2213 projektas. IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1(2)

IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas (B9-1(2))

Bendri duomenys apie projektą:

Pagal Galutinį eksploatavimo nutraukimo planą ir IAE eksploatavimo nutraukimo megaprojektą, didžiosios dalies IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos eksploatacija bus baigta ir ši įranga bus izoliuota. Ateityje ši įranga nebus naudojama, bus išmontuota ir išvežta už bloko G-2 ribų.

Projekto tikslas:

Atlikti 2-ojo bloko turbinų salės izoliuojamos įrangos išmontavimą, dezaktyvavimą, susmulkinimą ir išvežimą už bloko G-2 ribų.

Atliekant būtinas modifikacijas, išsaugoti veikiančias sistemas, reikalingas prižiūrėti G-2 bloką kitose eksploatacijos nutraukimo fazėse (ventiliacijos, signalizacijos ir gaisro aptikimo, vidaus gaisrinio vandens tiekimo, šildymo vandeniu, elektros tiekimo, apšvietimo, nuotekų surinkimo ir išsiurbimo, 6 kg/cm2 sausojo suslėgtojo oro išvedžiojimo, chemiškai nudruskinto vandens ir papildomai išvalyto kondensato sistemų).

Projekto apimtis

Projektas apima techninės dokumentacijos rinkinio parengimą, kuris leistų atlikti 2-ojo bloko turbinų salės įrangos, kurios eksploatacija yra nutraukiama, išmontavimą ir dezaktyvaciją bei kuo efektyviau ir saugiau sutvarkyti susidariusias atliekas.

Siekiant gauti leidimą atlikti išmontavimo ir dezaktyvacijos darbus, būtina suderinti su VATESI ir kitomis reguliuojančiomis LR institucijomis dokumentus, parengtus projekto B9-1 (2) rėmuose:

  • Technologinį projektą;
  • Saugos pagrindimą;
  • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

Įgyvendinus projektą B9-1(2), 2-ojo bloko turbinos salėje bus demontuota ir dezaktyvuota apie 18 tūkst. tonų įrangos, kurios didžiąją dalį sudaro turbinos ir turbinų sistemų dalys, siurbliai, armatūra ir vamzdynai.

Rangovas: projektas įgyvendinamas IAE pajėgomis.

Projekto įgyvendinimo eiga:

Projekto įgyvendinimas pradėtas 2011-09-14. Informacija apie pagrindinius projekto įgyvendinimo etapus ir esamą situaciją pateikta lentelėje:

Dokumento pavadinimas

Dokumento parengimo pradžios data

IAE tvirtinimo data

 Suderinimo su reguliuojančiomis LR institucijomis data

2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo technologinio projekto rengimas ir derinimas

2012-03-20

2013-08-30

2014-06-18 VATESI raštas Nr.ĮG-4036

2-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo saugos pagrindimo rengimas ir derinimas

2012-03-01

2013-09-30

2014-06-18 VATESI raštas Nr.ĮG-4036

2-ojo bloko deaktyvavimo ir išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas ir derinimas

2012-07-01

2013-04-26

2013-12-02 LR Aplinkos apsaugos agentūros spendimas Nr. (2.6)-А4-4493

2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo darbo projekto rengimas ir derinimas

2012-12-16

2018-06-30 Rengimas vykdomas išmontavimo ir deaktyvavimo darbų atlikimo proceso metu

Nereikalaujama

Projektas B9-1(2) finansuojamas LR biudžeto lėšomis ir ES lėšomis, administruojamomis CPVA.