Prašymų formos

1. Prašymas tvarkyti radioaktyviąsias atliekas

2. Prašymas sudaryti sutartį vežti radioaktyviąsias medžiagas

3. Prašymas sudaryti sutartį dėl uždarojo radioaktyviojo šaltinio tvarkymo

IAE, gavusi prašymą sutvarkyti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ar radioaktyviąsias atliekas, paruošia sutarties projektą, darbų kainos sąmatą vadovaujantis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įkainiais ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Šie dokumentai siunčiami registruotu laišku pareiškėjui. Apmokėjęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą, radioaktyviųjų atliekų darytojas IAE pateikia:

1. RSC išduotą leidimą vežti šalies viduje radioaktyviąsias atliekas;
2. Užpildytą paraišką leidimui vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje.

Norėdamas gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas Lietuvos Respublikoje, atliekų darytojas teikia paraišką RSC dėl leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas Lietuvos Respublikoje pagal 2016 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-553/22.1-71 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 “Dėl radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo“. (Elektroninis paraiškos blankas yra pateiktas prie Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo, 3 priedas). Paraiškoje turi būti pateikti visi reikalaujami duomenys ir užpildytos visos grafos. Radioaktyviųjų medžiagų numeriai, suteikti  Jungtinių Tautų Organizacijos, yra nurodyti to paties įsakymo 1 priede, 1 dalyje.

Du paraiškos egzempliorius su prašymu išduoti leidimą vežti šalies viduje radioaktyviąsias atliekas reikia pateikti RSC (Radiacinės saugos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius). Jeigu radioaktyviosios atliekos, kurias planuojama sutvarkyti, yra priskiriamos branduolinėms medžiagoms, prieš tai paraiška leidimui vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje turi būti suderinta su Valstybine atominės energijos saugos inspekcija (VATESI) (Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius). VATESI pateikiami trys paraiškos egzemplioriai. Leidimas išduodamas pateikus mokėjimo pavedimo kopiją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už pavojingų medžiagų vežimą. Valstybės rinkliava mokama pagal 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka.

Atliekų darytojas radioaktyviąsias atliekas IAE atstovui perduoda supakuotas pakuotėse, atitinkančiose radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimus:
● IV ir V pavojingumo kategorijos radioaktyviosios atliekos gali būti supakuotos į kartonines ar medines dėžes, kurios turi būti pažymėtos pagal 7 klasei priskiriamų pakuočių reikalavimus;
● I, II ir III pavojingumo kategorijos radioaktyviųjų atliekų pakuočių konstrukcija ir žymėjimas kiekvienu atveju derinamas su atliekų tvarkytoju (IAE).

Pavojingumo kategorijos nustatomos, vadovaujantis 2016 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-362 „Dėl uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų aprašo patvirtinimo“. Taisykles galima rasti RSC internetinėje svetainėje www.rsc.lt (Teisinė informacija, Teisės aktai).

PASTABA: RSC išduodamą leidimą ne Vilniaus miesto klientams gali paimti tik atliekų tvarkytojas (IAE). Valstybės rinkliavą, už vienkartinį pavojingų krovinių vežimo leidimą, pagal susitarimą su klientu taip pat gali sumokėti atliekų tvarkytojas (IAE). Šiuos pageidavimus atliekų darytojas turi nurodyti pateikiamame prašyme.