Informacija dėl labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno

23 Kovas,
2022
Informacija dėl labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno

Š. m. kovo 16 d. Zarasų rajono savivaldybės puslapyje pasirodė informacija, susijusi su VĮ IAE vykdomu Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno projektu (B19). Šioje informacijoje pateikti visuomenę klaidinantys teiginiai. Žemiau pateikiame faktinę informaciją apie labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektą:

Išmontuojant technologinius įrenginius ir griaunant statinius, susidaro dideli kiekiai įvairių tipų atliekų. Daliai šių medžiagų radiacinė kontrolė gali būti nutraukta ir tos medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos kaip antrinės žaliavos ar tvarkomos kaip neradioaktyviosios atliekos, kita dalis turi būti tinkamai apdorota, supakuota ir patalpinta į radioaktyviųjų atliekų atliekynus. Vykdydama elektrinės eksploatavimo nutraukimą, VĮ IAE vadovaujasi radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principais ir teisinėmis nuostatomis, suformuluotomis pagrindiniuose teisės aktuose: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme; Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje; Branduolinės saugos reikalavimuose, susijusiuose su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu.

Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas yra radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginys, į kurį bus dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant jų iš ten išimti. VĮ IAE gavusi VATESI leidimą pramoniniu būdu eksploatuoti atliekyną planuoja atliekas dėti į atliekyną 2022–2038 m., vėliau jį uždaryti. Atsižvelgiant į radioaktyviųjų atliekų žemą radioaktyvumą, aktyvi institucinė atliekyno priežiūra po atliekyno uždarymo vyks 30 metų ir dar 70 metų numatyta pasyvi atliekyno priežiūra. Po šio laikotarpio atliekyno teritorija galės būti naudojama be jokių apribojimų.

Atliekynas yra suprojektuotas ir pastatytas pagal visus reikalavimus taip, kad būtų užtikrinta aplinkos ir visuomenės sauga. Atliekynui įrengti buvo atliktos aikštelių parinkimo, pagrindimo ir patvirtinimo procedūros, parengtas projektas ir atliktas saugos pagrindimas. 2008 m. įvyko viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Pažymėtina, kad iki viešo visuomenės supažindinimo motyvuotų pasiūlymų gauta nebuvo, viešo supažindinimo procedūra buvo atlikta nesulaukus visuomenės susidomėjimo planuojama ūkine veikla. Su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita visuomenė gali susipažinti VĮ IAE svetainėje www.iae.lt (EIA Program (iae.lt)).

2015 m. atliekyno techninis projektas buvo suderintas su Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir gautas Aplinkos ministerijos leidimas atliekyno statybai. Tais pačiais metais VĮ IAE gavo VATESI licenciją statyti ir eksploatuoti atliekyną.

2021 m. VĮ IAE sėkmingai užbaigė pirmąjį etapą, kurio metu buvo pastatyti atliekyno statiniai ir galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui įrengta infrastruktūra paruošta eksploatacijai. Ruošiamasi gauti VATESI leidimą radioaktyviųjų atliekų pervežimo į atliekyną pirmai kampanijai.

Atliekų sutvarkymas ir pervežimas į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną bus vykdomas pagal šiuolaikinius aplinkos apsaugos reikalavimus, pagal TATENA radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principus bei galiojančią gerą praktiką kitose šalyse – Europos Sąjungos narėse. Tokio tipo atliekynai jau veikia Oskarshamn, Forsmark ir Ringhals atominėse elektrinėse (Švedija). Būtent Švedijos „Landfill“ tipo atliekynų konceptualus modelis buvo pritaikytas rengiant projektinius sprendinius IAE poreikiams. Analogiškos paskirties, tačiau su tam tikrais konstrukcijos ypatumais, atliekynai skirti labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų galutiniam sutvarkymui yra įrengti ir eksploatuojami daugelyje Europos šalių (Prancūzija, Ispanija, JK ir kt.).

VATESI specialistai įvertino, kad saugą pagrindžiančiuose dokumentuose aprašyta ir pagrįsta planuojama veikla – radioaktyviųjų atliekų įvežimas į atliekyną ir jo sistemų bandymas su įvežtomis medžiagomis – atitinka jai keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir, vykdant šią veiklą, darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

Svarbu pažymėti, kad VĮ IAE, tvarkydama radioaktyviąsias atliekas, įpareigota laikytis visų teisės aktais numatytų reikalavimų ir užtikrinti radiacinį foną normos ribose, įdiegti aplinkos monitoringo sistemas. Visą parą vykdoma radiacinės aplinkos stebėsena. Stebėsenos duomenys realiuoju laiku yra prieinami VĮ IAE svetainėje www.iae.lt (Aplinkosauga | Ignalinos atominė elektrinė (iae.lt)).

Sėkmingas projekto įgyvendinimas yra nuosekli IAE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo proceso tąsa. Šio projekto svarba yra neabejotina, siekiant užtikrinti, kad radioaktyvios atliekos būtų sutvarkytos bei saugomos pagal aukščiausius ir moderniausius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo klausimai tampa vis aktualesni ir susilaukia vis daugiau dėmesio visuomenėje. Suprasdama šių klausimų specifiką, VĮ IAE laikosi maksimalaus informavimo, atvirumo ir bendradarbiavimo nuostatos, todėl vykdomos veiklos rezultatai pristatomi suinteresuotoms šalims ir visuomenei. Periodiškai organizuojami susitikimai ir veiklos pristatymai gyventojams (Visagino, Širvintų, Latvijos visuomenei), atsakoma į klausimus. Primename, kad visą aktualią informaciją apie VĮ IAE veiklą visuomenė gali rasti oficialioje svetainėje www.iae.lt.

Papildoma informacija apie VĮ IAE veiklos įtaką radiaciniam fonui Kodėl galime būti ramūs, kad Ignalinos AE veikla vykdoma saugiai | Ignalinos atominė elektrinė (iae.lt)