1-ojo ir 2-ojo reaktorių (R1 ir R2 zonos) išmontavimo projektai

Projektų istorija ir aprašymas

VĮ Ignalinos AE (toliau – IAE) 1-ojo ir 2-ojo reaktorių išmontavimo projektai 2101 ir 2102 buvo pradėti vykdyti  2010 m., laikantis koncepcijos, kad VĮ Ignalinos AE įgyvendins juos savo jėgomis. 2016-2018 m. šie projektai buvo išskaidyti, sudarant reaktorių zonas R1, R2 ir R3.

   

Po pertvarkymo projektui 2101 priskiriamos 1-ojo reaktoriaus energijos bloko R1 ir R2 zonos, o projektui 2102 – 2-ojo reaktoriaus energijos bloko R1 ir R2 zonos.

Projektas 2103 buvo suformuotas 2018 m., į projekto apimtį pateko abiejų reaktorių zonų R3 išmontavimas ir ilgaamžių atliekų saugyklos įrengimas bei nutarta, kad techninio projektavimo ir licencijavimo dokumentų parengimo paslaugos bus perkamos rinkoje. Projekto ir perkamų paslaugų aprašas, būtinas gauti Ignalinos Programos finansavimą, buvo pateiktas CPVA/ Europos Komisijai 2019 m. pirmajame pusmetyje, o 2019 m. pabaigoje pasirašyta pirmoji finansavimo sutartis.

IAE yra 2 energijos blokų korpusai – 101/1 ir 101/2. Vieną energijos bloko korpusą sudaro – A1, B1, V1, D1 ir G1 blokai. A1 ir A2 blokai yra analogiški.

А1 blokas yra skiriamas montuoti reaktorių, panaudoto kuro išlaikymo baseinus, saugų reaktoriaus eksploatavimą normaliomis ir avarinio režimo sąlygomis užtikrinančias sistemas, nepanaudoto kuro transportavimo, paruošimo ir krovimo į reaktorių sistemą, panaudoto kuro transportavimo ir saugojimo sistemą, šviežio garo generavimo ir transportavimo į turbinas užtikrinančias sistemas.

Reaktorių, o ypač jų šerdžių, išmontavimas yra sudėtingiausi visos IAE eksploatavimo nutraukimo programos darbai, nes šie darbai neturi analogų, jie bus vykdomi pirmąjį kartą. Reaktoriaus išmontavimo darbai yra „geografiškai“ padalinti į tris dalis (R1, R2 ir R3 zonas). R1 zona apima viršutinę pagrindinio cirkuliacijos kontūro įrangą ir konstrukcijas, R2 zona yra pagrindinio cirkuliacijos kontūro apatinė įranga ir konstrukcijos, o R3 zona yra reaktoriaus šerdis ir su ja susijusios konstrukcijos.

Projektų tikslai ir uždaviniai

Šio projekto tikslas – saugus izoliuotos, nuklidais užterštos technologinės įrangos, įskaitant kanalų, komunikacijos traktų, kabelių, kitos įrangos А1 bloko 210, 506/1, 506/2, 125, 209/1, 209/2 pat., atitinkamose 1-ojo bloko R1 ir R2 zonose išmontavimo ir dezaktyvavimo vykdymas, t. y. jų išėmimas iš montavimo vietos, susidariusių fragmentų pirminis apdorojimas ir transportavimas į atitinkamus radioaktyviųjų atliekų surinkimo ir pakavimo punktus.  

Būtina sąlyga gauti leidimą vykdyti R1 ir R2 zonų planuojamus I ir D darbus yra suderinimas su atsakingomis institucijomis šių projekto dokumentų: 

 • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos;
 • Technologinio projekto;
 • Saugos analizės ataskaitos.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Technologinis projektas, Saugos analizės ataskaita – tai dokumentai, kuriuos būtina suderinti su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis. Remiantis šiais dokumentais bus gautas leidimas vykdyti 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų R1 ir R2 zonų įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą.

Projekto apimtis

Pagal išankstinius vertinimus 1-ojo bloko R1 ir R2 zonų planuojamų išmontuoti įrenginių masė yra apie 2,1 tūkst. tonų, tai:

 • technologiniai kanalai;
 • valdymo ir apsaugos sistemos kanalai;
 • atšvaito aušinimo kanalai;
 • „PVK“ vamzdynai – garo ir vandens vamzdynai;
 • ir daug kitų.

Pagrindinių įrenginių užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis – didžiulis, todėl jų išmontavimas, dezaktyvavimas, atliekų šalinimas ir utilizavimas, taip pat projekto dokumentų rengimas, jų derinimas su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis ir leidimo vykdyti išmontavimą gavimas – daug sudėtingesnis.

Įgyvendinant 2101 ir 2102 projektus turi būti atlikti šie darbai

 • parengti projekto dokumentai (Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Licencijavimo ir projektavimo dokumentai, Technologinis projektas, Saugos analizės ataskaita);
 • projekto dokumentai suderinti su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis, gautas VATESI leidimas vykdyti R1 ir R2 zonų įrenginių išmontavimą ir pirminį išmontavimo atliekų apdorojimą;
 • nupirkti darbams vykdyti reikalingi įrenginiai ir medžiagos (pagal atskirus pirkimus, remiantis R1 ir R2 projektiniais sprendimais);
 • atlikti įrenginių paruošimo išmontavimui darbai (paruošiamieji darbai);
 • išmontuoti R1 ir R2 zonų įrenginiai;
 • atliktas pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas;
 • atlikti radiologiniai matavimai išmontavimo ir pirminio atliekų apdorojimo metu.

2101 projekto įgyvendinimo procesas

Iki 2020 m. pabaigos planuojami atlikti šie darbai:

 • parengta Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;
 • parengti Licencijavimo ir projektavimo dokumentai;
 • parengtas Technologinis projektas;
 • parengta ir suderinta Saugos analizės ataskaita;
 • vykdyti infrastruktūros paruošimo ir elektros tiekimo organizavimo darbus, pirkti ir gaminti visą reikalingą įrangą;
 • gauti VATESI pritarimą sprendimui dėl reaktoriaus kanalų išmontavimo atliekų turinčių grafito tvarkymo įrangos bandymų apimties ir suderino „karštųjų“ bandymų (naudojant radioaktyviąsias medžiagas) programą.

Šiuo metu planuojama, kad 2101 projekto R1 ir R2 zonų išmontavimą, jo metu susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą atliks VĮ Ignalinos AE darbuotojai.

Planuojama išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus pradėti 2021 m. pradžioje, užbaigti projektą -  iki 2025 m. liepos mėnesio.

2102 projekto įgyvendinimo procesas

Iki 2023 m.birželio mėn. turi būti atlikti šie darbai:

 • parengta ir suderinta su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;
 • parengti ir suderinti su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis Licencijavimo ir projektavimo dokumentai;
 • parengtas ir suderintas su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis Technologinis projektas;
 • parengta ir suderinta su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis Saugos analizės ataskaita.
 • įvykdyti infrastruktūros paruošimo ir elektros tiekimo organizavimo darbai, nupirkta ir pagaminta visa reikalinga įranga.

Šiuo metu planuojama, kad  projekto 2102 R1 ir R2 zonų išmontavimą, jo metu susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą atliks VĮ Ignalinos AE darbuotojai.

Planuojama išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus pradėti 2023 m. birželio mėnesį, užbaigti projektą -  iki 2027 m. liepos mėnesio.