2203 projektas. Išmontavimo darbai

2203 projektas. A1 bloko įrangos išmontavimas

Bendri duomenys apie projektą:

Projekto įgyvendinimas pradėtas 2013 m. gegužės mėnesį. Generalinio direktoriaus įsakymu buvo paskirtas projekto vadovas ir sudaryta projekto valdymo grupė, kurioje dirba įvairių įmonės IAE tarnybų ir padalinių specialistai.

2019 m. įvykdyta:

 • Projekto aprašymo rengimas ir tvirtinimas IAE;
 • Techninio sprendimo rengimas ir tvirtinimas su VATESI priežiūros skyriumi;
 • Priemonių planų rengimas ir tvirtinimas IAE: projekto 2203 licencijavimo dokumentų rengimui, technologinio projekto rengimui, inžinerinių tyrimų vykdymui, PAVA rengimui, išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo baro organizavimo technologinis projekto rengimas
 • Visų 27 zonų dokumentų rengimas;
 • Įrangos pavyzdžių bandomasis dezaktyvavimas įvairiais būdais ir bandymų rezultatų atasakaitos parengimas;
 • Įrangos vidinių ertmių dezaktyvavimo technologijos inžinerinių tyrimų atlikimas;
 • Paruošiamųjų darbų aprašymų rengimas;
 • Kolektyvinių ir individualinių dozių vertinimo tvarkos rengimas;
 • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas ir suderinimas su LR institucijomis, pristatymas, Aplinkos apsaugos ministerijos leidimo planuojamos ūkinės veiklos vykdymui gavimas;
 • Atliekų pirminio apdorojimo baro (APAB) organizavimo technologinio projekto rengimas ir jo suderinimas su VATESI, leidimo APAB organizavimui gavimas (gautas VATESI sutikimas papildyti licencijos galiojimo sąlygas dėl APAB organizavimo po mokesčio apmokėjimo);
 • Kuro perkrovimo mašinos technologinio proekto parengimas (pateiktas suderinimui į VATESI);
 • Statybos projekto paprasto remonto rengimas ir suderinimas (pateiktas suderinimui į Visagino miesto savivaldybę);
 • Sąlyginai neužterštų atliekų (SNA) radiologinių matavimų ir pakavimo baro, Labai mažo aktyvumo atliekų radiologinių matavimų ir pakavimo baro bei laikinojo atliekų saugojimo baro organizavimo techninių sprendimų rengimas;
 • Technologinio projekto ir Saugos analizės ataskaitos rengimas ir derinimas (perduota suderinimui į VATESI);
 • Projekto aprašymo (2 etapas) rengimas ir tvirtinimas IAE, suderinimas su VATESI.

Rengiant projekto 2203 dokumentaciją ir vykdant darbus yra panaudojama IAE personalo praktinė patirtis, įgyta įgyvendinant ankstesnius IAE įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos projektus, kitų AE su analogiška veikla patirtis, taip pat Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijas.  

Pagal IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafiką projekto dokumentacijos rengimo užbaigimas ir LR reguliuojančių institucijų leidimo vykdyti IAE A1 bloko įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą gavimas planuojamas 2020 metų pavasarį.  Įrangos išmontavimo ir pirminio išmontavimo atliekų apdorojimo darbus planuojama baigti 2027 m.

Remiantis technologinių projektų projektiniais sprendimais, statybų projektų IAE Projektavimo ir konstravimo skyrius rengia projektinę dokumentaciją, pagal kurią IAE personalas (Išmontavimo skyrius, toliau – IS) vykdo izoliuotos įrangos išmontavimą.

2019 m. faktiškai baigtas viso projekto paruošiamųjų darbų projektinės dokumentacijos rengimas ir vykdomas atskirų zonų dokumentacijos rengimas. Dėl didelės darbų apimties projektinės dokumentacijos rengimas tęsis iki pat projekto įgyvendinimo  pabaigos.

Taip pat pagal technologinį projektą ir remiantis atskirais techniniais sprendimais rengiamos techninės specifikacijos įrangos, skirtos išmontavimui, pirminiam apdorojimui ir transportavimui, pirkimui.

Šiuo metu vyksta reikalingos įrangos pirkimai, montavimo darbai. Šis procesas turi būti baigtas iki VATESI leidimo išmontavimo darbams vykdyti gavimo, t. y. iki 2020 m. pavasario.

2012 m. IS personalas pradėjo A1 bloko sąlyginai neužterštos įrangos išmontavimą pagal atskiras modifikacijas. Jau išmontuota 93 t elektros įrangos.

Paruošiamieji darbai pradėti 2016 m. rugsėjo 1 d.  Paruošiamuosius darbus sudaro:

 • Pirminio atliekų apdorojimo baro įrengimas;
 • SNĮ radiologinių matavimų ir pakavimo baro įrengimas;
 • A klasės atliekų radiologinių matavimų ir pakavimo atliekų baro įrengimas;
 • A klasės atliekų buferinės saugyklos įrengimas.

Vykdomas įrangos ir konstrukcijų išmontavimas siekiant atlaisvinti erdves perkamai įrangai, skirtai išmontavimo darbų vykdymui, rengiamos transportavimo schemos ir ruošiama infrastruktūra. 2019 m. sausio mėn. duomenimis išmontuota 421 t įrangos.

Iš viso pagal 2203 projektą išmontuota 514 t įrangos, pirminis apdorojimas – 196 t.

Pagal IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafiką antro etapo projekto darbu vykdymą planuojama pradėti 2027 metais, baigti - 2034 m.