B20 projektas. Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas

Bendri Projekto B20 duomenys

Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla yra IAE saugomos pramoninės aikštelės šiaurės vakarų dalyje apie 200 m į vakarus nuo 1-ojo bloko ir apie 600 m nuo pietinės Drūkšių ežero pakrantės. Saugykla yra stačiakampio formos (75,3´74,1m) dviaukštis antžeminis statinys. Saugykla sujungta su 150 pastatu (SRA apdorojimo, bitumavimo ir cementavimo kompleksas) pėsčiųjų ir technologinėmis galerijomis iš rytų pusės ir 158/2 pastatu (cementuotų SRA laikinoji saugykla) iš vakarų pusės.

Saugykla skirta priimti ir saugoti bitumuotas RA, priskiriamas B ir C klasės RA (Pagal BSR-3.1.2-2017 klasifikaciją), t. y. trumpaamžėms mažo ir vidutinio aktyvumo RA, kurios turi būti dedamos į paviršinį atliekyną.

Nudrenuotas vanduo, nuotekos iš IAE technologinių pastatų (1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, specialiosios skalbyklos ir kitų) surenkamas ir saugomas trapinio vandens, skystųjų eksploatacinių atliekų ir avarinio trapinio vandens priėmimo ir saugojimo talpyklose, kurios įrengtos 151, 154 statinių komplekse. Vanduo iš trapinio vandens talpyklų 151 pastate tiekiamas į vieną iš dviejų tarpusavyje sujungtų garinimo įrenginių, esančių 150 pastate, kuriame, kaip jau minėta, yra įrengti bitumavimo įrenginiai. Garintuve vanduo garinamas tol, kol druskos koncentracija jame pasiekia 130 g/l. Po to koncentratas toliau koncentruojamas pakartotinio garinimo įrenginyje, kol pasiekiama apie 360-390 g/l druskos koncentracija. Iš šio garinimo įrenginio koncentratas (koncentruotos SRA arba kubinis likutis) tiekiamas į vieną iš dviejų ekstruderio tipo bitumavimo įrenginių, kuriame sumaišomas su bitumu bei bitumo kompaundo transportavimo ir išleidimo į kanjonus sistemos pagalba paduodamos į nustatytą Saugyklos kanjoną. Saugyklos statyba buvo pradėta - 1981 metais, o eksploatavimas - 1987 metais.

Šiuo metu visiškai užpildyti bitumuotomis RA yra kanjonai Nr.1 - 6, 10, 12. Kanjonas Nr.11 pradėtas pildyti 2015 m., planuojama užbaigti šio kanjono užpildymą iki 2021 m. pabaigos. IAE priimtas sprendimas, kad trys kanjonai: Nr. 7, 8 ir 9 nebus užpildomi bitumuotomis RA. Šiai dienai Saugyklos kanjonuose yra sukaupta ir saugoma apie 14422 m3 bitumuotų RA, o iki Saugyklos eksploatavimo nutraukimo termino pabaigos joje planuojama sukaupti ir saugoti apie 16139 m3 bitumuotų RA. Planuojama, kad Saugykla bus pildoma bitumuotomis RA iki 2021 metų pabaigos.

 

Projekto B20 tikslas – IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (158 statinys) rekonstravimas, siekiant ją paversti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynu, papildomų inžinerinių barjerų įrengimas ir atliekyno uždengimas bei atliekyno institucinės priežiūros techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimas.

Projektą planuojama įgyvendinti per du etapus:

1.Projektavimo etapas:
- Papildomi tyrinėjimai, pagal kurių rezultatus bus priimtas sprendimas dėl galimybės paversti bitumuotų atliekų saugyklą kapinynu, ir atsižvelgiant į kurių rezultatus bus parengta būsimojo kapinyno koncepcija. Po kapinyno koncepcijos suderinimo su VATESI planuojamas PAV procedūros atlikimas. Tuo atveju, jeigu Aplinkos ministerija priims teigiamą sprendimą pagal PAV procedūros rezultatus, bus parengtas saugyklos pavertimo kapinynuTechninis projektas ir PSAA.

- Bitumuotų RA saugyklos rekonstravimo neįmanomumo atveju dėl kokių nors tyrinėjimų metu išaiškintų priežasčių, arba dėl neigiamų PAV išvadų gavimo, bus nagrinėjami galimi bitumuotų RA išėmimo iš saugyklos būdai, atliekų dėjimas į pakuotes, jų transportavimas bei bitumuotų RA alternatyvios laidojimo vietos. Šiuo atveju bitumuotų RA išėmimui bus inicijuotas atskiras projektas.

 2. Statybos darbų etapas:
- Darbo projekto parengimas, ir tolesni inžinierinių barjerų statybos ir galutinio kapinyno dengimo darbai. Sutartis pirmo etapo įvykdymui įsigaliojo 2018 m. spalio 4 d.
Rangovas: UAB „Svertas Group“, (Lietuva). Rangovas atliko aikštelės šalia kapinyno geologinius ir hidrogeologinius tyrimus ir saugyklos pastato konstrukcijų ekspertizę.
Projekto vertė: Projektavimo etapo vertė 1.2 mln. eurų. Bendros planuojamos viso B20 projekto įvykdymo sąnaudos pagal GENP – 5.54 mln. eurų.

Kapinyno inžinierinių barjerų statybos darbai bus vykdomi pagal atskirą sutartį.

Su projektu susiję darbai:

 • 1998 - 2000 m. švedų kompanija SKB atliktas Saugyklos saugos analizė ir ilgalaikės saugos įvertinimas;
 • 2000 - 2003 m. KTU atliktas Saugyklos pagrindo plokštės apskaičiavimas;
 • 2006 m. mokslininkų grupės parengtas pasiūlymas dėl inžinierinių priemonių pertvarkant Ignalinos AE bitumuotų atliekų saugyklą į kapinyną ir jų pagrindimą;
 • 2007 - 2009 m. LEI parengta Saugyklos pertvarkymo į Atliekyną galimybių studija (ilgalaikės saugos pagrindimas);
 • 2012 m. IAE atliktas Saugyklos periodinis saugos įvertinimas;
 • 2015 m. atliktas IAE SRA bitumavimo įrengimų saugos periodinis įvertinimas;
 • 2015 m. LEI atlikta Saugyklos gaisro pavojaus analizė;
 • 2015 m. surengta TATENA ekspertų misija Saugyklos pavertimo atliekynu galimybei įvertinti;
 • 2016 m. atlikta Saugyklos saugos analizė.

 Projekto įgyvendinimo esminės datos:

 • 2015-03-30 parengtas bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną priemonių planas.
 • 2016 m. lapkričio mėn. parengtas, suderintas su CPVA ir EK Projekto aprašas BWR.01., pasirašyta finansavimo sutartis Nr. 1B.15/01/BWR.01.0001 / St‑29(13.74).
 • 2017 m. gruodžio mėn. paskelbtas konkursas projektavimo dokumentų parengimo paslaugoms pirkti.
 • 2018 m. vasario mėn. atnaujintas saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną priemonių planas.
 • 2018 m. kovo mėn. baigtas konkursinių pasiūlymų pateikimo terminas, pradėtas gautų pasiūlymų vertinimas.
 • 2018 m. gegužės mėn. priimtas sprendimas dėl laimėtojo.
 • 2018 m. spalio mėn. baigtos sutarties pasirašymo procedūros, įsigaliojo sutartis PSt-136.
 • 2018 m. lapkričio mėn. IAE suderintas Tiekėjo kokybės užtikrinimo planas ir detalus paslaugų atlikimo grafikas.
 • 2019 m. sausio mėn. Teikėjo atlikti teritorijos geodeziniai matavimai, saugyklos statinio geodezinė nuotrauka. UAB „Ekspertika“ pradėjo saugyklos statinio ekspertizę. Atlikta saugyklos statinio vizualinė apžiūra, plyšių matavimai, padarytos statinio nuotraukos.
 • 2019 m. gegužės mėn. IAE pateikta LGT suderinta IGG tyrimų programa Nr. GT-19-001.
 • 2019 m. birželio mėn. UAB „Geotestus“ pagal programą Nr. GT 19-001 vykdė gręžinių gręžimo darbus.
 • 2019 m. lapkričio mėn. IAE suderino IGG tyrimų rezultatų ataskaitą, Saugyklos statinio ekspertizės ataskaitą bei I-o etapo apibendrinta ataskaitą.
 • 2019 gruodžio mėn. IAE suderino Atliekyno koncepciją ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą, Atliekyno koncepcija ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaita pateiktos derinimui į VATESI.
 • 2020 m. balandžio-gruodžio mėn. Atliekyno koncepcija ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaita derinamos su VATESI bei atsakingomis institucijomis, pagal pateiktas pastabas atliekamas dokumentų koregavimas.
 • 2020 m. birželio-spalio mėn. atlikti papildomi saugyklos pastato statybinių konstrukcijų betono bandinių savybių tyrimai.
 • 2020 m. lapkričio mėn. planuojamo įrengti atliekyno aikštelėje pradėtas požeminio vandens monitoringas.

Projektavimo etapo užbaigimo data pagal sutartį: 2023 m. gegužės 1 d.

Planuojama pirmo kapinyno statybos etapo užbaigimo data: 2027 m.

Galutinis bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos pavertimas kapinynu ir kapinyno inžinierinių barjerų statybos užbaigimas planuojamas po arti esančių pastatų nugriovimo, orientacinė data po 2035 m.

Pagrindiniai planuojami 2021-2022 m. darbai:

Po VATESI sprendimo priėmimo dėl Atliekyno koncepcijos ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitos darbai pagal projektą bus tęsiami.

 • TSO ekspertų bitumuotų atliekų saugojimo komplekso pavertimo atliekynu aikštelės galutinės įvertinimo ataskaitos ir atliekyno koncepcijos ataskaitos peržiūra – 2021 m. lapkritis  
 • Galutinis VATESI sprendimas dėl Atliekyno koncepcijos ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitos – 2021 m. lapkritis 
 • Poveikio aplinkai vertinimo procedūros vykdymas – 2021-2022 m.

B20 projektas yra finansuojamas Europos komisijos lėšomis, kurias administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).