Dėl visuomenę klaidinančios informacijos apie IAE vykdomus projektus

18 Gruodis,
2023
Dėl visuomenę klaidinančios informacijos apie IAE vykdomus projektus

Lietuvos ir Latvijos žiniasklaidoje pasirodė klaidinanti informacija apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - IAE). Primename, kad IAE visuomet laikosi skaidrumo ir atviro dialogo su visuomene politikos, todėl esame įpareigoti reaguoti į žiniasklaidoje teikiamus tikrovės neatitinkančius faktus. Žemiau pateikiama objektyvi ir teisinga informacija apie eksploatavimo nutraukimo projektus, paminėtus viešojoje erdvėje.

Kaip buvo teigiama pasirodžiusiuose straipsniuose, Lietuva iš tiesų planuoja įrengti giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną, tačiau nei šiandien, nei artimiausioje ateityje dar nėra priimta jokių galutinių sprendimų dėl vietos. Atkreipiame dėmesį, kad šiems klausimams išspręsti prireiks daugiau nei dešimtmečio, todėl teiginiai apie jau pasirinktą konkrečią vietą giluminio atliekyno įrengimui yra neteisingi ir klaidina visuomenę.

Primename, kad informacija apie giluminio atliekyno projektą pateikiama IAE interneto svetainėje, žr. čia - Giluminis radioaktyviųjų atliekų atliekynas | Ignalinos atominė elektrinė (iae.lt)

Dėl bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimo (projektas B20)

Šiuo metu Lietuvoje ir Latvijos viešam svarstymui pateiktas kito IAE vykdomo projekto, t. y. esamos bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimo (projektas B20), poveikio aplinkai vertinimas (tokią pareigą numato Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas). Minėto projekto veiklų vykdymui naujos aikštelės parinkimo klausimas nekeliamas.

Projekto B20 tikslas – IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (158 statinys) rekonstravimas, siekiant ją paversti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų atliekynu, papildomų inžinerinių barjerų įrengimas ir atliekyno uždengimas bei atliekyno institucinės priežiūros techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimas..

Atkreiptinas dėmesys, kad informaciją apie šį projektą galima rasti IAE interneto svetainėje, žr. čia - B20 projektas. Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas | Ignalinos atominė elektrinė (iae.lt)

Pažymėtina, kad bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla yra IAE saugomos pramoninės aikštelės šiaurės vakarų dalyje apie 200 m į vakarus nuo 1-ojo bloko ir apie 600 m nuo pietinės Drūkšių ežero pakrantės. Ši saugykla yra skirta priimti ir saugoti trumpaamžes mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyvias atliekas (RA), kurios vėliau turi būti dedamos į paviršinį atliekyną. Saugyklos statyba buvo pradėta - 1981 metais, o eksploatavimas - 1987 metais. Šiai dienai saugykloje yra sukaupta ir saugoma apie 14422 m3 bitumuotų atliekų.

IAE vykdomo projekto B20 tikslas – šią saugyklą rekonstruoti, siekiant ją paversti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų atliekynu, papildomai įrengiant inžinerinius barjerus ir uždengiant atliekyną, taip pat planuojamas atliekyno institucinės priežiūros techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimas pradėtas dar 2018 m.

2023 m. gruodžio 6 d. nuotoliniu būdu įvyko susitikimas su Latvijos visuomene. Šio susitikimo tikslas buvo supažindinti Latvijos institucijas ir visuomenę su bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną projektu, patvirtinti pasirinkto bitumuotų atliekų, sukauptų IAE per jos eksploatavimo metus, galutinio saugojimo būdo saugą ir įvertinti planuojamo įrenginio poveikį paties atliekyno, gretimų teritorijų ir kaimyninių šalių aplinkai. Atlikus išsamų vertinimą, bus parengtas atliekyno techninis projektas, kuriame taip pat bus pateiktas pasirinktų techninių ir inžinerinių sprendimų saugos pagrindimas, reikalingi skaičiavimai ir išvados.

Trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynas (projektas B25)

Tikėtina, kad Latvijos žiniasklaida, nesigilindama į IAE atliekų tvarkymo ir dėjimo į atliekynus strategiją, supainiojo faktus ir straipsnyje aprašė kitą IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektą - trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną (projektas B25), į kurį bus dedami konteineriai su trumpaamžėmis mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviomis atliekomis, susidarančiomis išmontuojant IAE. Šiandien šis projektas yra statybų pirkimo stadijoje, o patį atliekyną prie IAE planuojama įrengti ne anksčiau 2028 m.  Į šį atliekyną iki IAE eksploatavimo nutraukimo pabaigos bus talpinamos mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžės radioaktyviosios atliekos. Šios atliekos niekur nebus perkeliamos, jos visam laikui liks šiame atliekyne. IAE vykdys atliekyno statybas, eksploatavimą ir aktyviąją atliekyno priežiūrą 100 metų po jo uždarymo, užtikrins jo fizinę saugą, tai pat vykdys būtinus techninės priežiūros darbus, atliekyno ir aplinkos stebėjimo (monitoringo) darbus. Pasyviosios priežiūros (ne trumpesniu kaip 200 m. laikotarpiu po aktyvios uždaryto atliekyno priežiūros periodo) metu atliekyno teritorijoje bus ribojamas žemės naudojimas. Vėliau atliekyno kontrolė bus nuimta ir bus laikoma, kad atliekos nebepavojingos. Pažymėtina, kad tokie atliekynai veikia daugelyje pasaulio šalių, kuriose buvo vystoma branduolinė energetika (Ispanijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Japonijoje, JAV ir kitose šalyse), panašūs projektai šiuo metu vystomi Belgijoje ir kitur. Tai rodo, kad kiekviena šalis, kuri vysto arba vystė branduolinę energetiką, savarankiškai tvarko radioaktyvias atliekas savo teritorijose.

Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos

Būtina paminėti, kad Lietuvos ir Latvijos žiniasklaida taip pat paminėjo ilgaamžes radioaktyvias atliekas, tokias kaip panaudotas branduolinis kuras, kuris šiuo metu saugomas IAE laikinosiose saugyklose. Planuojama, kad šios atliekos bus galutinai sutvarkytos padedant jas į giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną, kuris bus įrengtas Lietuvos teritorijoje apytiksliai po 50 metų.

Planuojamajame Lietuvos giluminiame radioaktyvių atliekų atliekyne galutinai bus sutvarkytos tik Lietuvos teritorijoje sukauptos ar susikaupsiančios ilgaamžės radioaktyviosios atliekos. Lietuvos LR įstatymai draudžia į Lietuvos teritoriją įvežti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, susidariusias kitose šalyse (LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas).

Pažymėtina, kad teiginys apie potencialias giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietas Pietryčių Lietuvoje yra klaidingas ir klaidinantis visuomenę. Šiuo metu darbai, vykstantys giluminio atliekyno projekto apimtyje, yra susiję su vietos atliekyno įrengimui parinkimu, tačiau šis procesas, t.y. įvairių tyrimų vykdymas, duomenų analizė ir apibendrinimas dar vyks ne trumpiau nei iki 2038 m. Giluminio atliekyno įrengimui skirtą vietą numatoma patvirtinti iki 2047 m. Šiai dienai  jokie sprendimai dėl potencialių vietų, kurie galėtų būti aktualūs ir svarbūs visuomenei, nebuvo priimti ar svarstyti.

Pabrėžtina, kad Lietuva, uždarydama Ignalinos atominę elektrinę, įsipareigojo saugiai ir laiku sutvarkyti radioaktyvias atliekas nepalikdama naštos ateities kartoms. Iki 2038 metų IAE visas atliekas sutvarkys ir padės saugojimui įrengtose laikinose saugyklose ir atliekynuose. Radioaktyvios atliekos, kurios bus padėtos į atliekynus, po daug metų taps neradioaktyvios. Ilgaamžės radioaktyvios atliekos, po laikinojo saugojimo saugyklose, bus galutinai padėtos į giluminį atliekyną.

Primename, kad esant aktualiems ir svarstytiniems su visuomene klausimams, kviesime visuomenę su jais susipažinti plačiau, informuosime iš anksto bei atsakingai vertinsime ir atsižvelgsime į viešąją nuomonę, vykdant projekto veiklas.