B19 projektas. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas

Bendri duomenys apie projektą

Projekto B19 tikslas – įrengti infrastruktūrą, skirtą galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui.

B19 projektą sudaro du subprojektai skirti dviem objektams įrengti:

  • Projektas B19-1 - 4000 m3 talpos buferinė saugykla. Ši saugykla pastatyta IAE teritorijoje ir eksploatuojama nuo 2013 m.;
  • Projektas B19-2 - ,,Landfill“ tipo atliekynas skirtas patalpinti apie 60000 m3 labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Šį atliekyną sudaro trys atliekų talpinimo moduliai, kurių kiekvieno talpa apie 20000 m3. 2017 m spalio mėn. prasidėjo šių modulių statyba. Šiam atliekynui įrengti buvo atliktos aikštelių parinkimo, pagrindimo ir patvirtinimo procedūros, parengtas projektas ir atliktas saugos pagrindimas. Atliekynas įrenginėjamas šalia kitų IAE naujai įrengtų kompleksų skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, būtinų IAE eksploatavimo nutraukimui įgyvendinti: Panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1) ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (projektas B3/4).

Buferinė saugykla – laikinas uždaras 0,2 hektaro ploto statinys, kuriame įrengtos radiologinio atliekų apibūdinimo, atliekų transportavimo bei sandėliavimo sistemos. Pripildžius šią saugyklą atliekomis organizuojama šių atliekų išvežimo ir talpinimo į ,,Landfill“ tipo atliekyną kampanija. Viso numatyta organizuoti 15 kampanijų, kurių metu į atliekyną bus perkeliama apie 4000 m3 tūrio pakuočių su labai mažo aktyvumo trumpaamžėmis radioaktyviomis atliekomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų talpinimo moduliai – tai pamatinė gelžbetoninė plokštė su centralizuota vandens surinkimo sistema, kurioje bus vykdoma vandens užterštumo kontrolė kiekvieną kartą prieš išleidžiant vandenį, nors užterštumo pasklidimo virš leistinų ribų nenumatoma. Talpinant atliekų pakuotes (pagrindinės pakuotės: pusės aukščio ISO konteineriai, presuotų atliekų ryšuliai, didmaišiai (FIBC pakuotės)) į atliekyną ant pamatinės plokštės bus suformuota pylimo formos antžeminė konstrukcija, kurios dengiamuosius sluoksnius sudarys dirbtinės ir gamtinės medžiagos, kurių paskirtis vandens patiekimo į vidų prevencija, įskaitant pagrindinių izoliacinių sluoksnių apsaugą nuo urvus kasančių gyvūnų. Moduliai užims apie 4,4 hektaro plotą.

Tokio tipo atliekynai jau veikia Oskarshamn, Forsmark ir Ringhals atominėse elektrinėse (Švedija). Būtent Švedijos „Landfill“ tipo atliekynų konceptualus modelis buvo pritaikytas rengiant projektinius sprendinius Ignalinos AE poreikiams. Ignalinos AE personalas atsakingas už šio atliekyno projekto įgyvendinimą ir eksploatavimą stažavosi Švedijoje siekiant pasisemti patirties atliekynų įrengimo ir eksploatavimo aspektais.

Analogiškos paskirties, tačiau su tam tikrais konstrukcijos ypatumais, atliekynai skirti labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų galutiniam sutvarkymui yra įrengti ir eksploatuojami daugelyje Europos šalių (Prancūzija, Ispanija, JK ir kt.). Toks jų sutvarkymo būdas yra tvarus ir neperkeliantis naštos ateities kartoms. Dėl atliekų pobūdžio (trumpaamžės atliekos), šio atliekyno teritorija po tam tikro atliekų išlaikymo periodo galės būti naudojama be apribojimų. Šiuo metu nustatytas ir pagrįstas 100 metų teritorijos besąlyginio naudojimo apribojimas. 

