Pradedami pirmieji 2-ojo energijos bloko išmontavimo projekto etapai

21 Spalis,
2020
Pradedami pirmieji 2-ojo energijos bloko išmontavimo projekto etapai

Pagal Galutinį IAE eksploatavimo nutraukimo planą (toliau - GENP) IAE eksploatavimo nutraukimo procesas yra suskirstytas į kelis eksploatavimo nutraukimo projektus. Kiekvienas projektas – tai atskiras specifinis procesas, apimantis nustatytą veiksmų sritį, pagal kurią nustatoma darbų apimtis, numatomas darbų atlikimo organizavimas, saugos analizė ir vykdoma ankstyvoji aplinkos apsaugos priemonė, t.y. vertinamas poveikis aplinkai (toliau - PAV). Pagrindinis PAV tikslas – užtikrinti, kad pradėjus vykdyti ūkinę veiklą nebūtų daromas neigiamas poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Pagal GENP, IAE vykdo keletą atskirų nebeeksploatuojamos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų. Vienas tokių projektų yra „IAE 2-ojo energijos bloko reaktoriaus R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas“ (žr. schemą), kurio PAV procedūra yra įvardinama kaip pirminis projekto įgyvendinimo etapas. Išmontavimo darbus 2-ojo energijos bloko R1 ir R2 darbo zonose yra numatya atlikti iki 2028 m. gegužės.

Projekto tikslas – išmontuoti ir dezaktyvuoti 2-ojo energijos bloko reaktoriaus R1 ir R2 darbo zonų nebeeksploatuojamą įrangą, siekiant vėliau atlikti susidariusių atliekų pirminį apdorojimą ir galutinį sutvarkymą laikantis galiojančių šią veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.

PAV ataskaitoje yra atlikta planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų analizė ir pasirinkti šios veiklos vykdymo technologiniai sprendimai, užkertantys kelią arba sumažinantys neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį personalui, gyventojams ir aplinkai. Atkreipiame dėmesį, kad vykdant planuojamą ūkinę veiklą, susidarys apie 2 121,8 t atliekų. Pagal Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-3.1.2-2017 nustatytą radioaktyviųjų atliekų klasifikavimą susidarys А, В, С, D, E klasių atliekos: ataskaitoje yra numatyti atskirų atliekų klasių kiekiai, jų transportavimo ir saugojimo galimybės, įvardintas neradiologinis ir radiologinis poveikis aplinkai.

PAV ataskaitoje yra pateikiami pagrindiniai aspektai, turintys įtakos darbuotojų saugai, siekiant pademonstruoti, kad vykdant darbus bus užtikrintos sąlygos, kurioms esant personalo apšvitos dozės neviršys nustatytų radiacinės saugos normų ribų. Detalus darbuotojų apšvitos vertinimas, apskaičiuojant dozes pagal atskiras darbo vietas ir operacijas, taikant ALARA principą, bus atliktas Technologiniame projekte ir Saugos analizės ataskaitoje.

Pagrindiniai planuojamos ūkinės veiklos darbai priskiriami radiologiniu požiūriu pavojingiems darbams, todėl, organizuojant ir vykdant minėto projekto darbus bus atsižvelgiama į IAE galiojančių radiacinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus. Pažymėtina, kad planuojama ūkinė veikla neturės jokio kito reikšmingo radiologinio poveikio aplinkos komponentams arba visuomenės sveikatai.

Primename, kad su PAV ataskaita interesantai gali susipažinti :

  • Visagino miesto savivaldybės pastato 109 kabinete nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. spalio 23 d.: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.;
  • IAE Komunikacijos skyriuje – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., tel. (8 386) 29 911;
  • IAE interneto svetainėje 

Pasiūlymus ataskaitai dėl planuojamos ūkinės veiklos prašome iki visuomenės supažindinimo susirinkimo dienos siųsti elektroniniu paštu (el. p. zagarskij@iae.lt, medvedevo@iae.lt) arba pasiūlymų kopijas galite papildomai pateikti PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.