B2/3/4 projektas. IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

IAE KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO KOMPLEKSAS (KRATSK)  

Bendri duomenys apie projektą:

Projekto B2/3/4 tikslas yra pastatyti naują IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (KRATSK).

Komplekse bus apdorojamos kietosios radioaktyviosios atliekos, kurios susidarė iki galutinai sustabdžius 2-ąjį energijos bloką (2009 m. pabaigoje), ir atliekos, kurios susidarė nutraukiant IAE eksploataciją.

Projektą sudaro dvi savarankiškos dalys, įgyvendinamos vienu metu: B2 (Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso projektavimas ir statyba), B3/4 (Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso projektavimas ir statyba).

Pradėjus eksploatuoti naują kompleksą, IAE bus įdiegta nauja kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo sistema, atitinkanti visus naujausius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos standartų ir TATENA rekomendacijų reikalavimus.

Pradėjus eksploatuoti naują KRATSK:

 • radioaktyviosios atliekos bus šalinamos iš esamų laikinųjų saugyklų;
 • iš mažo aktyvumo atliekų В2 įrenginyje bus išskirtos labai mažo aktyvumo atliekos, tinkamos saugoti Landfill, ir jos bus transportuojamos į naują pastatytą В19;
 • likusios atliekos bus transportuojamos į naują pastatytą tvarkymo ir saugojimo kompleksą;
 • atliekos bus rūšiuojamos pagal naują klasifikavimo sistemą;
 • atliekos bus apdorojamos (smulkinamos, deginamos, tankinamos);
 • apdorotos atliekos bus pakuojamos į konteinerius ir laidojamos naujame saugojimo komplekse (laikinas saugojimas) tol, kol bus pastatyti galutiniai kapinynai (saugojimo trukmė iki 50 metų).

Rangovas: NUKEM Technologies GmbH (Vokietija). Sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio 30 d. Sutartinis perdavimo eksploatuoti terminas – 2009 m. gruodžio mėn. Projektas finansuojamas Tarptautinio IAE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas.

Projekto vertė: pradinė bendra sutarties kaina buvo 120 mln. EUR: B2 – 32,8 mln. EUR ir B3/4 – 87,2 mln. EUR.  Dabartinė sutarties kaina – 196,8 mln. EUR: B2 – 54,6 mln. EUR ir B3/4 –  142,2 mln. EUR. 

Esama situacija:

B2 Išėmimo modulio 1 (IM1), B2 Išėmimo modulio 2/ Išėmimo modulio 3 (IM2/IM3) ir B3/4 „karštieji" bandymai pagal su Rangovu suderintas programas (naudojant radioaktyviąsias medžiagas) sėkmingai užbaigti 2018 m. balandžio mėn.

2019 m. numatoma gauti B2-1 komplekso leidimą pramoninei eksploatacijai.

Vyksta „karštieji“ bandymai pagal suderintas su VATESI B2 RU2/RU3 ir B3/4 kompleksų išplėstines „karštųjų“ bandymų programas. Šiuo metu KRATSK įgyvendinama B3/4 3 grupės didelio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų, susidariusių panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš 1 ir 2 bloko reaktorių iškrovimo metu, tvarkymo modifikaciją. Po to, kai VATESI suderins „karštųjų“ bandymų programą papildytą  3 grupės didelio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos pagrindimą, bus atlikti fiziniai darbai bei atnaujintos B2 IM2/IM3 ir B3/4 Galutinės saugos analizės ataskaitos (GSAA).

B2 IM1 Galutinė saugos analizės ataskaita yra parengta, ir šiuo metu yra derinama su VATESI.

Projekto atlikimo termino pratesimas yra susijęs su „karštųjų“ bandymų apimties padidėjimu, kurie yra vykdomi pagal atskiras „karštųjų“ bandymų programas, ir su papildomų darbų vykdymu: 

В2

В2 IM1:

 – ataskaitos pagal „karštųjų“ bandymų programą parengimas ir jos suderinimas su VATESI; „karštųjų“ bandymų programos padidinant apdorotų kietųjų radioaktyviųjų atliekų apimtį; ataskaitos pagal šią programą parengimas ir jos suderinimas su VATESI; GSAA pakeitimų atlikimas pagal „karštųjų“ bandymų rezultatus; GSAA suderinimas su VATESI.

В2 RU2/RU3:

 – „karštųjų“ bandymų ataskaitos parengimas; naujos išplėstinės (atliekų apimties padidėjimas) „karštųjų“ bandymų programos parengimas;  ataskaitos suderinimas su VATESI; B2 IM1kompleksų objektų eksploatavimo nutraukimo plano parengimas ir suderinimas su VATESI ir Energetikos Ministerija; GSAA pakeitimų atlikimas ir jos suderinimas su VATESI.

В34:

- „Karštųjų“ bandymų ataskaitos parengimas ir suderinimas su VATESI;

- 3 grupės didelio aktyvumo atliekų tvarkymo modifikacijos parengimas; modifikacijos suderinimas su VATESI; 3 grupės atliekų tvarkymo saugos pagrindimo pateikimas ir suderinimas su VATESI; fizinių darbų atlikimas pagal su VATESI suderinta modifikaciją; ataskaitos pagal modifikaciją parengimas ir jos suderinimas su VATESI; 3 grupės didelio aktyvumo atliekų tvarkymo „karštųjų“ bandymo programos parengimas; fizinių darbų pagal šią programą atlikimas; ataskaitos parengimas ir suderinimas su VATESI;

- atskiros radioaktyviųjų atliekų deginimo „karštųjų“ bandymų programos kartu su saugos pagrindimu parengimas; eksploatacinės dokumentacijos bei B2 ir B3/4 techninių reglamentų pakeitimų atklikimas, suderinimas su VATESI; deginimo kampanijos atlikimas; deginimo įrenginio bandymų rezultatų parengimas ir suderinimas su VATESI; GSAA pakeitimų atlikimas bei finalinių B2 IM2/IM3 ir B3/4 GSAA versijų  parengimas ir suderinimas su VATESI.

2019 metų pagrindiniai tikslai:

B2:

 • В2 IM2 fizinių darbų pagal „karštųjų“ bandymų programą atlikimas; ataskaitos parengimas ir pateikimas VATESI derinimui bei remdamiesi „karštųjų“ bandymų rezultatais turi būti parengta ir VATESI patvirtinta B2 IM2/IM3 „karštųjų“ bandymų ataskaita – 2019 m. II ketv.;
 • Pagal „karštųjų“ bandymų rezultatus turi būti parengta ir VATESI patvirtinta B2 IM2/IM3  Galutinė saugos analizės ataskaita – 2019 m. II ketv.;
 • Gauta licencija B2 IM1 pramoniniam eksploatavimui – 2019 m. II ketv. (visi dokumentai pateikti VATESI).

B3/4:

 • В3/4 fizinių darbų pagal „karštųjų“ bandymų programas; ataskaitos parengimas ir pateikimas VATESI derinimui; ataskaitų pagal modifikacijų suderinimas su VATESI bei remdamiesi „karštųjų“ bandymų rezultatais turi būti parengta ir VATESI patvirtinta B3/4 „karštųjų“ bandymų ataskaita;
 • Pagal „karštųjų“ bandymų rezultatus turi būti parengta ir VATESI patvirtinta B3,4  Galutinė saugos analizės ataskaita;
 • Gautas leidimas B3/4 pramoniniam eksploatavimui.

Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading