2203 projektas. IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1)

IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1)

Bendri duomenys apie projektą:

IAE 1-ojo energijos bloko reaktoriaus įrenginio (RĮ) ir jo pagalbinių sistemų pagrindinė dalis yra išdėstyta A1 bloke. Po galutinio IAE 1-ojo energijos bloko sustabdymo 2004 m. pabaigoje didžiąją dalį šios įrangos numatyta išmontuoti, po pirminio išmontavimo atliekų apdorojimo pašalinti iš bloko pastato ir palaidoti (jeigu įranga užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis) arba realizuoti.

Numatytos išmontuoti įrangos kiekis sudaro 10,5 tūkst. tonų. Įrangos pagrindinės dalies užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis yra didelis ir dėl to yra sudėtingesni išmontavimo, dezaktyvavimo, pašalinimo ir atliekų utilizavimo procesai, taip pat projekto dokumentų rengimo, derinimo su LR reguliuojančiomis institucijomis ir leidimo vykdyti išmontavimą gavimo procesai.

Bus vykdomas tik sistemų, užtikrinančių normalias darbo sąlygas pastato viduje, taip pat sistemų, kurios yra būtinos A1 bloko pastato paruošimo išmontavimui (šildymo, ventiliacijos, apšvietimo elektros tiekimo, gaisro gesinimo, dezaktyvavimo tirpalų, tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos ir kt.) eksploatavimas (visas arba dalinis).

Kitos įrangos išmontavimas, išskyrus reaktorių, garo ir vandens komunikacijų ir apatinių vandens komunikacijų (išmontavimas vykdomas pagal atskirus projektus) bus vykdomas pagal modifikaciją „IAE A1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas“.

Projekto tikslas:

Projekto 2203 tikslas yra saugus ir savalaikis A1 bloko įrangos išmontavimas ir pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas pagal parengtus projekto В9-3(1) dokumentus, atsizvelgiant į IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojektą.

Projektas 2203  – tai inžinerinės dokumentacijos ir licencijavimo dokumentų parengimas, kuriais vadovaujantis IAE personalas vykdys A1 bloko įrangos ir sistemų išmontavimą ir pirminį išmontavimo atliekų apdorojimą, taip pat ir dezaktyvavimą.

Projektas bus vykdomas 2 etapais.

Pirmo etapo metu bus vykdomas šios A1 bloko įrangos ir sistemų išmontavimas:

 • A1 bloko daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro (DPCK), įskaitant pagrindinius cirkuliacinius siurblius (PCS) ir jų pagalbines sistemas, vamzdynus ir būgnus-separatorius, taip pat prapūtimo ir aušinimo sistemos vamzdynus; 
 • Valdymo ir apsaugos sistemos kontūro (VASK); 
 • Reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos (RAAS);
 • Avarijų lokalizavimo sistemos (ALS);
 • Garotiekių (A1 bloke) ir apsaugos nuo slėgio DPCK viršijimo sistemos;  
 • A1 bloko techninio vandens sistemos (TVS);
 • Elektros įrenginių – dalinis, KMP ir A (kontrolinių matavimo prietaisų ir automatikos) įrenginių – dalinis; 
 • Įvairios pagalbinės įrangos;
 • Kuro perkrovimo mašinos;
 • Metalo konstrukcijų – dalinis.

Antrojo etapo metu bus išmontuojama reaktoriaus salės, kuro išlaikymo baseinų ir kuro iškrovimo ir perkrovimo komplekso (išskyrus kuro perkrovimo mašinos) įranga. Projektas vykdomas 2 etapais  todėl, kad   reaktoriaus ir kuro išlaikymo baseinų salių įranga šiuo metu naudojama kuro iškrovimui iš 1-ojo bloko, taip pat planuojamas šios įrangos panaudojimas vykdant projektus 2101 ir 2103 (1-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas).

Pirmojo etapo metu planuojama išmontuoti 10,5 tūkst. tonų įrangos, antrojo – 0,7 tūkst. tonų įrangos.

