B20 projektas. Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas

Bendri Projekto B20 duomenys

Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla yra IAE saugomos pramoninės aikštelės šiaurės vakarų dalyje apie 200 m į vakarus nuo 1-ojo bloko ir apie 600 m nuo pietinės Drūkšių ežero pakrantės. Saugykla yra stačiakampio formos (75,3´74,1m) dviaukštis antžeminis statinys. Saugykla sujungta su 150 pastatu (SRA apdorojimo, bitumavimo ir cementavimo kompleksas) pėsčiųjų ir technologinėmis galerijomis iš rytų pusės ir 158/2 pastatu (cementuotų SRA laikinoji saugykla) iš vakarų pusės.

Saugykla skirta priimti ir saugoti bitumuotas RA, priskiriamas B ir C klasės RA (Pagal BSR-3.1.2-2017 klasifikaciją), t. y. trumpaamžėms mažo ir vidutinio aktyvumo RA, kurios turi būti dedamos į paviršinį atliekyną.

Nudrenuotas vanduo, nuotekos iš IAE technologinių pastatų (1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, specialiosios skalbyklos ir kitų) surenkamas ir saugomas trapinio vandens, skystųjų eksploatacinių atliekų ir avarinio trapinio vandens priėmimo ir saugojimo talpyklose, kurios įrengtos 151, 154 statinių komplekse. Vanduo iš trapinio vandens talpyklų 151 pastate tiekiamas į vieną iš dviejų tarpusavyje sujungtų garinimo įrenginių, esančių 150 pastate, kuriame, kaip jau minėta, yra įrengti bitumavimo įrenginiai. Garintuve vanduo garinamas tol, kol druskos koncentracija jame pasiekia 130 g/l. Po to koncentratas toliau koncentruojamas pakartotinio garinimo įrenginyje, kol pasiekiama apie 360-390 g/l druskos koncentracija. Iš šio garinimo įrenginio koncentratas (koncentruotos SRA arba kubinis likutis) tiekiamas į vieną iš dviejų ekstruderio tipo bitumavimo įrenginių, kuriame sumaišomas su bitumu bei bitumo kompaundo transportavimo ir išleidimo į kanjonus sistemos pagalba paduodamos į nustatytą Saugyklos kanjoną. Saugyklos statyba buvo pradėta - 1981 metais, o eksploatavimas - 1987 metais.

Šiuo metu visiškai užpildyti bitumuotomis RA yra kanjonai Nr.1 - 6, 10, 12. Kanjonas Nr.11 pradėtas pildyti 2015 m. IAE priimtas sprendimas, kad trys kanjonai: Nr. 7, 8 ir 9 nebus užpildomi bitumuotomis RA. Šiai dienai Saugyklos kanjonuose yra sukaupta ir saugoma apie 14422 m3 bitumuotų RA.

 

Projekto B20 tikslas – IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (158 statinys) rekonstravimas, siekiant ją paversti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų atliekynu, papildomų inžinerinių barjerų įrengimas ir atliekyno uždengimas bei atliekyno institucinės priežiūros techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimas.

Projektą planuojama įgyvendinti per du etapus:

1. Projektavimo etapas:
- Papildomi tyrinėjimai, pagal kurių rezultatus bus priimtas sprendimas dėl galimybės paversti bitumuotų atliekų saugyklą atliekynu, ir atsižvelgiant į kurių rezultatus bus parengta būsimojo atliekyno koncepcija. Po atliekyno koncepcijos suderinimo su VATESI planuojamas PAV procedūros atlikimas. Tuo atveju, jeigu Aplinkos ministerija priims teigiamą sprendimą pagal PAV procedūros rezultatus, bus parengtas saugyklos pavertimo atliekynu Techninis projektas ir PSAA.

- Bitumuotų RA saugyklos rekonstravimo neįmanomumo atveju dėl kokių nors tyrinėjimų metu išaiškintų priežasčių, arba dėl neigiamų PAV išvadų gavimo, bus nagrinėjami galimi bitumuotų RA išėmimo iš saugyklos būdai, atliekų dėjimas į pakuotes, jų transportavimas bei bitumuotų RA alternatyvios laidojimo vietos. Šiuo atveju bitumuotų RA išėmimui bus inicijuotas atskiras projektas.

 2. Statybos darbų etapas:
- Darbo projekto parengimas, ir tolesni inžinierinių barjerų statybos ir galutinio atliekyno dengimo darbai. Sutartis pirmo etapo įvykdymui įsigaliojo 2018 m. spalio 4 d.
Rangovas: UAB „Svertas Group“, (Lietuva). Rangovas atliko aikštelės šalia atliekyno geologinius ir hidrogeologinius tyrimus ir saugyklos pastato konstrukcijų ekspertizę.
Projekto vertė: Projektavimo etapo vertė 1.2 mln. eurų. Bendros planuojamos viso B20 projekto įvykdymo sąnaudos pagal GENP – 5.54 mln. eurų.

2022-04-27 Pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2018-07-23 viešojo pirkimo sutarties dėl IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną projektavimo dokumentų parengimo paslaugų Nr. PSt-136. Šiuo Susitarimu pakeistas paslaugų suteikimo terminas ryšium su VATESI sprendimu projekto dokumentų peržiūrai pritraukti TATENA ekspertus.

2023-12-11 Pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2018-07-23 viešojo pirkimo sutarties dėl IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną projektavimo dokumentų parengimo paslaugų Nr. PSt-136.

Atliekyno inžinierinių barjerų statybos darbai bus vykdomi pagal atskirą sutartį.

Su projektu susiję darbai:

 • 1998 - 2000 m. švedų kompanija SKB atliktas Saugyklos saugos analizė ir ilgalaikės saugos įvertinimas;
 • 2000 - 2003 m. KTU atliktas Saugyklos pagrindo plokštės apskaičiavimas;
 • 2006 m. mokslininkų grupės parengtas pasiūlymas dėl inžinierinių priemonių pertvarkant Ignalinos AE bitumuotų atliekų saugyklą į atliekyną ir jų pagrindimą;
 • 2007 - 2009 m. LEI parengta Saugyklos pertvarkymo į Atliekyną galimybių studija (ilgalaikės saugos pagrindimas);
 • 2012 m. IAE atliktas Saugyklos periodinis saugos įvertinimas;
 • 2015 m. atliktas IAE SRA bitumavimo įrengimų saugos periodinis įvertinimas;
 • 2015 m. LEI atlikta Saugyklos gaisro pavojaus analizė;
 • 2015 m. surengta TATENA ekspertų misija Saugyklos pavertimo atliekynu galimybei įvertinti;
 • 2016 m. atlikta Saugyklos saugos analizė.

 Projekto įgyvendinimo esminės datos:

