrengimui vietų atrankos. Konsultacijų su visuomene rezultatai, bus naudojami tolesniame kompleksiniame potencialių GA vietų vertinime renkant GA vietą.

Atliktas potencialiai tinkamų GA įrengimui vietų kompleksinis vertinimas bei jo rezultatai bus pateikti TATENA nepriklausomam įvertinimui.