B25 projektas. Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinis atliekynas

Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinis atliekynas - B25 projektas

Vadovaujantis nacionaline Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija, Lietuvoje buvo numatyta suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo atliekyną.

    

Pirmasis 2000 m. prasidėjęs paviršinio atliekyno projekto etapas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – partnerio – ir švedų konsorciumo SKB-SWECO International-Westinghouse Atom – pagrindinio Rangovo – bendrosios Lietuvai priimtinos paviršinio atliekyno koncepcijos parengimas. Atsižvelgiant į geologinę situaciją Lietuvoje, buvo rekomenduojama panaudoti paviršinę konstrukciją. Atlikus vėlesnius tyrimus, kaip tinkamesnis tipas buvo pasirinkta modulinio iškiliojo tipo koncepcija. Vadovaujantis teigiamais tarptautinio nepriklausomo koncepcijos patikrinimo rezultatais, ji buvo priimta kaip pagrindas rengti paviršinio atliekyno projektą Lietuvoje 2002 m. Buvo siūloma pastatyti atliekyną, formuojant iškilimą, ant žemės paviršiaus. Atliekyno koncepcijos pagrindas – natūralios (geologinės) kilmės barjerų ir dirbtinių inžinerinių (projektuojamų) barjerų sistema (daugelio barjerų koncepcija), siekiant išvengti arba labai sulėtinti radionuklidų judėjimą į biosferą.


2007 m. gegužės mėn. buvo išleista trijų pasirinktų aikštelių – Galilaukės, Apvardų arba Stabatiškės paviršinio atliekyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri buvo suderinta su valstybės institucijomis ir patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje. Vėliau Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. lapkričio mėn. pritarė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos siūlymui leisti projektuoti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną Visagino savivaldybės Stabatiškės kaimo teritorijoje.

Pagal parengta techninį projektą numatytą įrengti 36 gelžbetonio rūsius, skirtus galutinai sutvarkyti 100 000 m3 radioaktyviųjų atliekų galutinių pakuočių (betoninių konteinerių su užbetonuotomis radioaktyviomis atliekomis). Atliekynas, jo apsaugos zonos ir pagalbiniai statiniai, būtini vykdyti eksploatavimą, užims apie 45 hektarų plotą. Atsižvelgiant į tai, kad radioaktyviosios atliekos bus talpinamos ilgą laiką (apie 20 metų), atliekynas suskirstytas į tris rūsių grupes (po 12 rūsių grupėje), siekiant vykdyti visų sekcijų statybas ne vienu metu. Pirmiausia bus pastatytos dvi rūsių grupės. Dėl trečios rūsių grupės statybų bus sprendžiama vėlesnėje IAE eksploatavimo nutraukimo stadijoje.Atliekyno eksploatavimo procese yra numatyta vykdyti radioaktyviųjų atliekų pakuočių transportavimą iš Ignalinos AE, jų priėmimą, atitikties priimtinumo kriterijams patikrinimą, galutinių pakuočių formavimą, saugojimą buferinėje saugykloje, tiesioginį atliekų pakuočių išdėstymą sekcijose ir tuščios erdvės tarp konteinerių užpylimą betono skiediniu. Virš pildomo rūsio bus įrengta mobilioji kilnojamoji perdanga, skirta apsaugoti šį rūsį ir naudojama įrangą radioaktyviųjų atliekų pakuočių tvarkymui nuo tiesioginio aplinkos poveikio. Po kilnojamąja perdanga bus sumontuotas distancinio valdymo tiltinis kranas, kurį naudojant bus perkeliamos radioaktyviųjų atliekų pakuotės. Po to, kai rūsys bus pilnai užpildytas pakuotėmis ir bus atlikti jo uždarymo darbai, kilnojamoji perdanga bus perstumta virš kito rūsio. Virš visų rūsių numatyta įrengti laikinus stogus skirtus apsaugoti konstrukcijas nuo kritulių iki ir po jų užpildymo konteineriais.