Projekto B19 įgyvendinimo eiga (projektas B-19 pradėtas įgyvendinti 2007-12-29)


Buferinė saugykla (B19-1)

2010 m. balandžio 9 d. buvo gautas leidimas buferinės saugyklos (B19-1) statybai.

2011 m. rugsėjo mėn. baigti saugyklos statybos darbai ir sistemų montavimas.

2011 m. sausio 12 d. suderintas bendrų buferinės saugyklos duomenų sąvadas su Europos Komisija.

2011 m. rugpjūčio mėn. atlikti sistemų bandymai ir kompleksiniai buferinės saugyklos bandymai su atliekų pakuočių imitatoriais („šaltieji“).

2012 m. sausio 4 d. su VATESI suderinta „karštųjų“ bandymų programa.

2012 m. balandžio 25-27 d. buvo atlikti "karštieji" bandymai.

2012 m. liepos 16 d. VATESI pritarė buferinės saugyklos komplekso „karštųjų“ bandymų atlikimo ataskaitai ir pateikė išvadą, kad saugykla atitinka projektui ir branduolinės, radiacinės saugos bei fizinės saugos reikalavimams.

2012 m. rugsėjo 27 d. Valstybinė statybų užbaigimo komisija pasirašė buferinės saugyklos pastato statybų užbaigimo aktą.

2013 m. gegužės 16 d. VATESI Ignalinos atominei elektrinei išdavė licenciją eksploatuoti saugyklą.

2013 m. gegužės 30 d. gautas leidimą pradėti pramoninį saugyklos eksploatavimą.

 

Atliekų talpinimo moduliai (B19-2)

2009 m. rugpjūčio mėn. atliekų talpinimo modulių (B19-2) techninis projektas kartu su preliminaria saugos analizės ataskaita buvo suderinti su IAE ir išsiųsti atsakingoms institucijoms ekspertizei atlikti.

2010 m. spalio 12 d. gauta techninio projekto ir preliminarios saugos analizės speciali ekspertizė.

2010 m. gruodžio 10 d. projektas buvo atiduotas bendrai ekspertizei atlikti.

2011 m. spalio 26 d. užbaigta bendra projekto ekspertizė, projektas pateiktas atsakingoms institucijoms derinti.

Dėl projekto pakeitimų ir dėl branduolinės energetikos objektų projektų derinimo tvarkos pakeitimų atliekyno techninis projektas buvo pakartotinai išsiųstas atsakingoms institucijoms derinti. Atliekų talpinimo modulių techninis projektas 2013 m. rugpjūčio 23 d. buvo suderintas su visomis atsakingomis Lietuvos institucijomis.

Projekto rengimo ir derinimo metu pasikeitus branduolinės energetikos objektų reikalavimams ir atliekyno prijungimo prie IAE išorinių tinklų sąlygoms, atliktas atliekyno techninio projekto koregavimas. 2015 m. rugpjūčio mėn. pakoreguotas atliekyno techninis projektas buvo suderintas su Lietuvos valstybinėmis institucijomis.

2015 m. lapkričio 4 d. gautas Aplinkos ministerijos leidimas atliekyno statybai. IAE parengė ir išsiuntė VATESI dokumentus, pagrindžiančius atliekyno statybos ir eksploatavimo licencijos išdavimą.

2015 m. gruodžio mėn. gauta VATESI licencija statyti ir eksploatuoti atliekyną.

2015 - 2016 m. parengti pirkimo dokumentai atliekyno statybai, 2016 m. lapkričio mėn. jie buvo suderinti su CPVA.

2017 m. įvyko konkursas.

2017 m. birželio 22 d. buvo pasirašyta statybos darbų atlikimo sutartis su Rangovu (įsigaliojo 2017 06 30): jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančiais partneriais AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Ekobana“ ir UAB „Vilstata“.

2017 -2020 m. vykdomi pagrindiniai atliekyno statybos darbai.

Užbaigus statybos darbus iki 2020 m. liepos mėn. planuojama baigti statybos užbaigimo procedūras bei pradėti atliekyno eksploatavimą.