2207 projektas. D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas

2207 projektas. D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas

Bendri duomenys apie projektą: 

Pagal Galutinį IAE eksploatavimo nutraukimo planą ir IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafiką, pagrindinė D-1 bloko įrangos dalis (deaeratoriai, deaeratorių perpylimo plėstuvai, maitinimo mazgų filtrai ir vamzdynai, BRU-K, BRU-D, aukšto slėgio garo ir geriamojo vandens ir kiti vamzdynai, pagalbinių KMP ir A ir elektros tiekimo sistemų įranga) po eksploatavimo pabaigos yra izoliuota. Ateityje šios įrangos eksploatavimas nebus vykdomas ir yra numatytas jos išmontavimas ir išgabenimas iš 101/1 past.

Pagal 2207 projektą D-1 bloke bus atliktas D1 bloko užterštos įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas.  Neužterštos izoliuotos įrangos išmontavimas bus atliekamas pagal atskiras modifikacijas.

Bus vykdomas blokų D-1 ir D-0 inžinerinių ir bendrųjų elektrinės sistemų (šildymo, ventiliacijos, apšvietimo elektros maitinimo, gaisro gesinimo, dezaktyvavimo tirpalų tiekimo, spec. kanalizacijos, nuotekų ir lietaus kanalizacijos ir kt.) eksploatavimas. Šių sistemų išmontavimas bus vykdomas prieš pastato nugriovimą pagal 2301 projektą.  

Projekto tikslas: 

Projekto 2207 tikslai – tai licencijavimo dokumentų parengimas, leidimo darbų vykdymui gavimas,  D-1 ir D-0 blokų izoliuotos  įrangos išmontavimas, dezaktyvavimas ir išvežimas iš 101/1 past., taip pat 101/1 past. infrastruktūros sistemų, kurios yra būtinos vykdyti D-1 ir D-0 blokų priežiūrą vėlesniuose eksploatavimo nutraukimo etapuose eksploatavimą.

Projekto apimtis:  

Projekto apimtį sudaro visų projekto dokumentų parengimas  ir D-1 ir D-0 blokų izoliuotų sistemų ir užterštos įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas. Pagal projektą 2207 D-1 bloke bus išmontuota ir dezaktyvuota 3186 t iš 8380 t užterštos įrangos. Papildomai bloke D-0 bus išmontuta 14 t užterštos įrangos ir vamzdynų.  Projekto dokumentų komplektas:

  • techninis sprendimas vykdyti IAE D-1 ir D-0 blokų įrangos išmontavimą ir dezaktyvaciją;
  • projekto rengimo priemonių planas;
  • projekto valdymo procedūros aprašas;
  • technologinis projektas (TP);
  • saugos, vykdant išmontavimą ir dezaktyvaciją, analizės ataskaita (SAA);
  • poveikio aplinkai, vykdant išmontavimą ir dezaktyvaciją, vertinimo ataskaita (PAVA); 
  • paprasto remonto statybų projektas;
  • darbų projekto dokumentai.

Technologinis projektas, Saugos analizės ataskaita, Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita – tai dokumentai, kurie derinami su reguliuojančiomis institucijomis – VATESI, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Vadovaujantis šiais dokumentais 2015 m. spalio 12 d. buvo papildyta 1-ojo energijos bloko eksploatavimo licencija ir išduotas leidimas vykdyti D-1 ir D-0 blokų įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą.  Remiantis TP sprendimais, yra vykdomas darbų projekto, pagal kurį bus vykdomi D-1 ir D-0 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, rengimas.  

Projektas parengtas IAE personalo jėgomis.

Projekto įgyvendinimo procesas

Izoliuotos neužterštos įrangos išmontavimas pagal atskiras modifikacijas vykdomas nuo 2010 m. vasario 1 d.

Parengiamieji darbai - angų, skirtų atliekų transportavimui, išpjovimas sienose, prasidėjo 2015 m. kovo 2 d.

Izoliuotos užterštos įrangos išmontavimas pagal projektus 2207, 2208 planuojamas nuo 2016 m. birželio 27 d. iki 2019 m. sausio 31 d.

Projekto rengimas pradėtas 2013 m. birželio 3 d. ir buvo užbaigtas 2015 m. vasario 26 d. Atliktas projekto dokumentacijos derinimas su LR valstybinėmis institucijomis. Papildyta 1-ojo energijos bloko eksploatavimo licencija ir išduotas leidimas vykdyti D-1 ir D-0 blokų įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą. Pagrindiniai projekto rengimo etapai pateikti lentelėje:

Eil. nr.

Dokumento pavadinimas

Dokumento rengimo pradžios data

Dokumento tvirtinimo IAE data

Derinimo su LR reguliuojančiomis institucijomis data pagal planą

1.

D-1 ir D-0 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos technologinio projekto rengimas ir derinimas

2013-06-03

2015-02-10

2015-09-04 laiškas VATESI Nr. (14.2-42)22.1-636

2.

D-1 ir D-0 saugos, vykdant įrangos išmontavimą ir dezaktyvaciją, analizės ataskaita rengimas ir derinimas

2014-06-03

2015-02-19

2015-09-04 laiškas VATESI Nr. (14.2-42)22.1-636

3.

D1,2 ir D0 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas ir derinimas

2014-01-14

2014-12-16

2015-06-15

4.

Paprasto remonto statybų projekto rengimas ir derinimas

2014-03-10

2015-02-26

Nebūtinas

5.

Papildyta 1-ojo energijos bloko eksploatavimo licencija ir išduotas leidimas vykdyti D-1 ir D-0 blokų įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą

 -

 -

 2015-10-12

6.

D1 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos darbų projekto rengimas ir derinimas

2014-08-01

2016-04-30

Nebūtinas

Projektas finansuojamas LR biudžeto ir ES lėšomis, administruojamomis CPVA.