Projekte numatytos visos fizinės saugos priemonės, siekiant išvengti asmenų nesankcionuotų veiksmų, dėl kurių gali kilti grėsmė atliekyno saugumui. Apsaugos režimo lygis bus nustatomas, atsižvelgiant į potencialią tikimybę atliekynui arba radioaktyviosioms atliekoms patirti žalos.


Atliekyno sistemos komoponentai

Radioaktyviosios atliekos atliekyne bus talpinamos iki 2038 m., kol bus atlikti visi IAE eksploatavimo nuraukimo darbai ir pabaigtas visų radioaktyviųjų atliekų apdorojimas. Po rūsių grupės užpildymo pakuotėmis su radioaktyviosiomis atliekomis, virš jos ilgalaikei saugai užtikrinti bus įrengti inžinieriniai barjerai (kelėta molio sluoksnių, žvirgždo, smėlio, gargždo, augalinio grunto) kurių bendras storis sudarys apie 7 metrus.

Pagrindinė inžinierinių barjerų funkcija – užkirsti kelią vandens patekimui į sekcijas ir tokiu būdu minimizuoti radionuklidų judėjimo iš atliekyno procesą.
Po uždarymo atliekyno priežiūra bus vykdoma ne mažiau kaip 300 m.

IAE vykdys atliekyno statybas, eksploatavimą ir aktyviąją atliekyno priežiūrą 100 metų po jo uždarymo, užtikrins jo fizinę saugą, tai pat vykdys būtinus techninės priežiūros darbus, atliekyno ir aplinkos stebėjimo (monitoringo) darbus. Pasyviosios priežiūros (ne trumpesniu kaip 200 m. laikotarpiu po aktyvios uždaryto atliekyno priežiūros periodo) metu atliekyno teritorijoje bus ribojamas žemės naudojimas.

Po atliekyno uždarymo bus vykdoma stebėsenos programa, pagal kurią yra numatoma radiacinė ir kita atliekyno ir aplinkinės teritorijos stebėsena, siekiant užtikrinti kad izoliavimo sistemos funkciniai rodikliai atitinka projektinius.

2008 m. gruodžio mėn. VATESI buvo suderinta Techninio projekto (toliau – TP), paviršinio atliekyno Saugos analizės ataskaitos (toliau – SAA) ir Aplinkos stebėsenos programos rengimo Techninė specifikacija.

2009 m. spalio mėn. buvo pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (AREVA-TA leader, ANDRA (Prancūzija), Lietuvos energetikos institutas (LEI), Specialus Montažas-NTP ir Pramprojektas parengti TP, SAA ir Aplinkos stebėsenos programa (В25-1 projektas).

В25-1 projekto tikslai:

  • atlikti inžinerinių-geologinių, hidrologinių ir seisminių gruntų tyrimų kompleksą, siekiant patvirtinti pasirinktos aikštelės tinkamumą vykdyti paviršinio atliekyno statybas;
  • pasiūlyti, vadovaujantis tarptautine panašaus tipo atliekynų patirtimi, saugiausius ir ekonomiškai efektyviausius inžinerinių techninių sprendimų variantus;
  • parengti inžinerinių eskizų projektą, siekiant aprašyti pagrindinių sistemų ir komponentų charakteristikas: radioaktyviųjų atliekų sudėtį, generalinį planą, inžinerinius barjerus, technologiją, atliekų priimtinumo kriterijus, eksploatavimo saugos ir saugos analizės po uždarymo tyrimus, aplinkos stebėseną ir priežiūrą;
  • parengti TP, Preliminarią ir Galutinę saugos analizės ataskaitas (PSPA ir GSPA), taip pat Aplinkos stebėsenos programą.


B25 PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

В25 projektas vykdomas dviem etapais:

1-asis etapas
– geologinių struktūrų ir jų charakteristikų tyrimai, aikštelės gruntų hidrogeologinių ir geotechninių savybių tyrimai, TP, SAA ir Aplinkos stebėsenos programos rengimas (В25-1 projektas). Šis etapas užbaigtas 2017 metais.