Projekto apimtis:

Vykdant projektą 2203 turi būti atlikti darbai šiose veiklos srityse:

 • Projekto dokumentacijos rengimas;
 • Inžineriniai tyrimai, kuriais remiantis bus pasirinktos išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo (taip pat ir deaktyvavimo) technnologijos (tyrimų rezultatai bus pateikti projekto dokumentuose);
 • Inžineriniai tyrimai technologijų įrangos deaktyvavimui iš vidaus
 • Dokumentų derinimas su reguliuojančiomis institucijomis ir VATESI leidimo A1 bloko įrangos išmontavimui ir pirminio išmontavimo atliekų apdorojimui gavimas;
 • Įrangos ir būtinų medžiagų pirkimas (vykdomas pagal atskirus pirkimų projektus, remiantis projekto 2203 sprendimais);
 • Parengiamieji darbai;
 • A1 bloko įrangos išmontavimas (vykdomas pagal atskiras modifikacijas);
 • Pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas;
 • Radiologiniai matavimai išmontavimo ir pirminio išmontavimo atliekų apdorojimo metu;
 • Baigiamieji darbai;
 • Projekto pabaiga.
 • Projektavimo dokumentų komplektą sudaro šie dokumentai:
 • Projekto aprašymas;
 • Projekto valdymo procedūra;
 • Techninis sprendimas vykdyti IAE A1 bloko įrangos išmontavimą ir deaktyvavimą;
 • Technologinis projektas (toliau – TP);
 • Saugos analizės ataskaita (toliau – SAA);
 • Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – PAVA);
 • Išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo baro organizavimo technologinis projektas;
 • Kuro perkrovimo mašinos išmontavimo technologinis projektas;  
 • Darbų projektas (toliau – DP);
 • Kiti dokumentai, kurie yra būtini, siekiant vykdyti įrangos ir sistemų išmontavimo ir dezaktyvacijos darbus.

Projekto aprašymas, projekto valdymo procedūra ir techninis sprendimas – tai dokumentai, kurie numato projekto 2203 apimtį, ribas ir vykdymo strategiją.

Technologinis projektas, Saugos analizės ataskaita, Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo baro organizavimo technologinis projektas, Kuro perkrovimo mašinos išmontavimo technologinis projektas – tai dokumentai, kurie derinami su reguliuojančiomis institucijomis – VATESI, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Vadovaujantis šiais dokumentais bus atnaujinta 1-ojo energijos bloko eksploatavimo licencija (ryšium su A1 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos darbų vykdymu).

Darbų projektas – tai projektavimo ir konstravimo dokumentai, remiantis kuriais turi būti vykdomi parengiamieji darbai, įrangos išmontavimas, pirminis išmontavimo atliekų apdorojimas ir baigiamieji darbai. Darbų projektas rengiamas pagal technologinio projekto sprendimus.

Inžineriniai tyrimai būtini tam, kad išrinkti optimaliausius ir tikslingiausius išmontavimo ir pirminio išmontavimo atliekų apdorojimo metodus, ir turi būti vykdomi pagal parengtą IAE programą.

Numatyta, kad projekto aprašyme ir techniniame sprendime išmontavimo procesas skirstomas į 27 zonas. Zonos suformuotos teritorijos principu ir radiologinių, fizinių ir cheminių sąlygų panašumais įrangos eksploatavimo metu.

Kiekvienoje zonoje bus numatyti parengiamieji ir baigiamieji darbai (baigiamieji darbai vienoje zonoje gali sutapti su parengiamaisiais darbais kitoje zonoje, pvz., perkeliant įrangą iš vienos zonos į kitą). Taip pat numatyti parengiamieji ir baigiamieji viso projekto darbai (pvz., - buferinių saugyklų ir išmontavimo atliekų pirminio apdorojimo punktų įrengimas, atliekų pakrovimo į specialias pakuotės vietų parengimas ir pan.).

Įrangos išmontavimas ir išmontavimo atliekų pirminis apdorojimas vykdomas IAE personalo jėgomis (esant būtinybei šių darbų vykdymui gali būti kviečiamos rangovinės organizacijos).

Preliminari projekto kaina sudaro apie 29 mln. €. Projektas finansuojamas Ignalinos programos lėšomis.