  • 2015-03-30 parengtas bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną priemonių planas.
  • 2016 m. lapkričio mėn. parengtas, suderintas su CPVA ir EK Projekto aprašas BWR.01., pasirašyta finansavimo sutartis Nr. 1B.15/01/BWR.01.0001/St‑29(13.74).
  • 2017 m. gruodžio mėn. paskelbtas konkursas projektavimo dokumentų parengimo paslaugoms pirkti.
  • 2018 m. vasario mėn. atnaujintas saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną priemonių planas.
  • 2018 m. kovo mėn. baigtas konkursinių pasiūlymų pateikimo terminas, pradėtas gautų pasiūlymų vertinimas.
  • 2018 m. gegužės mėn. priimtas sprendimas dėl laimėtojo.
  • 2018 m. spalio mėn. baigtos sutarties pasirašymo procedūros, įsigaliojo sutartis Nr. PSt-136.
  • 2018 m. lapkričio mėn. IAE suderintas Tiekėjo kokybės užtikrinimo planas ir detalus paslaugų atlikimo grafikas.
  • 2019 m. sausio mėn. Teikėjas atliko teritorijos geodezinius matavimus, padarė saugyklos statinio geodezinę nuotrauką. UAB „Ekspertika“ pradėjo saugyklos statinio ekspertizę. Atlikta saugyklos statinio vizualinė apžiūra, plyšių matavimai, padarytos statinio nuotraukos.
  • 2019 m. gegužės mėn. IAE pateikta LGT suderinta IGG tyrimų programa Nr. GT 19-001.
  • 2019 m. birželio mėn. UAB „Geotestus“ pagal programą Nr. GT 19-001 vykdė gręžinių gręžimo darbus.
  • 2019 m. lapkričio mėn. IAE suderino IGG tyrimų rezultatų ataskaitą, Saugyklos statinio ekspertizės ataskaitą bei I-o etapo apibendrinta ataskaitą.
  • 2019 m. gruodžio mėn. IAE suderino Atliekyno koncepciją ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą, Atliekyno koncepcija ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaita pateiktos derinimui į VATESI.
  • 2020 m. balandžio-gruodžio mėn. Atliekyno koncepcija ir Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaita derinamos su VATESI bei atsakingomis institucijomis, pagal pateiktas pastabas atliekamas dokumentų koregavimas.
  • 2020 m. birželio-spalio mėn. atlikti papildomi saugyklos pastato statybinių konstrukcijų betono bandinių savybių tyrimai.
  • 2020 m. lapkričio mėn. planuojamo įrengti atliekyno aikštelėje pradėtas požeminio vandens monitoringas.
  • 2021 m. gegužės mėn. įvyko susitikimas su TATENA ekspertų komanda. TATENA ekspertai peržiūri bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą ir atliekyno koncepciją.
  • 2021 m. liepos-rugpjūčio mėn. pagal pateiktas LGT pastabas atlikti saugyklos pastato statybinių konstrukcijų betono bandinių savybių tyrimai.
  • 2021 m. rugsėjo mėn. TATENA ekspertai pateikė pirminės peržiūros ataskaitą bei pastabas Atliekyno koncepcijai bei Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitai.
  • 2022 m. balandžio 20 d. IAE lankėsi Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnybos atstovai. Susitikime dalyvavo IAE, VATESI ir CPVA atstovai. Susitikimo metu aptartas TATENA ekspertų ataskaitoje pateiktos rekomendacijos ir išvados, patikslinti paaiškinimai dėl aikštelės tinkamumo atliekynui savybių ir koncepcijos saugos.
  • 2022 m. gegužės mėn. įvyko techniniai susitikimai su TATENA ekspertais, po kurių bus parengta galutinės dokumentų peržiūros ataskaita, pristatyti atliktos peržiūros rezultatai ir išvados.
  • 2022 m. birželio mėn. vyko susitikimai, kurių metu buvo pateiktas galutinės TATENA ekspertų ataskaitos projektas su išvadomis dėl projekto dokumentų peržiūros.
  • 2022 m. liepos 4 d. po papildomai atliktų tyrimų gautas LGT pritarimas atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitai.
  • 2022 m. rugsėjo mėn. TATENA ekspertai pateikė saugos gerinimo galutinę ataskaitą ”Final report of the NOR-LTU NSRW project on safety enhancement of Ignalina NPP radioactive waste management review mission”.
  • 2022 m. spalio mėn. įvyko pasitarimas su TATENA ekspertais, VATESI ir tiekėju.
  • 2022 m. lapkričio mėn. pagal su VATESI suderintą programą, paimti bituminio kompaundo mėginiai iš kanjonų, bitumuotų atliekų nuklidinei sudėčiai įvertinti.
  • 2022 m. gruodžio 28 d. VATESI paviešino bei paskelbė sprendimo projektą visuomenės konsultacijoms bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą.
  • 2023-01-09 VATESI pritarė atliekyno koncepcijai.
  • 2023-04-07 VATESI suderino atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą.
  • 2023-02-01 Poveikio aplinkai vertinimas.
  • 2023 m. vasario mėn. parengta poveikio aplinkai vertinimo programa.
  • 2023 m. balandžio mėn. programa suderinta su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis.
  • 2023 m. birželio-gruodžio mėn. tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas.
  • 2023 m. gruodžio 6 d. vyko susitikimas su Latvijos Respublikos visuomene. Aplinkos ministerija tarpininkavo organizuojant tarpvalstybines konsultacijas.
  • 2023 m. lapkričio-gruodžio mėn. su PAV ataskaita gali susipažinti bei savo pasiūlymus pateikti Lietuvos visuomenė.
  • 2023 m. gruodžio 20 d. viešas Lietuvos visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita.
  • 2023 m. gruodžio mėn. PAV ataskaita derinama su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis.
  • 2024 m balandžio 26 d. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmė Aplinkos apsaugos agentūra, pabaigus tarpvalstybinio PAV vertinimo procedūras, gavusi PAV subjektų išvadas ir rekomendacijas, kurie pagal kompetenciją nagrinėjo PAV dokumentus. Sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri yra šio sprendimo sudedamoji dalis, ir yra paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai. Poveikio aplinkai vertinimo procedūros vykdymas buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus.
  • 2024-2026 m. planuojami darbai: Atliekyno techninio projekto ir saugos analizės ataskaitos rengimas.

Projektavimo etapo užbaigimo data pagal sutartį: 2026 m. liepos 26 d.

Planuojama atliekyno statybų užbaigimo data:

Galutinis bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos pavertimas atliekynu ir atliekyno inžinierinių barjerų statybos užbaigimas planuojamas po arti esančių pastatų nugriovimo. Orientacinė data – 2038 m.

B20 projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis, kurias administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

 

Taip pat kviečiame susipažinti su Kauno Technologijos Universiteto mokslininkų parengtu straipsniu B20 projekto tema:

Eidukynas, V.; Dundulis, G.; Eidukynas, D. FE modeling of the reconstructed Bituminated radioactive waste storage of Ignalina NPP // Nuclear engineering and design. Lausanne : Elsevier. january, 2024.