2-asis etapas – darbo projekto rengimas, būtinų atliekyno licencijavimo ir statybos procedūrų užbaigimas (B25-2 projektas).

Projekto 1-ojo etapo įgyvendinimas

2010-2012 m. laikotarpiu, siekiant pademonstruoti Stabatiškės aikštelės tinkamumą statyti paviršinį atliekyną, Rangovas atliko geologinių, hidrogeologinių ir tektoninių aikštelės charakteristikų tyrimo darbus, kurie buvo vykdomi 3-imis etapais:

Apibūdinimo etape buvo vykdomi visi būtini darbai ir laboratoriniai testai, siekiant atlikti tuo metu esančių rodiklių analizę ir nustatyti aikštelės gruntų bendrąsias charakteristikas ir geologinių parametrų savybes;

Aikštelės tinkamumo patvirtinimo etape buvo pratęstas aikštelės vertinimas, fokusuojantis į hidrogeologinius ir hidrologinius tyrimus ir kaupiant visą būtiną informaciją, siekiant teikti techninę pagalbą laidojimo sekcijų, pagrindinių ir pagalbinių statinių (technologinių ir administracinių) projektavimui ir saugos demonstravimui;

Aikštelės tektoninių tyrimų etape buvo atliekama IAE rajono pirminių, pradedant nuo 1990 m., tyrimų analizė, kaimyninių regionų 25-30 km spinduliu analizė, 2010 m. Visagino AE projekto vykdymo metu atliktų 2D/3D seisminių tyrimų analizė.

Apibūdinimo etapų ataskaitos ir aikštelės tinkamumo pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus patvirtinimai buvo suderinti su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2011 m. gegužės mėn. Tektoninių tyrimų ataskaitos registraciją Lietuvos geologijos tarnyba atliko valstybiniame geologiniame fonde 2011 m. gruodžio mėn.

2011 m. rugpjūčio mėn. Rangovas pateikė Paviršinio atliekyno pagrindinių projektinių sprendimų variantų ataskaitą. Pagrindinis šios ataskaitos tikslas – pasiūlyti optimaliausius inžinerinius-techninius sprendimus, reikšmingus aplinkos, personalo ir gyventojų apsaugos nuo atliekyno poveikio požiūriu, atsižvelgiant į tarptautinę panašaus tipo atliekynų eksploatavimo kitose šalyse, taip pat Rangovo partnerių prancūzų (AREVA-TA, ANDRA) patirtį. Ataskaita suderinta IAE 2012 m. gegužės mėn.

Stabatiškės aikštelės tinkamumo patvirtinimo ataskaita, siekiant vykdyti atliekyno projektavimą pasirinktų techninių sprendimų pagrindu, Rangovo buvo pateikta 2011 m. rugsėjo mėn. Šioje ataskaitoje buvo pateikta inžinerinių-geologinių, hidrogeologinių ir tektoninių tyrimų duomenų analizė ir išvada, kad Stabatiškės aikštelė yra tinkama vykdyti paviršinio atliekyno statybas. Ataskaita IAE patvirtinta 2012 m. vasario mėn.

2012 m. liepos mėn. Rangovas pateikė nagrinėti inžinerinį eskizų projektą (Basic Engineering Design), kurio rengimo tikslas – pateikti pagrindines planuojamų statinių eksploatavimo parametrų, technologijos, radioaktyviųjų atliekų charakteristikų, generalinio plano, transporto logistikos, eksploatavimo saugos ir saugos po atliekyno uždarymo analizės charakteristikas. 2013 m. birželio mėn. „Basic Engineering Design“ buvo patvirtintas IAE.

2014 m. gruodžio mėn. Rangovas pateikė derinti TP, SAA ir Aplinkos stebėsenos programą. Po trūkumų pagal pastabas pašalinimo naujos dokumentų versijos buvo patvirtintos IAE 2015 m. rugpjūčio mėn.

Bendrasis Techninio projekto (toliau – TP) ekspertinis vertinimas buvo atliekamas 2015 m. liepos mėn. – spalio mėn. laikotarpiu ir pagal jo rezultatus (po to, kai Rangovas pašalino trūkumus) 2015 m. spalio mėn. buvo gautas Aktas ir rekomendacija suderinti TP.

2015 m. lapkričio mėn. TP ir SAA buvo perduotos derinti valstybinėms institucijoms. Dokumentų derinimo su valstybinėms institucijoms procesas užtrūko 1,5 metu ir buvo užbaigtas 2017 m.

2015 m. TP buvo suderintas su:
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos;
Utenos visuomenės sveikatos centro Zarasų skyriumi.

2016 m. TP buvo suderintas su:
Aplinkos apsaugos agentūra;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie vidaus reikalu ministerijos;
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos;
Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
Valstybės įmone „Utenos regiono keliai“.


2017 m. balandžio mėn. TP/PSAR buvo suderinti su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir VATESI.

Projekto 1-asis etapas buvo užbaigtas.

 

2017 m. gegužės 22 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buvo išduotas leidimas statyti В25 atliekyną.

2017 m. liepos 4 d. EK suderino projekto NSR.02 (Paviršinio atliekyno statyba) finansavimo tvarkos aprašą.

2017 lapkričio 22 d. VATESI išdavė licencija IAE statyti ir eksploatuoti paviršinį atliekyną.

2018 m. vyko TS ir kitų pirkimo dokumentų rengimas ir derinimas:
- IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų pirkimas.
- IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) ir jo išorinių lietaus kanalizacijos tinklų statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus bei konsultavimo paslaugų pirkimas;
- KTZ-3,6 konteinerių pirkimas.

2018 m. rugpjūčio 3 d. buvo paskelbtas statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų pirkimo konkursas.

2019 m. sausio 31 d. buvo paskelbtas KTZ-3,6 konteinerių pirkimo paslaugų konkursas. 2019 m. rugpjūčio mėn. buvo paskelbtas konkurso nugalėtojas.

2019 m. kovo 14 d. buvo paskelbtas konkursas dėl „IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų pirkimo“.

2019 m. spalio 30 d. buvo pasirašyta statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų sutartis su UAB Kelvista.

2020 m. kovo 28 d. buvo paskelbtas pakartotinis konkursas dėl „IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų pirkimo“.

2020 m. birželio mėn. pirkimas pasibaigė nesudarius sutarties, dėl to kad visi pateikti pasiūlymai viršijo suplanuotą biudžetą

2020 m. liepos – spalio mėn. atliktas techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies (sąmatos) perkaičiavimas, naujas biudžetas suderintas su CPVA ir paskelbtas naujas pirkimas

2021 m. birželio mėn. vieno iš tiekėjų pasiūlymas atmestas, dėl ko pirkimo procedūra buvo sustabdyta prasidėjus teisminiams procesams

2022 m. sausio mėn. IAE laimi teismą, atnaujinamos pirkimo procedūros

2022 m. birželio mėn. pirkimo procedūra pasibaigia nesudarius sutarties, kadangi tiekėjas nepratęsė pasiūlymo galiojimo dėl išaugusių statybos kainų.

2022 m. spalio mėn.  – planuojama paskelbti naują konkursą.


B25 Sklypo planas 

Projekto 2-ojo etapo įgyvendinimas

Įgyvendinant B25 projektą numatoma užbaigti statybą 2027 m., o pradėti eksploatavimą 2028-2029 m. Įgyvendinant šį projektą numatyta įgyvendinti technologinio kelio, elektros ir telekomunikacijų tiesimo paslaugų, specialaus autotransporto ir kitus mažesnės vertės pirkimus, kurie bus vykdomi skirtinguose projekto įgyvendinimo fazėse.

 

2022 m. spalio 24 d. paskelbtas atviras konkursas "IAE mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos darbų pirkimas"

Viešojo pirkimo dokumentai (MS Word formatu):

Nurodymai tiekėjams, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, konkrečios sutarties sąlygos, pasiūlymo dokumentų formos, kt. informacija

Techninė užduotis

2023 m. vasario 3 d. - pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas