Sudaryta nauja VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdyba

24 Balandis,
2024
Sudaryta nauja VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdyba

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1-78 "Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos narių skyrimo“  yra paskirta valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdyba, kurios sudėtyje yra šie nariai:

Laimonas Belickas – nepriklausomas valdybos narys;

Jurgita Radzevičė – nepriklausoma valdybos narė;

Karolis Sankovski – nepriklausomas valdybos narys;

Patricija Ceiko – valdybos narė – valstybės tarnautoja.

Iki pilnos valdybos sudėties liko paskirti vieną narį – darbuotojų atstovą.

VĮ IAE įstatuose numatyta, kad Valdyba nustato Įmonės struktūrą, tvirtina Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles,  pritaria Įmonės finansinių išteklių valdymo politikos aprašo projektui, tvirtina Įmonės produkcijos ir teikiamų paslaugų tarifus, išskyrus atvejus, kai tarifus įstatymų nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija, analizuoja, vertina Įmonės veiklos strategijos, Įmonės veiklos rodiklių, Įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatos, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi plano projektus, kuriuos kartu su  atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų pateikia Energetikos ministerijai, analizuoja ir vertina informaciją apie Įmonės veiklos strategijos, rodiklių įgyvendinimą, Įmonės veiklos organizavimą, kurią kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jos pateikia Energetikos ministerijai; analizuoja, vertina ataskaitinių finansinių metų Įmonės finansinių ataskaitų rinkinį bei atlieka kitas svarbias sandorių sudarymo ir pasiūlymų teikimo funkcijas.

Valdybos nariai įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo ir skaidrumo standartais. Valdybos nariai privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teises aktuose bei Įmonės įstatuose numatytos valdybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

Valdybos narių kadencijos laikotarpis - 4 metai, t. y. iki 2028 m. balandžio 22 d. (įskaitytinai).

VĮ IAE valdybos kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka reglamentuota VĮ IAE įstatuose.

Informaciją apie VĮ IAE valdybos narius galima rasti čia https://www.iae.lt/struktura-ir-kontaktai/valdyba/29 .

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@Betakit galerija).