2214 Projektas. IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas

Bendri duomenys apie projektą


Pagal Galutinį IAE eksploatavimo nutraukimo planą ir IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafiką pagrindinės D-2 bloko technologinės įrangos dalies eksploatavimo nutraukimas yra atliktas ir yra vykdomas jos izoliavimas. Tai yra deaeratoriai, deaeratorių perpylimo aušintuvai ir plėstuvai, maitinimo mazgų filtrai, BRU-K, BRU-D, šviežio garo, geriamojo vandens, techninio vandens tiekimo ir kitų sistemų vamzdynai, taip pat dalis elektros energijos tiekimo ir KMP ir A sistemų įrangos ir kabelių. Vėliau ši įranga nebus eksploatuojama ir bus vykdomas jos išmontavimas, dezaktyvavimas ir išvežimas už 101/2 past. ribų. 

Siekiant vykdyti D-2 bloko radionuklidais užterštos technologinės įrangos dalies išmontavimą ir dezaktyvavimą yra rengiami В9-7(2) projekto dokumentai, nes vykdyti šiuos procesus būtinas VATESI leidimas. Neužterštos izoliuotos įrangos išmontavimas yra vykdomas pagal atskiras modifikacijas ir atsižvelgiant į vykdomą jos eksploatavimo nutraukimą ir izoliavimą.

2214 projektą „D-2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas“ sudaro В9-7(2) projekto dokumentų rengimas, izoliuotos radioaktyviai užterštos įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas, taip pat sąlyginai neužterštos įrangos išmontavimas pagal atskiras modifikacijas. 

D-2 bloko pagrindinės radionuklidais užterštos įrangos dalies išmontavimas pagal projektą planuojamas 2019-2023 m.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Šio projekto tikslas yra saugus ir ekonomiškai efektyvus D-2 bloko izoliuotos technologinės įrangos išmontavimas ir pradinis išmontavimo atliekų apdorojimas. 

Projekto uždaviniai:

 • projekto dokumentų paketo vykdyti IAE D-2 bloko įrangos išmontavimo ir atliekų pradinio apdorojimo darbus, mažinant poveikį personalui, aplinkai ir gyventojams normatyvinių-techninių dokumentų nustatytose ribose ir naudojant principą ALARA, rengimas;  
 • įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projekto dokumentų licencijavimo proceso dalyje derinimas su suinteresuotomis projekto šalimis ir valstybės institucijomis;
 • išmontavimo materialinis-techninis aprūpinimas, įgyvendinant išmontavimo ir dezaktyvavimo įrangos ir naudojamų medžiagų pirkimų procesą; 
 • Lietuvos Respublikos reguliavimo institucijų leidimo vykdyti planuojamus išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus pagal IAE 2-ojo energijos bloko eksploatavimo licenciją gavimas;
 • paruošiamųjų darbų D-2 bloke, siekiant užtikrinti išmontavimo ir atliekų transportavimo sąlygas vykdymas, IAE personalo rengimas vykdyti darbus pagal projektą;  
 • saugus ir efektyvus numatytos pagal projekto dokumentus darbų apimties ir terminais, nustatytais IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafike, pagal skirtą biudžetą vykdymas;  
 • dozimetrinės kontrolės pravedimas visuose D-2 bloko įrangos išmontavimo ir atliekų tvarkymo etapuose;  
 • paliktų eksploatuoti D-2 bloko ir 101/2 past. technologinių sistemų ir infrastruktūros sistemų, būtinų atlikti pastato priežiūrą vėlesniuose eksploatavimo nutraukimo etapuose, išsaugojimo ir normalaus funkcionavimo užtikrinimas;
 • išmontavimo atliekų išvežimas už bloko ribų ir teigiamų matavimų rezultatų medžiagų radioaktyvumo matavimo toliau nebekontroliuojamųjų lygių ribose komplekse (В10) arba LANDFILL komplekso buferinėje saugykloje (В19-1) gavimas. 

Projekto apimtis

2214 projektą „D-2 bloko įrangos išmontavimas“ sudaro:

 • В9-7(2) projekto dokumentų rengimas; 
 • izoliuotos radioaktyviai užterštos D-2 bloko 3002 t iš bendrosios 7994 t masės įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas;
 • sąlyginai neužterštos įrangos išmontavimas pagal atskiras modifikacijas.

Projekto dokumentų komplektą sudaro

 • techninis sprendimas vykdyti IAE D-0 ir D-1 blokų įrangos išmontavimą ir dezaktyvavimą; 
 • projekto rengimo priemonių planas; 
 • projekto valdymo procedūra;
 • technologinis projektas (TP);
 • išmontavimo ir dezaktyvavimo saugos analizės ataskaita (SAA);
 • išmontavimo ir dezaktyvavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAVA);
 • paprastojo remonto statybos projektas;
 • darbo projekto (DP) dokumentai.

Technologinis projektas, Saugos analizės ataskaita, Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita – tai dokumentai, kurie yra derinami su valstybės institucijomis – VATESI, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija. Vadovaujantis šiais dokumentais išduodamas leidimas vykdyti D-2 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus. Pagal Technologinį projektą vykdomas Darbo projekto (DP) procedūrų, pagal kurias atliekami išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, rengimas.

Projekto dokumentų komplektas yra rengiamas IAE personalo jėgomis. Projektas finansuojamas LR biudžeto ir ES lėšomis, administruojamomis CPVA.


Projekto įgyvendinimo procesas

Projekto dokumentų rengimo pradžia – 2015 m. spalio 1 d.

Dokumento pavadinimas

Dokumento rengimo pradžios data 

Tvirtinimo IAE data

Derinimo su LR valstybės institucijomis data

D-2 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo technologinio projekto rengimas ir derinimas   

2015-10-01

2017-08-10

2018-07-05
VATESI

D-2 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo saugos analizės ataskaitos rengimas ir derinimas   

2016-04

2017-10-30

2018-07-05
VATESI

D-0, D-1 ir D-2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo bendrosios  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas ir derinimas   

2014-01-14

2014-12-16

Ataskaita suderinta 2015-06-15

Paprastojo remonto statybos projekto rengimas ir derinimas   

2017-08

2017-11-16

Suderintas su Visagino m. savivaldybe 2017-11-30

Leidimo vykdyti D-2 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus išdavimas

   

2018-07-05
VATESI

D-2 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbo projekto rengimas ir derinimas   

2017-04

2019-02-28

Nėra būtina

2017-11-29 Technologinis projektas ir Saugos analizės ataskaita perduoti suderinimui į VATESI.

2018-03-02 VATESI atsiuntė pastabas, kurios buvo pašalintos iki 2018-04-13.

2018-05-30 atnaujinti TP ir SAA pateikti VATESI ir 2018-07-05 buvo suderinti.

D-2 bloko įrangos nuklidinis vektorius parengtas 2017 m. birželio mėn. ir 2017-08-11 suderintas su VATESI.

2017 m. rugsėjo mėn. Technologinio projekto ir Saugos analizės ataskaitos suderinimas IAE ir šių dokumentų pateikimas VATESI.

Neužterštos radionuklidais izoliuotos įrangos pagal atskiras modifikacijas vykdytas nuo 2011-10-07. Iki 2018 m. birželio mėn. pabaigos išmontuota 275 t įrangos.

Pagrindiniai parengiamieji darbai pradėti 2017 m. IV ketvirtyje, jie užbaigti iki 2018 m. rugsėjo mėn. Pirmiausia buvo nuimta šilumos izoliacija, išpjautos angos sienose ir sumontuoti keltuvai atliekų transportavimui į bloką G-2.

Buvo planuojama, kad pagal projektą pagrindinė įranga bloke D-2 bus išmontuojama nuo 2019-05-20 iki 2023-09-29, nauji išmontavimo terminai: nuo 2018-07-06 iki 2022-12-29.

Šiuo metu, nuo 2011-08-25 išmontuota 89 % įrangos (3284 t). Pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas – 49 %. Pakartotinai bus naudojama 7,72 t įrangos. Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI) sudaro - 0,92. Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI) sudaro - 0,97.