Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita

04 Rugsėjis,
2020
Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita

Š. m. rugpjūčio 31 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (Maišiagalos RAS) eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaitą (SAA).   

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto SAA parengta vadovaujantis aktualiomis ir galiojančiomis Branduolinės energijos įstatymo, Branduolinės saugos įstatymo, VATESI branduolinės saugos reikalavimų redakcijomis bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą, nuostatomis.

Anksčiau atliktas Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimas parodė, kad Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimas nedarys ženklaus poveikio nei aplinkai, nei gyventojų sveikatai. Radiologiniu požiūriu pavojingo objekto pašalinimas pagerins esamą situaciją, nes nebeliks potencialaus radiologinės taršos šaltinio.

Remiantis SAA atliktais vertinimais, konstatuota, kad nustatyti saugos kriterijai ir sąlygos vykdant Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų transportavimą į Ignalinos AE bus tenkinami, taigi planuojama veikla yra priimtina saugos požiūriu. SAA yra vienas iš pagrindinių dokumentų, kurio pagrindu bus išduota licencija vykdyti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą.

Primename, kad Maišiagalos RAS įrengta Širvintų raj., Bartkuškio miške, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km ta pačia kryptimi nuo Vilniaus. Nuo 1963 iki 1989 metų panaudoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, sveikatos priežiūros įstaigų, mokslo įstaigų ir karinių dalinių buvo neišrūšiuoti dedami į Maišiagalos RAS. Per tą laiką saugykloje buvo sukaupta apie 114 m3 smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų. 1989 m. saugykla uždaryta ir užkonservuota.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo tikslas – iš Maišiagalos RAS teritorijos į Ignalinos AE pagrindinę aikštelę išvežti visas radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas statybines konstrukcijas ir gruntą, teritoriją sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiacinės saugos požiūriu. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.