VĮ Ignalinos AE paraiška išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui

Suderintas VĮ Ignalinos AE paraiškos išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui dokumentų sąrašas ir jų pateikimo grafikas

2018 m. lapkričio 29 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino VĮ Ignalinos AE paraiškos išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui dokumentų sąrašą ir jų pateikimo grafiką. Pagal suderintą grafiką VĮ Ignalinos AE teiks VATESI sprendimui priimti reikalingus dokumentus, su kuriais galės susipažinti ir jiems pastabas pateikti visuomenė.

Paraišką, kurioje VĮ Ignalinos AE prašo išduoti licenciją vykdyti IAE eksploatavimo nutraukimą, VATESI priėmė š. m. spalio mėnesį. Su paraiška VĮ Ignalinos AE pateikė licencijai gauti reikalingų dokumentų sąrašą ir jų pateikimo VATESI grafiką.

Pagal prašomą išduoti licenciją VĮ Ignalinos AE planuoja vykdyti Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blokų, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (155, 155/1, 157, 157/1 pastatai) ir šių saugyklų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių bei Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių (150 pastatas) eksploatavimo nutraukimą.

VĮ Ignalinos AE informuoja visuomenę apie pradėtą licencijavimo procesą ir sudaro galimybę susipažinti su pagal grafiką teikiamais dokumentais remiantis Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ (toliau – BSR-1.1.5-217), patvirtintais VATESI viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 22.3-182.

VATESI teikiami licenciją pagrindžiantys dokumentai ir dokumentų teikimo grafikas bus viešinami VĮ Ignalinos AE svetainėje.

Svarbu pažymėti, kad licencija vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą gali būti suteikta tik po to, kai iš energijos blokų į naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą bus išvežtas visas panaudotas branduolinis kuras. Tai planuojama padaryti iki 2022 m. pabaigos.

Sustabdžius 1-ą ir 2-ą Ignalinos AE energijos blokus (2004 m. ir 2009 m. pabaigoje atitinkamai) jų eksploatavimo licencijų galiojimo sąlygose buvo padaryti pakeitimai nurodant, kad šios licencijos leidžia eksploatuoti galutinai sustabdytus energijos blokus. Pažymėtina, kad visi iki šiol atlikti ir šiuo metu vykdomi darbai yra atliekami licencijų eksploatuoti galutinai sustabdytus blokus pagrindu ir laikomi pasirengimu eksploatavimo nutraukimui.

Iš viso VĮ Ignalinos AE parengs ir pateiks 20 licencijos paraišką pagrindžiančių dokumentų. Jų sąrašą reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas dokumentas „Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės“. Licencijos paraišką pagrindžiančius dokumentus sudaro skirtingo pobūdžio ir paskirties dokumentai, aprašantys branduolinės ir radiacinės saugos klausimus, technologinius ir darbų planavimo klausimus, vadybos sistemą, fizinę saugą, avarinę parengtį, personalo parengimą, darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą.

Eksploatavimo nutraukimo licencija apims visus objektus, esančius fizinės saugos perimetre, kuris ženklina šių objektų aikštelės ribas, išskyrus tuos, kuriuose vykdoma veikla savo esme yra tų objektų eksploatavimas. Licencija taip pat neapima tų VĮ Ignalinos AE žinioje esančių objektų, kurie yra už IAE fizinės saugos perimetro ribų ir bus eksploatuojami ilgiau nei vyks IAE eksploatavimo nutraukimas (panaudoto branduolinio kuro saugyklos, kietų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas, radioaktyviųjų atliekų atliekynai).

Svarbu pažymėti, kad 2014 m. birželio 5 d. buvo priimtas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymas XII-914, kuris nustatė teisinius pagrindus Ignalinos AE, kaip branduolinės energetikos objekto, eksploatavimo nutraukimui. Šis įstatymas sudaro prielaidą laikyti kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas apima abu energijos blokus ir jų „pagalbinius“ BEO - radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginius, kurie tampa nereikalingais ilgalaikėje perspektyvoje, t. y. tuomet, kai nebeliks pačių energijos blokų.