Kaip ir kodėl buvo valomi kuro išlaikymo baseinai

30 Sausis,
2023
Kaip ir kodėl buvo valomi kuro išlaikymo baseinai

Nuo 2020 m. vasaros iki 2022 m. gruodžio mėnesio IAE vykdytas projektas „Kuro išlaikymo baseinų dugno valymas“, kurio apimtyje naudojant specialiai įdiegtą įrangą nuo branduolinio kuro dalių (kitaip vadinamų – kuro nuobirų) buvo išvalytas kuro išlaikymo baseinų dugnas.

Projekto vykdymo laikotarpis

Branduolinio kuro nuolaužų ir nuobirų surinkimo darbai 1-ajame bloke buvo vykdomi vienerius metus (2021 m. rugsėjis - 2022 m. rugsėjis). Analogiškų darbų vykdymo terminas 2-ajame bloke buvo dvigubai spartesnis - darbai dėl įgytos patirties darbų organizavime paspartinti ir dugnas valytas nuo 2022 m. liepos iki 2022 m. gruodžio vidurio.

Baseinų dugno valymo darbų atlikimas

Projekto vykdymo metu Rangovas “Höfer&Bechtel GmbH” suteikė povandeninio apšvietimo įrangą ir povandeninę vaizdo kamerą bei įvairius griebtuvus. Taip pat buvo suteikta nuosėdų siurbimo įranga, separatorius, skirtas nuo baseinų dugno surinkti sunkias nuosėdų detales, drožles ir smėlį. Pažymėtina, kad išvardinta įranga buvo naudojama tvarkant sunkiai pažeistą kurą 2-ajame bloke, kas padėjo laiku užbaigti sunkiai pažeisto kuro tvarkymo projektą.

Projekto darbams atlikti prireikė papildomų žmogiškųjų resursų - Įmonės personalo darbas buvo organizuojamas dviem pamainomis. Pati projekto valdymo komanda asmeniškai dalyvavo baseino dugno valymo darbuose (šalinant rangovo pastabas), kadangi centrinėje salėje ir kuro išlaikymo baseinų salėse lygiagrečiai buvo atliekami kiti darbai.

Projekto išskirtinumas

Esminė išlaikymo baseinų paskirtis - po apsauginiu vandens sluoksniu laikinai saugoti panaudotą branduolinį kurą. Panaudoto branduolinio kuro šilumos išskyrimas buvo pašalinamas keičiant technologinį vandenį. Be kuro rinklių, vandenyje laikinai buvo saugojami ir specialūs įrankiai – tai į reaktoriaus aktyvią zoną įkeliamos technologinės rinklės bei kai kurie reaktoriaus konstrukcijos elementai.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad išvalyti baseinų dugno IAE eksploatavimo metu nebuvo įmanoma, nes tuo metu baseinuose buvo aušinamas ir saugomas panaudotas branduolinis kuras.

Per visą eksploatavimo laikotarpį, t. y. nuo 1983 metų pabaigos, kuro išlaikymo baseinų dugne dėl įvairių priežasčių susikaupė specialių radioaktyvių įrankių, grafito žiedų, švino lakštų. Visi šie daiktai pasidengė 10-15 cm storio dumblo nuosėdų sluoksniu, kuris eksploatavimo metu valomas nebuvo. Toks dugno vaizdas buvo aptiktas per pirmąją baseinų dugno apžiūrą rangovui pateikus povandeninę vaizdo įrangą ir apšvietimą. Baseinų dugno apžiūra su vaizdo įrašymu buvo atliekama pakartotinai (tarpiniai povandeniniai patikrinimai baseinų dugno valymo metu, galutinė povandeninė apžiūra – galutinei ataskaitai parengti).

Kuro baseino 235 1 bloke išlaikymo dugnas iki valymo  Kuro baseino 235  1 bloke išlaikymo dugnas po valymo

Išvalytų kuro išlaikymo baseinų tūris

Kuro išlaikymo baseinų salėje baseinai skirstomi sekcijomis - pvz. 234, 235, 236/1,2, 336, 337/1,2, 338/1,2, 339/1,2. Baseinas turi ir vadinamąjį perdavimo kanjoną, kuriuo panaudotos kuro rinklės iš reaktoriaus buvo transportuojamos į kuro išlaikymo baseinų salę.

Minėtam projektui įgyvendinti buvo pasirinkti tik tie baseinai, kuriuose buvo laikomos arba tvarkomos panaudoto branduolinio kuro rinklės ir kuriuose potencialiai galėtų būti branduolinio kuro nuobiros. Bendras projekto vykdymo metu išvalyto baseino tūris – 2834 m3.

Svarbiausi projekto etapai

Pagrindiniai baseinų dugno valymo etapai, kurie buvo vykdomi pagal „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno ir pašalinimas“ projektą:

  • Stambių dalių (ilgių) pašalinimas;
  • Šarvo plokščių išėmimas iš baseinų dugno;
  • Nuolaužų šalinimas;
  • Pirmoji povandeninė vaizdo inspekcija, siekiant nustatyti branduolinio kuro nuobirų/tablečių buvimą;
  • Povandeninės vaizdo inspekcijos metu rastų branduolinio kuro nuobirų pašalinimas;
  • Įvairių smulkių daiktų pašalinimas ir jų utilizavimas;
  • Galutinė baseinų povandeninė vaizdo inspekcija;
  • Bendros 1-ojo ir 2-ojo blokų galutinės ataskaitos parengimas, suderinimas su VATESI.

Tuščių kuro išlaikymo baseinų patalpų likimas kol kas dar nėra aiškus. Tačiau svarstomos galimybės patalpose laikinai saugoti išmontuotus įrenginius, pavyzdžiui, ištraukiamus reaktoriaus kanalus bei tuščius 32M krepšius. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad baseinų eksploatavimo nutraukimas ženkliai sumažins sąnaudas reikiamiems vandens parametrams išlaikyti.

Ignalinos AE, elektros gamybai naudojusi RBMK 1500MW tipo reaktorius, pirmoji pasaulyje atliko pilną panaudoto branduolinio kuro baseinų dugno valymą ir gavo oficialų patvirtinimą, kad visas panaudotas branduolinis kuras, įskaitant branduolinio kuro nuobiras, buvo pervežtas CONSTOR®RBMK-1500/M2  konteineriuose į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą.

Primename, kad branduolinio kuro nuobiros – įsodrinto urano tabletės arba jų fragmentai, tabletės, kuro strypo pluošto dalys. Šios nuobiros susidarė elektrinės eksploatavimo metu ir tvarkant panaudoto branduolinio kuro rinkles.

Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis.