2206 projektas. Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą

Įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų atlikimas

Bloko G-1 įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos darbai pradėti 2011 m. spalio mėn. ir buvo užbaigti 2016 m. liepos mėn.

  • atlikti būtini parengiamieji darbai, leisiantys vykdyti įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą
  • pagrindiniai pirmojo bloko G-1 įrangos išmontavimo darbai pradėti 2012 m. sausį (gavus pakeistą licenciją su VATESI leidimu atlikti įrangos išmontavimo darbus)
  • 2013 m. gruodžio mėn. pradėtas įrangos atliekų smulkinimo ir dezaktyvavimo įrenginio ir ventiliacijos įrenginio eksploatavimas

Visi išmontavimo darbai pagal projektą 2206 baigti 2019 m. gruodžio mėn. 2206 projekto vykdymo metu buvo išmontuota 18 944 tonos įrangos.

Diagramoje nurodomas įrangos išmontavimas pagal metus (tonomis)