2210 projektas. A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Bendri duomenys apie projektą

2-ojo energijos bloko reaktoriaus pagrindiniai įrenginiai ir pagalbinės sistemos yra A2 ir V2 blokuose. 2009 m. pabaigoje galutinai sustabdžius 2-ąjį energijos bloko didžioji dalis šių įrenginių bus išmontuojama, dezaktyvuojama, nutraukiama jų tolesnė radiacinė kontrolė arba laidojama. 

Pagrindiniai A2 ir V2 blokų įrenginiai, išskyrus reaktorių, garo ir vandens komunikacijas, apatines vandens komunikacijas (šiuo metu šias komunikacijas planuojama išmontuoti pagal 2102, 2104 projektus) bus išmontuojamos pagal 2210 projektą.

Išmontuotinų įrenginių masė yra apie 12,3 tūkst. tonų. Be to, didžioji įrenginių dalis yra radioaktyviai užteršta ir tai apsunkina ne tik išmontavimo, dezaktyvavimo, atliekų šalinimo ir utilizavimo, bet ir projektinių dokumentų rengimo, jų derinimo su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis eigą.

Toliau bus eksploatuojamos sistemos, kurios užtikrins normalias darbo sąlygas pastato viduje ir kurios būtinos ruošiant A2 ir V2 blokų pastatą išmontavimui (šildymo, vėdinimo, elektros energijos tiekimo apšvietimo įrenginiams, gaisro gesinimo, dezaktyvavimo tirpalų, nuotekų, lietaus kanalizacijos sistemos ir kt.).

Projekto pagrindinis tikslas:

 • Saugus A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimas, pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas, vadovaujantis parengtais В9-3(2) projekto dokumentais ir IAE eksploatacijos nutraukimo megaprojekto grafike nurodytais terminais.

2210  projektas – tai inžinerinių ir licencijavimo dokumentų, kurie suteiks galimybę IAE darbuotojams atlikti A2 ir V2 blokų nebeeksploatuojamų įrenginių ir sistemų išmontavimą, pirminį išmontavimo atliekų apdorojimą (taip pat ir dezaktyvavimą), parengimas, įrenginių ir sistemų išmontavimas bei pirminis atliekų apdorojimas.

Dalis A2 bloko įrenginių ir patalpų bus naudojama išmontuojant reaktoriaus įrenginio (RĮ) konstrukciją pagal 2102, 2104 projektus, todėl 2210 projektas bus įgyvendinamas dviem fazėmis:

 • 1 fazė – įrenginių, nesusijusių su RĮ išmontavimu, išmontavimas;
 • 2 fazė – po RĮ išmontavimo bus išmontuojami įrenginiai pagal 2102 ir 2104 projektus naudojamose patalpose.

1 fazės metu bus išmontuojami šie A2 ir V2 blokų įrenginiai:

 • krovimo mašina;
 • daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūras, įskaitant pagrindinius cirkuliacinius siurblius ir jų pagalbines sistemas, vamzdynus ir būgnus-separatorius, taip pat prapūtimo ir aušinimo sistemos vamzdynus;
 • valdymo ir apsaugos sistemos kanalų aušinimo kontūras;
 • reaktoriaus avarinio aušinimo sistema;
 • avarijų lokalizavimo sistema;
 • garotiekių (A2 bloke) ir apsaugos nuo slėgio viršijimo DPCK sistema;  
 • A2 ir V2 blokų techninio vandens sistemos;
 • bakų avarinio aušinimo sistema;
 • reaktoriaus dujų kontūras;
 • išmetamų dujų valymo sistema;
 • elektros įrenginiai – iš dalies, kontroliniai matavimo prietaisai ir – iš dalies; 
 • įvairūs pagalbiniai įrenginiai;
 • metalo konstrukcijos – iš dalies.

2 fazės metu bus išmontuojami centrinėje salėje, kuro išlaikymo baseinų salėje ir kitose patalpose esantys įrenginiai, reikalingi įgyvendinant 2102 ir 2104 projektus.

1 fazės metu planuojama išmontuoti 11 tūkst., 2 fazės metu – 1,3 tūkst. tonų įrangos.

Projekto apimtis

Įgyvendinant 2210 projektą turi būti atlikti šie darbai:

 • parengti projekto dokumentai;
 • su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis suderinti projekto dokumentai dėl A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimo ir pirminio išmontavimo atliekų apdorojimo;
 • nupirkti darbams atlikti reikalingi įrenginiai ir medžiagos (pagal atskirus pirkimus, remiantis 2210 projektiniais sprendimais);
 • atlikti įrenginių paruošimo išmontavimui darbai (paruošiamieji darbai);
 • A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimas;
 • pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas;
 • radiologiniai matavimai išmontavimo ir pirminio atliekų apdorojimo metu;
 • baigiamieji darbai.

Projekto dokumentų komplektą sudaro šie dokumentai:

 • Projekto aprašymas;
 • Projekto valdymo planas;
 • Techninis sprendimas dėl IAE A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo;
 • Technologinis projektas;
 • Saugos analizės ataskaita;
 • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;
 • Išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo barų įrengimo technologinis projektas;
 • Darbų projektas;
 • Kiti dokumentai, kurie yra būtini, siekiant vykdyti įrenginių ir sistemų išmontavimą ir pirminį atliekų apdorojimą.

Projekto aprašymas, Projekto valdymo procedūra ir Techninis sprendimas – tai dokumentai, kurie nustato 2210 projekto sudėtį, apimtį, ribas ir jo įgyvendinimo strategiją.

Technologinis projektas, Saugos analizės ataskaita, Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo baro įrengimo technologinis projektas – tai dokumentai, kuriuos būtina suderinti su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis. 

Darbų projektas – tai gamybinių projektavimo ir konstravimo dokumentų visuma. Remiantis šiais dokumentais turi būti atliekami paruošiamieji darbai, įrenginių išmontavimas, pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas ir baigiamieji darbai. Darbų projektas rengiamas remiantis technologinio projekto sprendimais.

Projekte numatyta išmontavimo teritoriją suskirstyti į zonas, atsižvelgiant į jų padėtį ir radiologines sąlygas. 

Projekte numatyta, kad kiekvienoje zonoje bus atliekami tik jai būdingi paruošiamieji ir baigiamieji darbai (vienoje zonoje atliekami baigiamieji darbai galės sutapti su kitoje zonoje atliekamais paruošiamaisiais darbais, pvz., siekiant išmontuoti įrenginius, jie bus perkeliami iš vienos zonos teritorijos į kitos zonos teritoriją). Taip pat numatyti bendrieji projekto paruošiamieji ir baigiamieji darbai (pvz., buferinių saugyklų ir išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo punktų barų įrengimas, atliekų dėjimo į specialias pakuotes vietų paruošimas ir pan.).

Įrenginių išmontavimą ir išmontuotų atliekų pirminį apdorojimą atlieka IAE darbuotojai (prireikus gali būti pasitelkiamos rangovinės organizacijos).

Preliminari projekto vertė yra apie 26 mln. eurų. Projektas finansuojamas Ignalinos programos lėšomis.

Projekto įgyvendinimo procesas

2210 projektas ,,A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimas ir dezaktyvavimas“ yra inicijuotas 2018 m. birželio mėnesį.

Iki 2021 m. sausio 1 d. atlikti šie darbai:

 • Projekto valdymo planas – parengtas;
 • Projekto „A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas“ aprašymas – parengtas, suderintas su CPVA ir pateiktas derinti VATESI;
 • Techninis sprendimas dėl IAE A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimo – parengtas;
 • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita – parengta, suderinta su reikalingais subjektais ir išsiųsta į Aplinkos apsaugos agentūrą, kuri turi priimti sprendimą dėl leistinumo vykdyti planuojamą veiklą tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO);
 • Atliekų tvarkymo barų įrengimo 101/2 pastate technologinis projektas – parengtas ir suderintas su VATESI; 
 • TP ir SAA – rengiami; 
 • Pradėti atliekų tvarkymo barų įrengimo 101/2 pastate darbai.

Rengiant projekto dokumentus ir atliekant darbus pagal šį projektą naudojama patirtis, įgyta įgyvendinant ankstesnius IAE įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektus ir  kitų AE, kuriose buvo ar šiuo metu yra vykdoma panaši veikla, įgūdžiai bei patirtis, atsižvelgiama į Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijas.

Pagal IAE eksploatacijos nutraukimo megaprojekto grafiką 2022 metų viduryje planuojama baigti rengti dokumentus dėl IAE A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo bei juos suderinti su Lietuvos Respublikos reguliuojančiomis institucijomis. Kitus 1 fazės darbus: įrenginių išmontavimą ir išmontavimo atliekų pirminį apdorojimą planuojama baigti 2029 m.

Projekto 2 fazės darbus pagal Megaprojekto grafiką planuojama pradėti 2032 metais, baigti – 2035 m.