B9/2 projektas. IAE V1 bloko įrangos įrangos išmontavimo ir deaktyvacijos projekto parengimas

IAE V1 bloko įrangos įrangos išmontavimo ir deaktyvacijos projekto parengimas

Bendri duomenys apie projektą 


Ignalinos atominės elektrinės V1 bloke išdėstyta dalis pagalbinių sistemų, kurios pagal Galutinį IAE eksploatavimo nutraukimo planą ir IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojektą turi būti išmontuotos:

  • reaktoriaus dujų kontūras;
  • dujų išmetimų valymo sistema;
  • daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro – DPCK (panaudojant DPCK vykdomas kuro aušinimas) remonto aušinimo bakų sistema;   
  • reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos dalis;
  • įvairūs ventiliacijos sistemų elementai.

Pagal sutartį Rangovas turėjo parengti dokumentų komplektą, kurį sudaro Technologinis projektas, Saugos analizės ataskaita, Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Darbų projektas ir kiti dokumentai, kurie yra būtini siekiant vykdyti išmontavimo ir dezaktyvacijos darbus.  

Įrangos ir komponentų, išdėstytų V1 bloke, išmontavimas ir dezaktyvacija vykdoma dviem etapais:    

  • D1 etapas (2011-2014 m.) – įrangos ir sistemų, kurių eksploatavimas po kuro iškrovimo iš 1-ojo energijos bloko reaktoriaus pabaigos ir DPCK vidaus kontūro dezaktyvacijos nebus vykdomas, išmontavimas ir dezaktyvacija;
  • D2 etapas (2023-2028 m.) – kitos įrangos ir sistemų išmontavimas ir dezaktyvacija IAE pastatų paruošimo nugriovimui etape. 

Iš viso V1 bloke bus išmontuota 1179 t įrangos (vamzdynų, armatūros, kompresorių, filtrų, šilumokaičių, elektros įrenginių ir kt.).

Rangovas: Babcock Nuclear Limited konsorciumas (anksčiau žinomas kaip VT Nuclear Services (Didžioji Britanija), Lietuvos energetikos institutas (LEI), NUKEM GmbH (Vokietija) ir Ansaldo Nucleare S.p.A (Italija). 

Kaina pagal sutartį: 1 710 986,58 eurų ir 937 291,89 svarų sterlingų.

Projekto įgyvendinimo procesas

Paslaugų teikimo sutartis su Rangovu pasirašyta 2009 m. sausio 14 d. Visi darbai pagal sutartį Rangovo buvo atlikti 2012 m. lapkričio mėn. Iki 2014 m. gegužės 25 d. projektas bus garantinio periodo (re-performance period) stadijoje. Pasibaigus garantiniam periodui, projektas bus baigtas.

Pagrindiniai projekto įgyvendinimo etapai pateikti lentelėje:

Eil. nr.

Dokumento pavadinimas

Dokumento tvirtinimo IAE data

Derinimas su valstybinėmis institucijomis

1.

В1 bloko 101/1 past. įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos technologinis projektas  

2010-12-23

2012-02-03

2.

В1 bloko 101/1 past. įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos darbų projektas 

2012-10-30

Nebūtinas

3.

Išmontavimo ir dezaktyvacijos darbų saugos pagrindimo ataskaita

2010-12-14

2012-02-03

4.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAVA)

2010-10-04

2011-07-18

5.

Bendrieji duomenys apie planus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų laidojimu

2010-10-04

Nebūtinas

6.

Statybos darbų projektas (pastato paruošimo išmontavimui)

2010-10-04

Nebūtinas

Galutinė projekto kaina yra mažesnė, nes didžiąją dalį darbų, susijusių su reguliuojančių institucijų pastabų pagal licencijavimo dokumentus pašalinimu, atliko IAE personalas.    

Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos fondo, administruojamo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, lėšomis.       

В1 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos darbų vykdymo procesas

2011 m. rugsėjo 26 d. – Paruošiamųjų darbų (statybos darbai ir išankstinis įrangos išmontavimas) pradžia;

2012 m. kovo 26 d. – statybos darbų pabaiga;

2012 m. birželio 20 d. – išankstinio įrangos išmontavimo pabaiga;

2012 m. liepos 26 d. – gauta VATESI licencija vykdyti išmontavimo darbus;

2012 m. rugpjūčio 20 d. – įrangos išmontavimo darbų pagal D1 etapo apimtis pradžia;

2013 m. gruodžio 27 d. - įrangos išmontavimo darbų pagal D1 etapo apimtis pabaiga. Visi numatyti darbai (640 t įrangos išmontavimas ir atliekų apdorojimas) atlikti anksčiau nei buvo planuota.