Skelbiama atranka į VĮ IAE nepriklausomų valdybos narių pareigas

17 Sausis,
2024
Skelbiama atranka į VĮ IAE nepriklausomų valdybos narių pareigas

Skelbiama VĮ Ignalinos atominės elektrinės, vykdančios Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę, priešgaisrinę, fizinę saugą, eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių blokų ir pervežimą saugoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų apdorojimą ir saugojimą, 3 (trijų) nepriklausomų valdybos narių atranka, šiose kompetencijų srityse:

1. projektų valdymo srities;

2. organizacijos vystymo ir organizacijos pokyčių valdymo srities;

3. vidaus audito, kontrolės ar rizikų valdymo srities.

Atrankos būdas: pokalbis.

  • Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

  • Sutartis dėl VĮ IAE Valdybos nario veiklos (projektas)

  • Bendrieji ir specialieji reikalavimai kandidatams

Informacija apie valdybą:

Valdyba yra kolegialus Įmonės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (keturių) metų kadencijai skiria Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Įmonės įstatuose įtvirtinta, kad valdybos nariais skiriami Energetikos ministerijos valstybės tarnautojas, kiti fiziniai asmenys, kurių skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių skaičiaus, ir darbuotojų atstovas.

Mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą: ne didesnis kaip 1/5 Įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Konkretus fiksuotas atlygis bus nustatytas sutartyje dėl Įmonės valdybos nario veiklos.

 

Kandidatas privalo nurodyti į kurio (-ių), šiame skelbime nurodyto (-ų), nepriklausomo (-ų) valdybos nario (-ių) pareigas kandidatuoja.

Dokumentai teikiami iki 2024 m. vasario 12 d. įskaitytinai.

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai UAB ,,AIMS International Lietuva“ el. paštu: martyna.varkalyte@aims.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į VĮ IAE nepriklausomo valdybos nario X [nurodyti sritį į kurią kandidatuojama] srities poziciją“.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@iStock galerija).