B2/3/4 projektas. IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

Projekto B2/3/4 tikslas - suprojektuoti ir pastatyti naują IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (KRATSK). Komplekse bus apdorojamos kietosios radioaktyviosios atliekos, kurios susidarė iki 2-ojo energijos bloko galutinio sustabdymo (2009 metų pabaigoje), ir atliekos, kurios susidaro nutraukiant IAE eksploataciją.

Projektą sudaro dvi savarankiškos dalys, įgyvendinamos vienu metu: B2 - Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso projektavimas ir statyba, B3/4 - Naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso projektavimas ir statyba.

Pradėjus eksploatuoti naują kompleksą, IAE bus įdiegta nauja kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo sistema, atitinkanti visus naujausius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos standartų ir TATENA rekomendacijų reikalavimus.

Pradėjus eksploatuoti naują KRATSK:
• radioaktyviosios atliekos bus išimtos iš esamų laikinųjų saugyklų ir sutvarkytos;
• KAIK (В2) skirtas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimui iš esamų laikinųjų saugyklų ir jų rūšiavimui;
• labai mažo aktyvumo KRA, tinkamos saugoti paviršiniame kapinyne, bus supakuojamos ir transportuojamos į naują pastatytą B19-1 įrenginį laikinajam saugojimui.
• mažo ir vidutinio aktyvumo KRA bus transportuojamos į B3/4 kompleksą tolimesniam apdorojimui;
• KRA tvarkymas KATSK (B3/4) bus atliekamas pagal naują klasifikacijos sistemą;
• po kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo (smulkinimo, deginimo, tankinimo) KATSK bus formuojamos galutinės trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų pakuotės, kurios bus talpinamos trumpaamžių kietųjų atliekų saugykloje B4, ir vėliau transportuojamos į paviršinį atliekyną (B25 projektas) laidojimui. Ilgaamžės mažo ir vidutinio aktyvumo KRA po rūšiavimo ir apibūdinimo bus transportuojamos į ilgaamžių kietųjų atliekų saugyklą B4, laikinam saugojimui tol, kol bus pastatyti galutiniai atliekynai (saugojimo trukmė iki 50 metų). 


Rangovas: NUKEM Technologies GmbH (Vokietija). Sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio 30 d. Sutartinis perdavimo eksploatuoti terminas – 2009 m. gruodžio mėn.
Projektas finansuojamas Tarptautinio IAE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas.

Projekto vertė: pradinė bendra sutarties kaina 120 mln Eur: B2 – 32,8 mln Eur ir B3/4 – 87,2 mln Eur.  Dabartinė sutarties kaina – 196,8 mln Eur: B2 – 54,6 mln Eur ir B3/4 –  142,2 mln Eur.

ESAMA SITUACIJA (atnaujinta 2021-01-21)

KAIK (В2 projektas)

Išėmimo modulis 1 (IM1) buvo pradėtas eksploatuoti: 2017-06-08 buvo gauta licencija pramoniniam eksploatavimui (Nr. 16.1-93). IM1 įvedimas į eksploataciją pilnai užtikrina kietųjų mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų, susidariusių po IAE išmontavimo, eksploatacinių atliekų ir išimamų ir laikinųjų saugyklų (pastatai 155 ir 155/1) KRA tvarkymą ir paruošimą laidojimui.
Išėmimo moduliuose 2 ir 3 (IM2; IM3) „karštieji“ bandymai buvo atlikti pagal suderintas su Reguliatoriumi „karštųjų“ bandymų programas naudojant radioaktyviąsias atliekas. Ataskaitos buvo paruoštuos ir suderintos su VATESI. Galutinė IM2 ir IM3 saugos analizės ataskaita buvo paruošta ir pateikta derinimui VATESI 2020 metų sausio mėnesį.
Galutinė IM2 ir IM3 saugos analizės ataskaita buvo suderinta su Reguliatoriumi ir 2020-06-23 buvo gauta licencija pramoniniam eksploatavimui. IM2 ir  IM2 įvedimas į pramoniniam eksploataciją pilnai užtikrina kietųjų mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų, susidariusių po IAE išmontavimo, išimamų ir laikinųjų saugyklų (pastatai 157 ir 157/1) KRA tvarkymą ir paruošimą laidojimui.

KATSK (В3/4 projektas)

KATSK (B3/4) pilna apimtimi buvo atlikti „karštieji“ bandymai, naudojant radioaktyviąsias atliekas, pagal 3 su Reguliatoriumi suderintas programas. Darbų rezultatų ataskaitos buvo pateiktos VATESI, 2 ataskaitos buvo suderintos, pagal VATESI pastabas atnaujinta antroji deginimo įrenginio „karštųjų“ bandymų rezultatų ataskaitos versija yra derinama. Norint užtikrinti saugų atliekų deginimo sistemos veikimą, buvo įsigyta paslauga, skirta modeliuoti išmetamų į aplinką teršalų kiekius.

Siekiant atlikti IAE išmontavimo procese susidarančių ilgaamžių ir trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus, išplėstinė „karštųjų“ bandymų programa buvo suderinta su VATESI, tai leido atlikti darbus pagal išmontavimo projektus, PŠIR tvarkymo darbus ir kt., naudojant KATSK pajėgumus. Išplėstinė „karštųjų“ bandymų programa numato visų klasių (nuo A iki F) KRA tvarkymą. Po ataskaitų suderinimo, B3/4 Galutinė saugos analizės ataskaita bus baigta ir pateikta Reguliatoriui  derinimui.

Projekto atlikimo termino pratęsimas susijęs su „karštųjų“ bandymų, atliekamų pagal atskiras „karštųjų“ bandymų programas, apimties didinimu ir papildomų darbų atlikimu. „Karštųjų“ bandymų atlikimui B3/4 komplekso IM2 ir IM3 moduliuose iš viso buvo paruoštos ir suderintos su VATESI penkios „karštųjų“ bandymų atlikimo programos, taip pat buvo atlikta trečiosios grupės KRA tvarkymo ir transportavimo įrangos modifikacija.